Po­ljak na gli­se­ru iz­u­da­rao že­nu, ona pa­la u mo­re i uto­pi­la se

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Da je ri­ječ o uboj­stvu, po­sum­nja­lo se jer su na ti­je­lu i gla­vi 37-go­diš­nja­ki­nje na­đe­ni he­ma­to­mi. P. P. P. (52) je pri­ve­den na po­li­ci­ju P. P. P. (52) sum­nji­či se za uboj­stvo Po­lja­ki­nje M. J. A.(37), či­je je ti­je­lo u uto­rak pos­li­je­pod­ne na­đe­no u mo­ru iz­me­đu oto­ka Ug­lja­na i Oš­lja­ka. Ka­ko je pri­op­ći­la za­dar­ska po­li­ci­ja, sum­nji­či ga se da je iz za­sad ne­ut­vr­đe­nih raz­lo­ga u uto­rak pos­li­je­pod­ne za vri­je­me vož­nje gli­se­rom fi­zič­ki na­pao že­nu s ko­jom je bio u ve­zi, na­kon če­ga je ona pa­la u mo­re te se uto­pi­la. Bi­li su u gli­se­ru ko­ji je plo­vio pod polj­skom zas­ta­vom, a po­li­ci­ju je o do­ga­đa­ju iz­vi­jes­tio C. D., vo­di­telj mo­tor­ne jah­te Gan­dalf ko­ja je plo­vi­la pod nje­mač­kom zas­ta­vom. C. D. je po­li­ci­ji ka­zao da je plo­ve­ći na­išao na gli­ser te čo­vje­ka ko­ji je bio u mo­ru. Izvu­kao ga je iz mo­ra, a čo­vjek mu je po­čeo ne­su­vis­lo pri­ča­ti spo­mi­nju­ći že­nu s ko­jom je bio. C.D. je po­zvao po­li­ci­ju pa je usko­ro or­ga­ni­zi­ra­na op­sež­na po­tra­ga za nes­ta­lom Po­lja­ki­njom. Nje­zi­no je ti­je­lo ubr­zo na­đe­no, a ka­ko je na li­cu i ti­je­lu ima­la he­ma­to­me, po­li­ci­ja je po­sum­nja­la da ni­je ri­ječ o ne­sret­nom slu­ča­ju već o kaz­ne­nom dje­lu. Zbog to­ga je, na­kon obav­lje­nog oče­vi­da, 52-go­diš­njak pri­ve­den pr­vo na is­pi­ti­va­nja na po­li­ci­ju, a za­tim i na tu­ži­telj­stvo, te će vje­ro­jat­no bi­ti do­ve­den i pred su­ca is­tra­ge Žu­pa­nij­skog su­da u Za­dru. Što je mo­tiv uboj­stva, za­sad je ne­poz­na­ni­ca, a nes­luž­be­no se doz­na­je i da je Po­ljak bo­ra­vio u Hr­vat­skoj, gdje mu je 37-go­diš­nja­ki­nja doš­la u po­sjet. Is­to ta­ko nes­luž­be­no se doz­na­je da je u Polj­skoj pri­jav­lji­van zbog da­va­nja laž­nog is­ka­za, kri­vo­tvo­re­nja do­ku­men­ta te na­pa­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.