“Obraz-ko­ali­ci­ja” HDZ-a i HNS-a

Is­pa­lo je da će svje­to­na­zor­ske raz­li­ke HDZ prev­la­da­ti ta­ko što će HNS-u da­ti Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja. Politički je, dak­le, ri­ječ o tr­go­vi­ni, a vri­jed­nos­no o ka­pi­tu­la­ci­ji HDZ-a. HNS će na slje­de­ćim iz­bo­ri­ma, kad god oni bi­li, nes­ta­ti. Naj­ve­ći do­bit­nik tim

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ni­no Ras­pu­dić

Ka­ko je, na­kon sve­ga što su go­vo­ri­li jed­ni dru­gi­ma, ne sa­mo u zad­njih 27 go­di­na, već dos­lov­no do pre­kju­čer, mo­gu­ća ko­ali­ci­ja HDZ-a i HNS-a? Što je za­jed­nič­ko tim dvje­ma stran­ka­ma? Ko­li­ko god se tru­di­li is­ko­pa­ti bi­lo što dru­go, na kra­ju ana­li­ze os­ta­je za­klju­čak da im je je­di­no is­to – obraz. Pos­to­je pro­gram­ske, re­for­m­ske, kriz­ne i dru­ge ko­ali­ci­je po raz­li­či­tim os­no­va­ma, ali ovo je je­dins­tven pri­mjer “obraz-ko­ali­ci­je” stra­na­ka ko­je su u jed­na­koj mje­ri pre­va­ri­le svo­je birače. Uvid ka­ko im je za­jed­nič­ki na­ziv­zas­tup­ni­ka nik “đon-obraz” i da su po tom pi­ta­nu is­ti, u uto­rak na­ve­čer bio je na­krat­ko po­lju­ljan jer je na­kon sjed­ni­ce Pred­sjed­niš­tva HNS-a is­pa­lo da su im obra­zi ipak ne­us­kla­đe­ni, tj. da vrh HNS-a ima vi­še obra­za i da ni­je spre­man sli­je­di­ti Iva­na Vr­do­lja­ka i iz­da­ti vri­jed­nos­ti svo­jih bi­ra­ča, za raz­li­ku od vr­hu­ške HDZ-a ko­ja je, Plen­ko­vi­će­vim ri­je­či­ma, bi­la “sto­pos­tot­no” za ko­ali­cij­sku vla­du s do­ju­če­raš­njim praj­di­za­ni­ma, ju­go­ko­mu­nis­ti­ma i iz­daj­ni­ci­ma. Iz­gle­da­lo je da je An­drej Plen­ko­vić bio pre­vi­še uobra­žen i da je, za­jed­no s Vr­do­lja­kom, pod­ci­je­nio obraz Pred­sjed­niš­tva HNS-a ko­ji ni­je bio su­obra­žen sa sto pos­to vr­ha HDZ-a. A on­da je u sri­je­du HNS-ov Sre­diš­nji od­bor iz­vr­šio ha­ra­ki­ri stran­ke pa je Pre­drag Štro­mar pre­os­ta­lu le­ši­nu od pet od­nio Plen­ko­vi­ću na pre­go­vo­re. Pri­ča o no­voj tok­sič­noj ve­ći­ni ni­je od ju­čer, ali ma­lo je tko vje­ro­vao da je HDZ spre­man ići to­li­ko ni­sko. Vr­do­lja­ko­vi trum­pov­ski tvi­to­vi ne­po­sred­no pri­je dru­gog kru­ga lo­kal­nih iz­bo­ra i ko­ke­ti­ra­nje s HDZ-om ko­je ni­je mo­gao ili že­lio za­to­mi­ti još sa­mo ne­ko­li­ko da­na si­gur­no su iz­bi­li ne­ko­li­ko pos­to­ta­ka gla­so­va An­ki Mrak-Ta­ri­taš i iš­li u ko­rist