BO­RIS HREPIĆ HREPA

Fes­ti­val u Tri­lju pri­li­ka je za Ce­tin­sku kra­ji­nu, a gos­ti iz Spli­ta do­ći će se ra­s­hla­di­ti uz blu­es

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Hr­vo­je Hor­vat pa­no­ra­ma@ve­cer­nji.net

“Eric Sar­di­nas glav­na je zvi­jez­da pr­vog fes­ti­va­la, glaz­be­nik ko­ji 24 sa­ta dnev­no, već vi­še od dva­de­set go­di­na in­ten­ziv­no ži­vi blu­es, stal­no je na svjet­skoj tur­ne­ji i ci­je­li je svoj ži­vot po­sve­tio blu­esu”

Je­dan od os­ni­va­ča Da­le­ke oba­le, je­di­ni je član ko­ji ni­je pro­pus­tio ni je­dan kon­cert ben­da, a sa­da je umjet­nič­ki di­rek­tor blu­es fes­ti­va­la Du­go­go­diš­nji član Da­le­ke oba­le, ba­sist Bo­ris Hrepić-Hrepa je­dan je od po­kre­ta­ča Thrill Blu­es Fes­ti­va­la u Tri­lju na ko­jem ove go­di­ne gos­tu­je Eric Sar­di­nas, pri­pad­nik blu­es eli­te i naj­poz­na­ti­jih svjet­skih blu­es gi­ta­ris­ta. I to bi bi­lo sa­svim do­volj­no za za­nim­ljiv in­ter­v­ju, ali Hrepa iza se­be ima i pre­gršt pri­ča iz vi­še­go­diš­njeg is­kus­tva s do­ma­će rock-sce­ne, iz knji­ge „Na­šao sam do­bar bend“o split­skim osam­de­se­ti­ma, ali i ope­to­va­nih pu­to­va­nja u Memp­his.

Ove go­di­ne 14. sr­p­nja odr­ža­va se pr­vi „Thrill Blu­es Fes­ti­val“u Tri­lju. Ka­ko ste doš­li na tu ide­ju?

Sa­ma ide­ja ku­ha­la se par go­di­na u gla­vi ro­đe­nog Tri­lja­ni­na Dar­ka Ba­ki­ća, poz­na­tog hr­vat­skog glaz­be­ni­ka, ko­ji je znao da bi tak­va ma­ni­fes­ta­ci­ja po­zi­tiv­no dje­lo­va­la na pro­midž­bu vo­lje­nog mu Tri­lja. Ja sam već go­to­vo de­set go­di­na du­bo­ko u blu­esu, što kao iz­vo­đač i autor, što kao pro­mo­tor i pred­sjed­nik Hr­vat­skih Blu­es Sna­ga, ta­ko da sam se na ne­ki na­čin već na­me­tao kao lo­gič­ni iz­bor umjet­nič­kog di­rek­to­ra. No pre­sud­no je bi­lo kad je Dar­ko pro­či­tao mo­ju knji­gu „Na­šao sam do­bar bend“ko­ja je i te ka­ko pro­že­ta blu­esom, a ja sam se odu­še­vio ide­jom i pri­hva­tio se pos­la. Mo­ja je ba­ka po­dri­je­tlom Tri­ljan­ka i to je bi­la do­dat­na in­s­pi­ra­ci­ja.

Tko je smis­lio sjaj­nu po­vez­ni­cu Trilj-Thrill jer „thrill“je čes­to ko­ri­šte­na ri­ječ u blu­es pje­sma­ma?

Pri­je pet mje­se­ci bio sam de­se­tak da­na u Memp­hi­su na In­ter­na­ti­onal Blu­es Chal­len­geu, vo­dio sam je­dan mla­di hr­vat­ski blu­es bend, i sni­mao sam s svo­jim ame­rič­kim blu­es poz­na­ni­ci­ma vi­deo naj­a­ve za Trilj Blu­es Fes­ti­val, i svi su odre­da ima­li pro­blem s iz­go­vo­rom ri­je­či Trilj. Taj „lj“im je za­pi­njao pre­ko je­zi­ka. Is­to­vre­me­no je Ro La iz na­šeg ben­da Sun­nysi­ders or­ga­ni­zi­ra­la u Fin­skoj sni­ma­nje vi­deo naj­a­ve sa­mog Eri­ca Sar­di­na­sa, ko­ji je ta-

ko­đer Trilj iz­go­va­rao naj­slič­ni­je iz­go­vo­ru ri­je­či Thrill, ta­ko da je ona pr­va pred­lo­ži­la da se fes­ti­val na­zo­ve „Thrill Blu­es Fes­ti­va“. Čis­ti po­go­dak” Ja sam od to­ga slo­žio iz­re­ku „Thrill isn’t go­ne“, mo­to na­šeg fes­ti­va­la.

Ko­li­ko je lo­kal­na za­jed­ni­ca po­dr­ža­la ide­ju?

