Svje­do­če­nje še­fa FBI-a ko­je mo­že sru­ši­ti Trum­pa

Smi­je­nje­ni šef FBI-a Ca­mey: Trum­po­va vla­da od­lu­či­la je ocr­ni­ti me­ne i FBI pa su la­ga­li. Ja­ko mi je žao što je la­ži mo­rao slu­ša­ti ame­rič­ki na­rod

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Še­rić

“Ne dvo­jim da je Ru­si­ja utje­ca­la na ame­rič­ke iz­bo­re”, ka­zao je Co­mey, do­da­ju­ći da ipak na kon­cu ni­je bi­lo iz­bor­nih pri­je­va­ra “Vla­da je oda­bra­la da ocr­ni me­ne i što je još važ­ni­je FBI. To su bi­le la­ži. Obič­ne i jed­nos­tav­ne la­ži. Žao mi je da su to mo­ra­li slu­ša­ti FBI i ame­rič­ki na­rod“, svje­do­čio je ju­čer biv­ši di­rek­tor FBI-a Ja­mes Co­mey pred se­nat­skim od­bo­rom za oba­vje­štaj­ne ak­tiv­nos­ti. Dan uoči ju­če­raš­njeg svje­do­če­nja u jav­nost je iz­iš­la pi­sa­na ver­zi­ja, sa­že­tak ono­ga što je Co­mey iz­re­kao osob­no, pred se­na­to­ri­ma. Iz to­ga do­kum­ne­ta po­pri­lič­no je jas­no da je pred­sjed­nik Do­nald Trump na Co­meya ra­dio in­ten­zi­van pri­ti­sak od sa­mo­ga po­čet­ka tra­že­ći od nje­ga da obus­ta­vi is­tra­gu pro­tiv nje­go­va sa­vjet­ni­ka za si­gur­nost Mic­ha­ela Flyn­na, zbog nje­go­vih na­vod­nih ve­za s Mo­sk­vom pri­je i ti­je­kom pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra. Čak je od nje­ga tra­žio i da jav­no ski­ne lja­gu s nje­go­va ime­na. Ka­ko je vri­je­me od­mi­ca­lo ta­ko je bi­lo sve vi­še neo­če­ki­va­nih i vr­lo ne­ugod­nih Trum­po­vih te­le­fon­skih po­zi­va, ali i još ne­ugod­ni­jih sas­ta­na­ka. Co­mey ni­je po­ka­zi­vao da že­li iz­i­ći pred­sjed­ni­ku usu­sret, što je Trum­pa sve vi­še frus­tri­ra­lo, a kul­mi­ni­ra­lo je u tre­nut­ku ka­da je Trump smi­je­nio Co­meya.

Uz­ne­mi­re­ni pred­sjed­nik

Co­meye­ve bi­lje­ške za svje­do­če­nje ot­kri­va­ju uz­ne­mi­re­nog i tje­skob­nog pred­sjed­ni­ka ko­ji pri­tiš­će di­rek­to­ra FBI-a da obus­ta­vi is­tra­gu o ve­za­ma nje­go­vih bli­skih su­rad­ni­ka s Ru­si­jom. “Ne dvo­jim da je Ru­si­ja utje­ca­la na ame­rič­ke iz­bo­re”, ka­zao je Co­mey, do­da­ju­ći da ipak na kon­cu ni­je bi­lo iz­bor­nih pri­je­va­ra. Ame­rič­koj jav­nos­ti sve je pos­ta­lo to­li­ko lu­do za­nim­lji­vo da ne­ma te­le­vi­zi­je ko­ja ne­će iz­rav­no pre­no­si­ti svje­do­če­nje, pos­lov­ni lju­di ot­ka­zu­ju sas­tan­ke, uči­te­lji i pro­fe­so­ri or­ga­ni­zi­ra­ju ras­po­red sa­ti, a broj­ni ba­ro­vi i res­to­ra­ni pri­pre­ma­ju te­le­vi­zo­re i me­ni­je za gle­da­nje ono­ga što mno­gi već na­zi­va­ju naj­s­pek­ta­ku­lar­ni­jim re­alityjem u SAD-u u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko de­set­lje­ća. Res­to­ra­ni su nu­di­li “FBI do­ru­čak” uz oba­vez­nu ru­sku vot­ku. Trump je u če­ti­ri oka s Co­meyem pr­vi put bio 6. si­ječ­nja, ka­da je u Trump Towe­ru u New Yor­ku odr­žan pr­vi oba­vje­štaj­ni sas­ta­nak s iz­a­bra­nim pred­sjed­ni­kom. Ta­da je Co­mey Trum­pa upo­zo­rio na to da FBI vo­di is­tra­gu o ve­za­ma nje­go­vih lju­di s Ru­si­jom. Ka­zao mu je da vje­ro­dos­toj­nost do­kaz­nog ma­te­ri­ja­la još ni­je po­t­vr­đe­na. Co­mey to opi­su­je kao ja­ko osjet­lji­vu si­tu­aci­ju za­to jer je pos­to­ja­la opas­nost da se iza­bra­ni pred­sjed­nik osje­ti ne­si­gur­no i da po­mis­li da FBI vo­di is­tra­gu pro­tiv nje­ga. Na tom su­sre­tu Trump je to Co­meya pi­tao, a on je po­t­vr­dio da se pro­tiv nje­ga ne vo­di is­tra­ga. Do dru­gog su­sre­ta do­la­zi 27. si­ječ­nja, i to u Bi­je­loj ku­ći. Trump je Co­meya po­zvao na ve­če­ru. Is­pa­lo je da je to ve­če­ra u dvo­je na ko­joj je Trump ope­to­va­no Co­meya pi­tao že­li li i da­lje bi­ti di­rek­tor FBI-a. Pred­sjed­nik je na­gla­sio da ima dos­ta za­in­te­re­si­ra­nih za taj po­sao. Co­mey je po­sum­njao da ga Trump že­li sta­vi­ti u po­dre­đe­ni po­lo­žaj i pri­ka­za­ti da je ovi­san o nje­go­voj vo­lji iako je FBI tra­di­ci­onal­no ne­za­vi­san od iz­vr­š­ne vlas­ti. Na­kon oba­vje­štaj­nog bri­fin­ga 17. ve­lja­če u Bi­je­loj ku­ći Trump je za­dr­žao Co­meya na­kon što su svi dru­gi otiš­li. Bio je to dan na­kon os­tav­ke nje­go­va sa­vjet­ni­ka za na­ci­onal­nu si­gur­nost Mi­kea Flyn­na. Trump je od Co­meya in­di­rek­t­no tra­žio da obus­ta­vi is­tra­gu o Flyn­no­vim ve­za­ma s Ru­si­ma.