Mi­la­nu Ban­di­ću, s ko­jim je po­koj­ni HNS sa­da dio is­te Plen­ko­vi­će­ve ve­ći­ne. Bi­zar­no je da je pri­je sa­mo ne­ko­li­ko tje­da­na is­ti taj HNS tra­žio opo­ziv Vla­de u ko­ju sa­da ula­zi i u iole mo­ral­nom okruž­ju bi­lo bi ne­jas­no ka­ko će sa­da su­ra­đi­va­ti s mi­nis­trom fi­nan­ci­ja Zdrav­kom Ma­ri­ćem, no u nji­ho­vu slu­ča­ju, što bi na­rod re­kao, “ne sme­ta im obraz”. Da je vrag od­nio ša­lu, vi­dje­lo se u uto­rak is­pred sre­diš­nji­ce HDZ-a kad je u iz­ja­vi za no­vi­na­re Bo­ži­dar Kal­me­ta do­ju­če­raš­njim mr­skim ne­pri­ja­te­lji­ma te­pao na­zi­va­ju­ći ih “na­rod­nja­ci”, kao da su dra­gi ko­le­ge iz eu­rop­ske puč­ke obi­te­lji. Kal­me­ta je re­kao da tre­ba su­ra­đi­va­ti i is­tak­nuo: “To što se u HDZ-u od HNS-a ide­olo­ški i svje­to­na­zor­ski mo­žda raz­li­ku­ju, to u ovom ča­su ap­so­lut­no ni­je bit­no”. Is­pa­lo je da će te svje­to­na­zor­ske raz­li­ke HDZ prev­la­da­ti ta­ko što će HNS-u da­ti Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja. Politički je, dak­le, ri­ječ o tr­go­vi­ni, a vri­jed­nos­no o ka­pi­tu­la­ci­ji HDZ-a. HNS će na slje­de­ćim iz­bo­ri­ma, kad god oni bi­li, nes­ta­ti. Naj­ve­ći do­bit­nik ti­me je SDP, ko­jem je do­sad ne­dos­ta­ja­lo pa­me­ti i od­luč­nos­ti da ih se ko­nač­no ri­je­ši. No duh do­sa­daš­njeg HNS-a nas­ta­vit će ži­vje­ti u HDZ-u, ako Plen­ko­vić politički pre­ži­vi. Jer, da je mo­gao spas­ti na te gra­ne da se nu­di mr­tvom i u Sa­bo­ru pre­po­lov­lje­nom HNS-u, HDZ se naj­pri­je sam mo­rao ha­ene­si­ra­ti. Plen­ko­vić je 2011. go­di­ne mo­gao ući u HNS is­to kao i u HDZ. Bo­ži­no­vić, biv­ši šef Me­si­će­va ka­bi­ne­ta, HNS-ov­ci­ma je iona­ko ci­je­lo vri­je­me bli­že ne­go ba­zi HDZ-a, a što se ti­če Pred­sjed­niš­tva HDZ-a, ni­je pre­tje­ra­no re­ći da ga uglav­nom sa­či­nja­va­ju li­ko­vi ko­ji bi bez pro­ble­ma pri­hva­ti­li i Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca da im ga net­ko na­met­ne na če­lo stran­ke i “sto­pos­tot­no” sli­je­di­li i nje­go­ve na­lo­ge. Kad bi ko­jim slu­ča­jem Is­lam­ska dr­ža­va osvo­ji­la i po­ko­ri­la Hr­vat­sku, ne bi za­ču­di­lo da iza ka­li­fa Al-Bag­da­di­ja na pre­si­ci vi­di­mo Gor­da­na Jan­dro­ko­vi­ća s tur­ba­nom i onim is­tim smi­je­škom ko­ji je imao vi­re­ći iza Sa­na­de­ra, Ko­sor, Ka­ra­mar­ka i Plen­ko­vi­ća. Još sa­mo pot­pu­ne na­iv­ce mo­že