Svim sna­ga­ma. Re­zul­ta­ti do­sa­daš­nje me­dij­ske pro­mo­ci­je već upu­ću­ju na to da je to čis­ti po­go­dak u tu­ris­tič­koj afir­ma­ci­ji Tri­lja i či­ta­ve ce­tin­ske kra­ji­ne.

Sa­mo mjes­to odr­ža­va­nja fes­ti­va­la po­red ri­je­ke ne mo­že bi­ti atrak­tiv­ni­je u vru­ćim ljet­nim mje­se­ci­ma, bli­zi­na Spli­ta i oba­le po­ten­ci­jal­na su pred­nost za do­la­zak tu­ris­ta na no­vi kul­tur­ni pro­gram?

Ovaj do­ga­đaj ni­je sa­mo tu­ris­tič­ka po­nu­da Tri­lja ne­go i sa­mog Spli­ta, ko­ji je uda­ljen tek dva­de­se­tak mi­nu­ta vož­nje auto­pu­tom te je pri­li­ka tu­ris­ti­ma Spli­ta da se do­đu ra­s­hla­di­ti u Trilj, uži­va­ti u blu­esu i os­ta­lim mno­go­broj­nim po­prat­nim ak­tiv­nos­ti­ma.

Kao i sva­ki do­bar fes­ti­val, i vi ima­te ne­ke po­seb­nos­ti, je­dan je bu­ka­ra. Kak­vi su vam još mam­ci za pu­bli­ku ko­je će do­ći, pret­pos­tav­ljam da su i gas­tro­nom­ski?

Ka­ko je Trilj poz­nat po gas­tro­no­mi­ji, bit će ti­je­kom da­na odr­žan i gas­tro par­ty s ve­li­kim bro­jem spe­ci­ja­li­te­ta ce­tinj­skog kra­ja, a tu­ris­ti će se mo­ći oku­ša­ti i na raf­tin­gu na Ce­ti­ni, ja­ha­nju ko­nja i bi­cik­li­ja­di oba­lom Ce­ti­ne.

Eric Sar­di­nas kao glav­na zvi­jez­da pr­vog fes­ti­va­la po­ka­zu­je oz­bilj­ne na­mje­re or­ga­ni­za­to­ra jer ra­di se o jed­nom od naj­a­trak­tiv­ni­jih blu­es gi­ta­ris­ta da­naš­nji­ce. Tko će još nas­tu­pi­ti?

Osim Eric Sar­di­na­sa, nas­tu­pit će lo­kal­ni pred­stav­ni­ci Dbluz i Ozo­ne, poz­na­ti i ši­rom EU ci­je­nje­ni gi­ta­rist iz Ri­je­ke Hal, cr­no­gor­ski, ko­tor­ski Lig­ht Un­der The Black Mo­un­ta­in i Sun­nysi­der­si. Pro­gram po­či­nje uju­tro „Blu­esom za dje­cu i po­čet­ni­ke“. Ti­je­kom sa­mog nas­tu­pa­nja iz­vo­đa­ča bit će i pri­god­ni kviz za gle­da­te­lje ko­ji će vo­di­ti is­kus­ni kvi­zo­man De­nis Bi­ža­ca, ko­ji je upra­vo za­vr­šio us­pješ­nu kviz se­zo­nu na split­skim Ov­či­ca­ma. Pos­li­je kon­cer­ta bit će odr­žan „All Ni­te Long Blu­es Jam“, u ko­jem će su­dje­lo­va­ti iz­vo­đa­či i svi glaz­be­ni­ci gos­ti pr­vog „Thrill Blu­es Fes­ti­va­la“.

Ka­ko ste upoz­na­li Sar­di­na­sa i kak­va su is­kus­tva s pu­to­va­nja i bo­rav­ka u Memp­hi­su, me­ki i epi­cen­tru blu­esa?

Eri­ca sam upoz­nao na proš­lo­go­diš­njem „Zagreb In­ter­na­ti­onal Blu­es Fes­ti­va­lu“na ko­jem je nas­tu­pao. Imao je ne­ko­li­ko da­na stan­ke na tur­ne­ji pa smo se dru­ži­li ne­ko­li­ko ve­če­ri. Ri­ječ je o glaz­be­ni­ku ko­ji 24 sa­ta dnev­no, već vi­še od dva­de­set go­di­na, in­ten­ziv­no ži­vi blu­es, stal­no je na svjet­skoj tur­ne­ji i ci­je­li je nje­gov ži­vot po­sve­će­nost blu­esu. Što se ti­če Memp­hi­sa, evo ove go­di­ne je bi­lo pe­ti put da sam po­sje­tio taj grad či­ja je os­nov­na tu­ris­tič­ka po­nu­da do­bra glaz­ba. Memp­his je dom blu­esa i rod­ni grad rock’n’rol­la i sve ću te svo­je doj­mo­ve i do­živ­lja­je s Be­ale Stre­eta jed­nom pre­to­či­ti u ne­ku knji­gu.

Vaš bend Sun­nysi­ders bio je po­bjed­nik dru­gog „Cro­ati­an Blu­es Chal­len­ge” na­tje­ca­nja, ali ste na­kon to­ga kao je­di­ni hr­vat­ski bend uš­li u po­lu­fi­na­le svjet­skog blu­es na­tje­ca­nja “In­ter­na­ti­onal Blu­es Chal­len­gea” u Memp­hi­su. Do­kaz da do­bra glaz­ba ne poz­na­je gra­ni­ce?

