Pe­le­ti mo­gu do­ni­je­ti ušte­du od 50%

Ivić Pa­ša­lić u tvrt­ki Mun­dus Vi­ri­dis za­poš­lja­va 98 lju­di

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Šu­njer­ga

In­dus­tri­ja pro­izvod­nje pe­le­ta mo­gla bi pro­izvo­di­ti i do mi­li­jun to­na pe­le­ta go­diš­nje, ali ta se ra­zi­na mo­že dos­ti­ći za de­set go­di­na ma­ri­na.su­njer­ga@ve­cer­nji.net Po­du­zet­nik mno­gi­ma poz­na­ti­ji kao biv­ši po­li­ti­čar Ivić Pa­ša­lić u Opa­ti­ji je na 14. Drv­no-teh­no­lo­škoj kon­fe­ren­ci­ji pred­sta­vio pro­jekt gri­ja­nja na pe­le­te za ko­je tvr­di da učin­ko­vi­ti­je, eko­lo­ški­je i – naj­važ­ni­je – znat­no jef­ti­ni­je od gri­ja­nja na fo­sil­na go­ri­va. Na pri­mje­ru Dal­ma­ci­je, ko­ja za gri­ja­nje ko­ris­ti elek­trič­nu ener­gi­ju ili lo­ži­vo ulje, iz­ra­ču­nao je da su mo­gu­će ušte­de i ve­će od 50 pos­to, a uvje­ra­va da se inves­ti­ci­ja u ko­tao za pe­le­te vra­ti kroz ušte­de već za tri go­di­ne, dok je ži­vot­ni vi­jek ko­tla naj­ma­nje 10 go­di­na.

Hr­vat­ska iz­vo­zi 90 pos­to

Udru­ga pro­izvo­đa­ča pe­le­ta Cro­bi­om, ko­ju on pred­stav­lja, za­to vje­ru­je da bi po uzo­ru na os­ta­le zem­lje Eu­rop­ske uni­je i Hr­vat­ska u svo­je ope­ra­tiv­ne pro­gra­me i pro­jek­te ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti mo­ra­la ugra­di­ti i ni­sko­ug­ljič­no gri­ja­nje, od­nos­no gri­ja­nje na pe­le­te. Ita­li­ja tu vr­stu gri­ja­nja uvo­di u no­ve ško­le i us­ta­no­ve i go­diš­nje tro­ši oko 3 mi­li­ju­na to­na pe­le­ta, dok Hr­vat­ska go­diš­nje pro­izve­de oko 260.000 ti­su­ća to­na pe­le­ta, objaš­nja­va Pa­ša­lić, a po­ten­ci­jal in­dus­tri­je je pro­izvod­nja čak mi­li­jun to­na pe­le­ta. – Tom bi­smo pro­izvod­njom mo­gli ops­krb­lji­va­ti čak 20 do 25 pos­to ku­ćans­ta­va u Hr­vat­skoj. S ob­zi­rom na to da taj oblik gri­ja­nja ni­je po­pu­la­ri­zi­ran, mi iz­vo­zi­mo vi­še od 90 pos­to svo­je pro­izvod­nje – ka­že Pa­ša­lić. U Hr­vat­skoj se po­tro­ši sve­ga 40 ti­su­ća to­na pe­le­ta go­diš­nje. U pos­lu s peletima biv­ši je sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka Tuđ­ma­na od 2009. kroz tvrt­ku Mun­dus Vi­ri­dis. Tvrt­ka os­tva­ru­je oko 38 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da go­diš­nje uz sta­bil­nu ne­to do­bit ve­ću od po­la mi­li­ju­na ku­na sva­ke go­di­ne te za­poš­lja­va 98 lju­di. Ri­je­ka i Vu­ko­var gri­ju se na plin po ci­je­na­ma ko­je su me­đu naj­vi­ši­ma u dr­ža­vi, a Pa­ša­lić tvr­di da bi im se pre­la­skom na pe­le­te ra­ču­ni za gri­ja­nje spus­ti­li i za vi­še od 35 pos­to. Pos­to­je i broj­ni gra­do­vi ko­ji ne­ma­ju or­ga­ni­zi­ran sus­tav gri­ja­nja pa ovaj ener­gent Pa­ša­lić is­ti­če kao jef­ti­nu i eko­lo­šku op­ci­ju.

Gri­ja­nje po­god­no za oto­ke

– Kroz Cro­bi­om nas­to­ji­mo sen­zi­bi­li­zi­ra­ti jav­nost za ovu op­ci­ju za ko­ju ima­mo i si­ro­vi­nu i pro­izvod­nju – objas­nio je Pa­ša­lić ko­ji priz­na­je da još uvi­jek ni­je doš­lo do kon­kret­nih do­go­vo­ra na ra­zi­ni gra­do­va ili op­ći­na o uvo­đe­nju sus­ta­va za gri­ja­nje. – Ovaj oblik gri­ja­nja ide­alan je za oto­ke, gra­do­ve ko­ji ne­ma­ju pris­tup plin­skoj in­fras­truk­tu­ri, bol­ni­ce, ško­le i vr­ti­će – ka­že Pa­ša­lić. Is­ti­če da bi od ob­no­ve fa­sa­da znat­no ve­ća ener­get­ska učin­ko­vi­tost bi­la pos­tig­nu­ta mi­je­nja­njem lo­ži­vog ulja za pe­le­te. I na ra­zi­ni ku­ćans­tva inves­ti­ci­ja se is­pla­ti jer je ri­ječ o 15.000 ku­na ko­je se u ro­ku od tri go­di­ne vra­te kroz ušte­de na gri­ja­nju, dok os­ta­lih se­dam go­di­na rad­nog vi­je­ka ko­tla ku­ćans­tvo os­tva­ru­je čis­tu ušte­du na ra­ču­ni­ma. Kad bi se u ra­ču­ni­cu uklju­či­la i ne­po­vrat­na sred­stva iz fon­do­va EU, ušte­da bi bi­la ve­ća, a po­vrat inves­ti­ci­je dvos­tru­ko br­ži. S ob­zi­rom na to da se ko­tao pu­ni auto­mat­ski iz si­lo­sa, odr­ža­va­nje je la­ga­no, a Pa­ša­lić objaš­nja­va da ga je po­treb­no sa­mo usi­sa­ti sva­ka dva tjed­na.

Mno­ge dr­ža­ve EU uklju­ču­ju u pro­gra­me po­ti­ca­je za inves­ti­ci­ju u gri­ja­nje na pe­le­te

Is­pla­ti­va inves­ti­ci­ja Na 14. Drv­no­teh­no­lo­škoj kon­fe­ren­ci­ji dr. Pa­ša­lić pred­sta­vio je sus­tav ko­ji bi od­go­va­rao i Ri­je­ci i Vu­ko­va­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.