De­set naj­ve­ćih tr­go­va­ca la­ni os­tva­ri­lo 22,2 ml­rd. ku­na pri­ho­da

Na lis­ti ne­ma Kon­zu­ma ko­ji ni­je pod­nio GFI zbog iz­van­red­ne re­vi­zi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Jo­lan­da Rak Šajn

Na pr­vo mjes­to neo­če­ki­va­no je za­sjeo Lidl s 4 ml­rd. ku­na pri­ho­da u lanj­skoj go­di­ni, no ot­ka­ko je pre­uzeo Bil­lu, Spar mu ni­je ni­ma­lo lak pro­tiv­nik jo­lan­da.rak-sajn@ve­cer­nji.net Top de­set tr­go­vač­kih la­na­ca u ma­lo­pro­da­ji u lanj­skoj je go­di­ni os­tva­ri­lo 22,2 mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da, što je za 13,2 mi­li­jar­de ma­nje ne­go u go­di­ni ra­ni­je. No ne­ma raz­lo­ga za pa­ni­ku. Po­troš­nja, i s do­nek­le splas­nu­lim op­ti­miz­mom gra­đa­na, i da­lje ras­te, već 32 mje­se­ca za­re­dom - i svim su tr­gov­ci­ma na ljes­tvi­ci, osim ri­ječ­kim Plo­di­na­ma, ras­li ukup­ni pri­ho­di. Je­di­no što me­đu nji­ma ne­ma naj­ve­ćeg me­đu naj­ve­ći­ma - Kon­zu­ma, ko­ji je go­di­nu ra­ni­je ge­ne­ri­rao čak 14,9 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da (+11% u od­no­su na 2014.), ali za proš­lu go­di­nu zbog iz­van­red­ne re­vi­zi­je ni­je pod­nio go­diš­nje fi­nan­cij­sko iz­vješ­će Fi­ni. Is­pa­da ta­ko da je, bez Kon­zu­ma, po­troš­nja u ma­lo­pro­da­ji top 10 la­na­ca ras­la za oko 2 mi­li­jar­de, što je za oko 1,4 mi­li­jar­de ku­na ma­nje ne­go go­di­nu ra­ni­je, a na če­lu ljes­tvi­ce Kon­zu­mov je naj­ve­ći su­par­nik Lidl s 4 mi­li­jar­de ku­na i ras­tom od 7,7%. S do­bi­ti od 265 mi­li­ju­na ku­na nje­mač­ki se di­skon­ter pak još vi­še pri­bli­žio do­bi­ti Kon­zu­ma iz prek­lanj­ske go­di­ne od 295 mi­li­ju­na ku­na, a ni Ka­ufland, ses­trin­ska tvrt­ka iz gru­pa­ci­je Sc­hwarz, s pri­ho­dom od 3,4 mi­li­jar­de ku­na ne za­os­ta­je pu­no i kra­si tre­će mjes­to ljes­tvi­ce, iza Plo­di­na s 3,9 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da. Ka­ufland i Lidl sa­da za­jed­no ima­ju 7,4 mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da. No gle­da li se sva­ki od tr­go­va­ca za­seb­no, pred­nost Lid­lu već u ovoj go­di­ni mo­gao bi odu­ze­ti Spar ko­ji do kra­ja go­di­ne, s ak­vi­zi­ci­jom Bil­li­nih du­ća­na u Hr­vat­skoj, kao i or­gan­skim ras­tom, pla­ni­ra pos­ta­ti naj­ve­ći inves­ti­tor u hr­vat­skoj ma­lo­pro­da­ji. Sa­mo do kra­ja 2017. Spar, ko­ji je u lanj­skoj go­di­ni na na­šem tr­ži­štu utr­žio 2,6 ml­rd. ku­na, uz rast od oko 2%, pla­ni­ra inves­ti­rat će oko 50 mi­li­ju­na eura. Do kra­ja mje­se­ca bit će za­vr­šen re­bran­ding svih pre­uzet­nih Bil­li­nih tr­go­vi­na, a otva­ra­ju se no­ve u Su­ko­ša­nu te kra­jem lje­ta u Lo­vra­nu i Uma­gu. Kad bi se zbro­ji­li pri­ho­di za 2016., Bil­la i Spar za­jed­no su ima­li 4,3 mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da, a u 2017. ju­ri­ša­ju na 5 mi­li­jar­di i 5000 za­pos­le­nih. Opo­ra­vak tr­ži­šta ma­lo­pro­da­je i re­kord­na tu­ris­tič­ka se­zo­na po­gu­ra­li su i do­bre re­zul­ta­te Tom­myja za 96,8 mi­li­ju­na ku­na, što je rast od 4,27%. Pri­ho­di omi­škog Stu­den­ca ras­li su još vi­še, 5,6, a kri­že­vač­kog KTC-a i se­svet­skog NTL-a 5,8%. S po­sr­nu­lim Kon­zu­mom i još bo­ljom tu­ris­tič­kom se­zo­nom, u ovoj bi go­di­ni pak ne­ki neo­če­ki­va­no mo­gli još vi­še po­deb­lja­ti pri­ho­de.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.