Dva te­le­fon­ska raz­go­vo­ra

Us­li­je­di­li su Trum­po­vi te­le­fon­ski po­zi­vi Co­meyu. Pr­vi se do­go­dio 30. ožuj­ka, ka­da je Trump ka­zao ka­ko je “ru­ska is­tra­ga oblak ko­ji se na­dvio nad nje­go­vom spo­sob­noš­ću da dje­lu­je uime zem­lje ko­joj je na če­lu” Co­meya je upi­tao što se mo­že uči­ni­ti ka­ko bi “mak­nu­li taj oblak”, što bi nje­mu omo­gu­ći­lo da neo­me­ta­no ra­di u in­te­re­su Sje­di­nje­nih Dr­ža­va. I ovaj put Co­mey je mo­rao po­nav­lja­ti da FBI ne is­tra­žu­je Trum­pa osob­no, no sa­da je iz­me­đu re­da­ka od di­rek­to­ra FBI-a tra­žio da on za me­di­je da­de iz­ja­vu da je to do­is­ta ta­ko. Co­mey je na­pi­sao i to da je raz­go­vor odjed­nom kre­nuo u dru­gom prav­cu. Trump je po­čeo pri­je­ti­ti na­vo­de­ći da on ni­je “otvo­rio slu­čaj McCa­be” (Co­meyev za­mje­nik) ko­ji je na­vod­no ka­na­li­zi­rao ne­ka­kav no­vac za kam­pa­nju Hil­lary Clin­ton. Na­kon to­ga Trump je opet po­čeo po­nav­lja­ti ka­ko ga pri­tiš­će onaj oblak i da mu i one­mo­gu­ća­va da obav­lja pred­sjed­nič­ku duž­nost. Do po­s­ljed­njeg te­le­fon­skog raz­go­vo­ra iz­me­đu njih dvo­ji­ce doš­lo je 11. trav­nja. I taj put Trump je in­zis­ti­rao da Co­mey iz­i­đe u jav­nost i da pred me­di­ji­ma ka­že da on ni­je pred­met is­tra­ge. Mje­sec da­na kas­ni­je, Do­nald Trump smi­je­nio je Ja­me­sa Co­meya. “Ni­smo iz­rav­no is­tra­ži­va­li Trum­pa, no is­tra­ga ve­za Trum­po­va ti­ma s Ru­si­jom bi­la je ta­ko pos­tav­lje­na da je mo­gla za­hva­ti­ti i pred­sjed­ni­ka”, svje­do­čio je ju­čer Co­mey. Ako se­nat­ski od­bor na­kon sas­lu­ša­nja do­đe do za­ključ­ka da je Trump ome­tao is­tra­gu i pri­je­tio še­fu FBI-a, to bi mo­gao pos­ta­ti ka­men te­me­ljac za po­kre­ta­nje pro­ce­sa nje­go­va opo­zi­va.

Co­meye­vo svje­do­če­nje mo­glo bi bi­ti ka­men te­me­ljac za po­kre­ta­nje pro­ce­sa opo­zi­va Co­mey je čvr­sto odo­li­je­vao Trum­po­vim pri­tis­ci­ma i pri­jet­nja­ma i nas­ta­vio s is­tra­gom

Ci­je­le Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve ju­čer su pra­ti­le iz­rav­ni pri­je­nos svje­do­če­nja Ja­me­sa Co­meya kao da se igrao fi­na­le ame­rič­kog no­go­me­ta Su­per Bowl

REUTERS

Mus­li­man­sko brat­stvo Lju­di u Tur­skoj okup­lja­ju se na uli­ca­ma da iz­ra­ze po­dr­šku brat­skom ka­tar­skom na­ro­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.