“Na­pa­da­če još su­sre­ćem na ces­ti”

Ubo­ji­cu Da­vi­da Kom­ši­ća i pri­ja­te­lje tu­ži­telj­stvo još ni­je is­pi­ta­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis Spre­čić

Ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je ne­go je ubio Kris­ti­nu Krup­ljan Da­vid Kom­šić je s pri­ja­te­lji­ma raz­bio Kris­ti­nin auto te ju je htio iz­vu­ći van el­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net – Pa pus­ti­te ga, vi­di­te da ne že­li raz­go­va­ra­ti – re­kao mi je po­li­ca­jac iz IV. po­li­cij­ske pos­ta­je pri­je mje­sec da­na, a on­da me pi­tao: “Uos­ta­lom, ka­ko vi zna­te da je baš on na­pao va­šu kćer na Bu­ko­vač­koj?” – Znam jer imam do­ma kaz­ne­nu pri­ja­vu na ko­joj je na­ve­de­no nje­go­vo ime. Ka­ko bi va­ma bi­lo da je va­še di­je­te na­pa­lo če­tve­ro lju­di od ko­jih vam se tro­ji­ca še­ću po kvar­tu, a nit­ko ni­šta ne po­du­zi­ma? – uz­vra­ti­la je po­li­caj­cu Ves­na Krup­ljan, maj­ka Kris­ti­ne Krup­ljan (18) ko­ju je u auto­mo­bi­lu pred nje­zi­nim sta­nom na za­gre­bač­koj Vo­lov­či­ci s naj­ma­nje tri­de­set ubo­da no­žem ubio biv­ši deč­ko Da­vid Kom­šić (19) ko­ji se još uvi­jek na­la­zi u is­traž­nom za­tvo­ru.

Za­ka­zu­ju li opet ins­ti­tu­ci­je

Uboj­stvo je to ko­je je Hr­vat­sku osim zbog bru­tal­nos­ti ko­jom je Kom­šić pre­su­dio 18-go­diš­njoj dje­voj­ci po­tres­lo i zbog či­nje­ni­ce da su u tom slu­ča­ju i na­oči­gled za­ka­za­le ins­ti­tu­ci­je. Na­ime, Kom­šić je Kris­ti­ni vi­še pu­ta pri­je­tio te ju u jed­nom na­vra­tu čak i pre­tu­kao, zbog če­ga je imao za­bra­nu pri­bli­ža­va­nja dje­voj­ci, pri­je ne­go što joj je 22. ve­lja­če pre­su­dio. Is­tu za­bra­nu je ne­ko­li­ko pu­ta pre­kr­šio, a zbog če­ga ni­ka­da ni­je za­vr­šio u pri­tvo­ru, što je po za­ko­nu sva­ka­ko tre­bao. U da­ni­ma na­kon uboj­stva po­li­ci­ja, tu­ži­telj­stvo i su­do­vi jed­ni na dru­ge pre­ba­ci­va­li su lop­ti­cu od­go­vor­nos­ti, a svat­ko je se­be prav­dao da je po­sao odra­dio upra­vo ona­ko ka­ko je i tre­ba­lo. Kris­ti­ni­na maj­ka tri i pol mje­se­ca na­kon uboj­stva po­nov­no se pi­ta: za­ka­zu­ju li opet ins­ti­tu­ci­je?

Pra­ti­la ga je do igra­li­šta

– Da­vid Kom­šić i nje­go­va tri pri­ja­te­lja 27. stu­de­nog na­pa­li su mo­ju kćer dok je bi­la u autu na Bu­ko­vač­koj ces­ti. Raz­bi­li su joj stak­la i re­tro­vi­zor, uze­li mo­bi­tel i ba­ci­li ga, a nju su ču­pa­li za ko­su i uda­ra­li po gla­vi i po­ku­ša­va­li iz­vu­ći iz auto­mo­bi­la. Sve to na­ve­de­no je u kaz­ne­noj pri­ja­vi ko­ju smo Op­ćin­skom dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu pod­ni­je­li još 5. pro­sin­ca. Kris­ti­na je zbog tog do­ga­đa­ja na ju­tro ka­da je ubi­je­na po­zva­na ka­ko bi da­la is­kaz u tu­ži­telj­stvu, što je i uči­ni­la. Tko zna, mo­žda ju je za­to Da­vid i ubio, ali ono što je ne­vje­ro­jat­no u ci­je­loj pri­či je da do da­nas, a proš­lo je vi­še od po­la go­di­ne od kaz­ne­ne pri­ja­ve, tu­ži­telj­stvo još ni­je is­pi­ta­lo ni Kom­ši­ća ni os­ta­lu tro­ji­cu nje­go­vih pri­ja­te­lja či­ja su ime­na na­ve­de­na u kaz­ne­noj pri­ja­vi. I on­da se ču­de jer lju­di ne vje­ru­ju sus­ta­vu, pa što je to to­li­ko za­pe­lo da ih još uvi­jek ni­su is­pi­ta­li – pi­ta se Ves­na Krup­ljan. Pri­je mje­sec da­na na uli­ci je ugle­da­la jed­nog od tro­ji­ce mu­ška­ra­ca ko­ji su pri­jav­lje­ni zbog na­pa­da na Bu­ko­vač­koj. Pra­ti­la ga je do igra­li­šta jer je že­lje­la po­raz­go­va­ra­ti s njim, ali on je šu­tio i po­zvao joj po­li­ci­ju, ko­ja je za­tim Ves­ni Krup­ljan pre­po­ru­či­la da “ga pus­ti na mi­ru”. – Svjes­na sam da ti­me što sam že­lje­la po­pri­ča­ti s njim ne bih ni­šta ri­je­ši­la, ali u tre­nut­ku kad sam ga vi­dje­la ni­sam si mo­gla po­mo­ći. Zar tu­ži­telj­stvu do­is­ta tre­ba vi­še od po­la go­di­ne da bi is­pi­ta­li če­tvo­ri­cu lju­di – ka­zu­je Ves­na Krup­ljan. Iz ODO-a su tek krat­ko po­ru­či­li ka­ko je “u na­ve­de­nom kaz­ne­nom pred­me­tu u ti­je­ku pro­vo­đe­nje po­treb­nih do­kaz­nih rad­nji”.

Raz­bi­li su joj auto­mo­bil, ba­ci­li mo­bi­tel, ču­pa­li je i uda­ra­li po gla­vi, a sa­da mi se slo­bod­no še­ću pod pro­zo­rom VES­NA KRUP­LJAN Maj­ka ubi­je­ne Kris­ti­ne Krup­ljan

Da­vid Kom­šić Kris­ti­nu Krup­ljan iz­bo je no­žem 30-ak pu­ta na par­ki­ra­li­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.