Ke­rum pre­dvi­đa iz­van­red­ne iz­bo­re i nu­di se za kan­di­da­ta HDZ-u

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Sla­vi­ca.vu­ko­vic@ve­cer­nji.net

Pe­tar Ško­rić, pred­sjed­nik split­skog HDZ-a, ka­že da se či­ni da je Želj­ko Ke­rum iz­bo­re pres­pa­vao i za­bo­ra­vio da su oni u Spli­tu za­vr­še­ni Sla­vi­ca Vu­ko­vić Želj­ko Ke­rum ža­lit će se Us­tav­nom su­du na­kon što je Žu­pa­nij­sko iz­bor­no po­vje­rens­tvo od­bi­lo nje­gov pri­go­vor i pro­gla­si­lo An­dru Kr­stu­lo­vi­ća Opa­ru le­gal­nim split­skim gra­do­na­čel­ni­kom iako je svjes­tan da se ni­šta ne­će pro­mi­je­ni­ti. – Ukra­de­na mi je po­bje­da, ali to je ne­do­ka­zi­vo. Sa­ma či­nje­ni­ca što je bi­lo 10% ne­va­že­ćih lis­ti­ća, što je do­sad ne­za­bi­lje­že­no, tre­ba­la bi bi­ti do­vo­ljan raz­log da se iz­bo­ri pro­gla­se ne­va­že­ćim. Me­đu­tim, za­kon je jed­no, a stvar­nost je dru­go i me­ni je žao što ni­sam mak­si­mal­no an­ga­ži­rao svo­je pro­ma­tra­če da re­agi­ra­ju od­mah, čim im ni­su do­pus­ti­li da bro­je gla­so­ve. Že­lio sam Spli­ća­ni­ma po­ka­za­ti da sam po­kra­den i sad svi zna­ju ka­ko je Opa­ra do­šao na vlast – ka­že Ke­rum ko­ji do­da­je da bi on ra­do su­ra­đi­vao s HDZ-om, ali s Opa­rom ne do­la­zi u ob­zir. Ne­će po­dr­ža­ti nje­gov pro­ra­čun, a on ne vi­di s kim bi Opa­ra mo­gao u ko­ali­ci­ju. Ma­ri­ja­na Pu­ljak, Most i SDP već su rek­li da s HDZ-om ne­će. – Split je pred iz­van­red­nim iz­bo­ri­ma, to je si­gur­no. Na nji­ma će pro­fi­ti­ra­ti Ma­ri­ja­na Pu­ljak. Ako se po­no­ve iz­bo­ri, ona ima naj­vi­še šan­se, a tko je to­me kriv ne­go Opa­ra ko­ji si­gur­no ne­će opet bi­ti kan­di­dat HDZ-a – ka­že Ke­rum ko­ji iz­no­si i neo­če­ki­va­ni pri­jed­log. – HGS i HDZ tre­ba­li bi iz­a­ći za­jed­no na po­nov­lje­ne iz­bo­re, a kan­di­dat bih tre­bao bi­ti ja. Si­gur­no do­bi­va­mo! – po­ru­čio je Ke­rum. Pe­tar Ško­rić, pred­sjed­nik split­skog HDZ-a, Ke­ru­mo­ve iz­ja­ve na­zvao je čud­ni­ma. – Gos­po­din Ke­rum kao da je pres­pa­vao i za­bo­ra­vio da su iz­bo­ri u Spli­tu za­vr­še­ni. Gra­đa­ni su iz­a­bra­li An­dru Kr­stu­lo­vi­ća Opa­ru za no­vog gra­do­na­čel­ni­ka, a HDZ-ova lis­ta po­bjed­nik je s osvo­je­nih 11 vi­jeć­nič­kih mjes­ta, što ni­je imao ni­ka­da ra­ni­je – ka­že Ško­rić. Što se ti­če ve­ći­ne u Grad­skom vi­je­ću, na­po­mi­nje da su u ti­je­ku raz­go­vo­ri s iz­a­bra­nim vi­jeć­ni­ci­ma.

Ke­rum ka­že da mu je po­bje­da ukra­de­na, ali da je to ne­do­ka­zi­vo

Ivan Če­hok vra­tio se na Trg kra­lja To­mis­la­va 1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.