iz­ne­na­di­ti či­nje­ni­ca da je sto pos­to čla­no­va Pred­sjed­niš­tva HDZ-a bi­lo za ko­ali­ra­nje s HNS-om, iako poj­ma ni­su ima­li što će im sve za to mo­ra­ti da­ti. Ka­ko smo mo­gli ču­ti in­saj­der­ski od An­dre Vla­hu­ši­ća, po­nu­da je bi­la “ogrom­na”. Dak­le svi su bi­li bjan­ko za to da se HNS-u da ogrom­na po­nu­da. Što je to u uto­rak mo­glo zna­či­ti? Mi­nis­tri­ca vanj­skih Ves­na Pu­sić? Vra­ća­nje HNS-ove An­dree Zla­tar na mjes­to mi­nis­tri­ce kul­tu­re? An­dro Vla­hu­šić mi­nis­tar pra­vo­su­đa? Zo­ran Pu­sić mi­nis­tar obra­ne? Ne­ma sum­nje da bi “sto­pos­tot­ni­ci” pris­ta­li i na to kad su Plen­ko­vi­ću da­li bjan­ko-su­glas­nost. Do­sa­daš­nje HDZ-ovo bi­rač­ko ti­je­lo tre­ba­lo bi do­bro za­pam­ti­ti ime­na čla­no­va Pred­sjed­niš­tva ko­ji su i svo­ju po­li­tič­ku bu­duć­nost za­ku­ca­li sla­ga­njem s ovom po­li­tič­kom per­ver­zi­jom bez prem­ca. In­ter­net pam­ti, a na­ći će se i onih ko­ji će ih do­dat­no pod­sje­ti­ti. Vlast HDZ-a i HNS-a ko­ja se upra­vo skla­pa le­gal­na je, ali ne i le­gi­tim­na jer je ri­ječ o oči­toj pri­je­va­ri bi­ra­ča. Oni ko­ji su gla­so­va­li za lis­tu lijeve ko­ali­ci­je pre­dvo­đe­ne SDP-om na ko­ju su se ug­ni­jez­di­li i HNS-ov­ci za­si­gur­no ni­su gla­so­va­li za HDZ-om pre­dvo­đe­nu Vla­du. A te­ško je pret­pos­ta­vi­ti da je it­ko od onih ko­ji su za­okru­ži­li HDZ pri­želj­ki­vao da im Vr­do­ljak&com­pany vo­de Mi­nis­tar­stvo obra­zo­va­nja. Na­kon što se ra­zi­šao s Mos­tom, ko­ji je je­di­no spo­mi­njao kao po­ten­ci­jal­nog part­ne­ra u kam­pa­nji, Plen­ko­vi­ću bi po­šte­ni­ja od­lu­ka bi­la od­mah ras­pi­sa­ti iz­bo­re, u kam­pa­nji otvo­re­no re­ći ka­ko u svr­hu sta­bil­nos­ti zem­lje ne is­klju­ču­je mo­guć­nost ko­ali­ci­je s bi­lo kim pa, ako ih do­bi­je, ne­ka on­da s pu­nim le­gi­ti­mi­te­tom to i či­ni. Ova­ko je ri­ječ o pri­je­va­ri bi­ra­ča i s jed­ne i s dru­ge sta­ne. Plen­ko­vić ni­je svjes­tan, jer je oči­to od­li­jep­ljen od hr­vat­ske stvar­nos­ti, da ri­ski­ra da se ne­za­do­volj­stvo usko­ro pre­li­je na uli­cu. Što se mo­že oče­ki­va­ti u bli­skoj bu­duć­nos­ti! Vje­ro­jat­no će se sklo­pi­ti mr­ša­va ve­ći­na ko­ja će bi­ti vr­lo krh­ka i po­tra­jat će naj­du­lje do de­fi­ni­tiv­nog Agro­ko­ro­va kra­ha. Kad god bi­li slje­de­ći iz­bo­ri, do­sa­daš­nji bi­ra­či HDZ-a od sa­da zna­ju da za­okru­žu­ju­ći vo­lje­nu