Eu­rop­ska obra­na – “me­ka si­la” sa­ma po se­bi ni­je do­volj­na

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis -

Po­treb­na je i po­li­tič­ka vo­lja i am­bi­ci­ja. Zbog to­ga že­lim da u ok­vi­ru ras­pra­ve o bu­duć­nos­ti Eu­ro­pe otvo­re­no raz­go­va­ra­mo o to­me ka­ko da­lje. Vri­je­me je či­ni se saz­re­lo. Proš­log su mje­se­ca sve dr­ža­ve čla­ni­ce jed­no­glas­no od­lu­či­le us­pos­ta­vi­ti pr­vu služ­bu za voj­no pla­ni­ra­nje i pro­vo­đe­nje ko­ja će pre­uze­ti vod­stvo nad EU-ovim mi­si­ja­ma os­po­sob­lja­va­nja. To je pr­vi ko­rak na­kon ko­jeg mo­ra­ju us­li­je­di­ti još ve­ći po­ma­ci. EU već ima na ras­po­la­ga­nju sred­stva ko­ja bi omo­gu­ći­la pre­la­zak sa sa­daš­nje bi­la­te­ral­ne i mul­ti­la­te­ral­ne voj­ne su­rad­nje na učin­ko­vi­ti­je obli­ke obram­be­ne in­te­gra­ci­je. Ugo­vo­rom o EU pre­dvi­đe­na je mo­guć­nost traj­ne struk­tu­ri­ra­ne su­rad­nje svih dr­ža­va čla­ni­ca ko­je že­le i mo­gu pla­ni­ra­ti za­jed­nič­ku bu­duć­nost u tom po­gle­du. Vje­ru­jem da je sa­da pra­vi tre­nu­tak da tu mo­guć­nost i is­ko­ris­ti­mo. Tak­vim se pris­tu­pom do­pu­nju­je na­ša su­rad­nja s NATO-om, ko­ja je od ključ­ne važ­nos­ti za na­šu bu­duć­nost. Uos­ta­lom, 22 dr­ža­ve čla­ni­ce dio su tog obram­be­nog sa­ve­za. No na­ša su­rad­nja s NATO-om ne mo­že vi­še bi­ti prak­ti­čan iz­go­vor za pro­tiv­lje­nje sa­mos­tal­nom europ­skom dje­lo­va­nju. Pre­du­go smo se i pre­vi­še os­la­nja­li na voj­nu sna­gu dru­gih. Sa­da mo­ra­mo is­ko­ris­ti­ti tre­nu­tak i pre­uze­ti od­go­vor­nost za vlas­ti­tu si­gur­nost. Du­gu­je­mo to na­šim gra­đa­ni­ma, jer oni to upra­vo i tra­že. U go­to­vo svim dr­ža­va­ma EU-a si­gur­nost je je­dan od tri glav­na pri­ori­te­ta, a tri če­t­vr­ti­ne Eu­rop­lja­na po­du­pi­re ide­ju za­jed­nič­ke si­gur­nos­ne i obram­be­ne po­li­ti­ke. Osje­ća­ti se si­gur­no u vlas­ti­tom do­mu te­melj­no je i uni­ver­zal­no pra­vo. Na­ša Uni­ja mo­ra to omo­gu­ći­ti svo­jim gra­đa­ni­ma.

Za iz­grad­nju is­tin­ske si­gur­nos­ne i obram­be­ne uni­je ni­je do­vo­ljan sa­mo no­vac već je po­treb­na i po­li­tič­ka vo­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.