stran­ku gla­su­ju po­ten­ci­jal­no i za HNS, ko­ji pro­vo­di li­je­vo-li­be­ral­nu he­ge­mo­ni­ju pod pla­štem Plen­ko­vi­će­ve vlas­ti. Po­ra­zi HDZ-a na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Kni­nu i Gos­pi­ću svje­do­če da stran­ka po­ma­lo gu­bi des­no bi­rač­ko ti­je­lo, a Plen­ko­vić je do­bio i oz­bilj­nu plju­sku u Za­gre­bu. Dio će od­gris­ti no­va des­ni­ca okup­lje­na oko Bru­ne Esih, a kao naj­o­pas­ni­ji tak­mac i da­lje im os­ta­je Most, ko­jem po­raz u Met­ko­vi­ću mo­že bi­ti lje­ko­vit i po­mo­ći im da se ko­nač­no od­li­je­pe od lo­kal­ne fik­sa­ci­je. Sad se vi­di da su mos­tov­ci bi­li u pra­vu kad su upo­zo­ra­va­li na HDZ-ovu pri­pre­mu igran­ke s HNS-om, a des­ni bi­ra­či tre­ba­li bi ima­ti na umu da je Most šu­pi­rao Sti­pu Me­si­ća, dok bi HDZ nje­go­voj po­li­tič­koj dje­ci dao da obli­ku­ju va­šu dje­cu te da je Most gu­rao otva­ra­nje ar­hi­va, dok ovi ši­rom otva­ra­ju vra­ta ti­to­is­ti­ma ko­ji te­že 2%. Dak­le, da­ti glas HDZ-u ubu­du­će zna­či svjes­no oda­bra­ti pa­ket s muć­kom HNS-a i maš­ni­com u vi­du Pu­pov­ca. Ima ne­što iri­tant­no oho­lo u to­me da po­nu­diš per­verz­nu ko­ali­ci­ju stran­ci ko­ja se tvo­jim bi­ra­či­ma naj­vi­še ga­di, pri če­mu im pre­daš upra­vo po­lje vri­jed­nos­ti, u ko­jem se, to­bo­že, naj­vi­še raz­li­ku­ješ. U naj­ve­ćem po­li­tič­kom kur­var­lu­ku u po­vi­jes­ti hr­vat­ske de­mo­kra­ci­je is­pa­da da HNS-ov­ci ipak ima­ju vi­še obra­za od no­vih part­ne­ra, jer ni­su sprem­ni iz­da­ti ide­olo­gi­ju svo­jih bi­ra­ča, za raz­li­ku od vr­hu­ške HDZ-a. Do­s­ljed­no ko­ali­cij­skom spo­ra­zu­mu oče­ku­je­mo Mi­li­ja­na Br­ki­ća i vi­te­za Re­ine­ra na če­lu ovo­go­diš­njeg Pri­dea za­jed­no s ve­te­ra­nom Vr­do­lja­kom, a HNS-ov­ce even­tu­al­no na gro­bu pr­vog hr­vat­skog pred­sjed­ni­ka s des­ni­com na sr­cu.

Do­s­ljed­no ko­ali­cij­skom spo­ra­zu­mu oče­ku­je­mo Mi­li­ja­na Br­ki­ća i vi­te­za Re­ine­ra na če­lu ovo­go­diš­njeg Pri­dea za­jed­no s ve­te­ra­nom Vr­do­lja­kom, a HNSov­ce even­tu­al­no na gro­bu pr­vog hr­vat­skog pred­sjed­ni­ka s des­ni­com na sr­cu

PATRIK MACEK/PIXSELLL

Iz­gle­da­lo je da je Plen­ko­vić bio pre­vi­še uobra­žen i da je, za­jed­no s Vr­do­lja­kom, pod­ci­je­nio obraz Pred­sjed­niš­tva HNS-a ko­ji ni­je bio su­obra­žen sa sto pos­to vr­ha HDZ-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.