U svo­joj ne ma­loj glaz­be­noj ka­ri­je­ri svi­rao sam sto­ti­ne i sto­ti­ne us­pješ­nih kon­ce­ra­ta, ne­ke i pred 120 ti­su­ća lju­di, ali taj tre­nu­tak ka­da smo Ro La i ja, ta­da još kao Sun­nysi­ders duo, u „“Pig On Be­ale Blu­es Clu­bu“u Memp­hi­su pred dvjes­to­ti­njak ame­rič­kih gle­da­te­lja za­svi­ra­li svo­je autor­ske blu­es pje­sme na nji­ho­vom ma­te­ri­njem je­zi­ku, odu­še­vi­li ih i proš­li u po­lu­fi­na­le, sma­tram kru­nom svo­je ka­ri­je­re i os­tva­re­njem sno­va ko­je sam sa­njao ka­da sam imao se­dam­na­est i po­či­njao svi­ra­ti blu­es.

Kao član Da­le­ke oba­le iz pr­ve ste ru­ke proš­li put od „ga­ra­že“do „ga­že“i us­pje­ha jed­nog od na­ših naj­poz­na­ti­jih ben­do­va. Je li is­ti- na da ste je­di­ni član Oba­le ko­ji je svi­rao na baš svim kon­cer­ti­ma sas­ta­va?

Je­dan sam od os­ni­va­ča Da­le­ke Oba­le i je­di­ni sam član ko­ji je svi­rao na svim kon­cer­ti­ma od po­čet­ka ben­da 1985. do nje­go­va pres­tan­ka s ra­dom 2001.

Na­pi­sa­li ste knji­gu „Na­šao sam do­bar bend“o split­skoj sce­ni osam­de­se­tih go­di­na i odras­ta­nju, ali ka­že­te da je to su­bjek­tiv­na, osob­na što­ri­ja. Či­ni mi se da su pri­vat­na, „ne­fri­zi­ra­na“osob­na svje­do­čans­tva i naj­za­nim­lji­vi­ja u tak­vim si­tu­aci­ja­ma?

Jed­nos­tav­no sam se oku­šao u bi­lje­že­nju svo­jih sje­ća­nja na taj ro­man­tič­ni pe­ri­od ži­vo­ta, ka­da sam kao mla­dac in­ten­ziv­no do­živ­lja­vao svi­jet kroz priz­mu lju­bi­te­lja glaz­be. Oči­to sam us­pio u to­me jer sam stvar­no do­bio go­mi­lu i vi­še ne­go do­brih kri­ti­ka. Po­čeo sam pi­sa­ti i dru­gu knji­gu, ta­ko­đer o glaz­bi i mo­jim do­živ­lja­ji­ma ve­za­no s njom, i na­dam se da ću je za­vr­ši­ti br­že ne­go ovu pr­vu, či­je se pi­sa­nje ras­te­glo kroz de­set go­di­na.

Uz knji­gu je objav­ljen i CD s ne­poz­na­tim snim­ka­ma Da­le­ke oba­le. Ka­ko s nas­ta­ja­le te snim­ke?

U ben­du sam imao i funk­ci­ju ar­hi­va­ra, imam go­mi­lu no­vin­skih čla­na­ka, VHS ka­ze­ta, sta­rih pla­ka­ta te ne­ko­li­ko audi­oka­ze­ta na­ših raz­nih sta­rih sni­ma­ka ra­nih pos­ta­va, me­đu ko­ji­ma je i ka­ze­ta s pr­ve svir­ke Da­le­ke oba­le, iz lje­ta 1985. u MZ Bla­ti­ne Škra­pe pred tri­de­se­tak na­ših pri­ja­te­lja. CD ko­ji ide uz knji­gu oda­bir je s ne­ko­li­ko od tih ka­ze­ta.

Al­bum „10 kar­to­li­na s da­le­ke oba­le“Sun­nysi­der­sa, s obra­da­ma pje­sa­ma Da­le­ke oba­le za­pra­vo je za­po­čet kao po­dr­ška toj knji­zi, ali je za­vr­šio kao sa­mos­to­je­ća re­vi­zi­ja iz­vr­s­nih pje­sa­ma na nov, za­nim­ljiv na­čin?

Za po­tre­be pro­mo­ci­je knji­ge Hans, Špar­ka, Ro La i ja obra­di­li smo ne­ko­li­ko pje­sa­ma Da­le­ke oba­le na naš Sun­nysi­ders na­čin, a to se svi­dje­lo pu­bli­ci pa smo od­lu­či­li sve to ovje­ko­vje­či­ti al­bu­mom te ti­me za­okru­ži­ti pri­ču oko knji­ge. Taj nam je al­bum ne­pla­ni­ra­no ule­tio u po­la sni­ma­nja na­šeg dru­gog autor­skog en­gle­skog al­bu­ma „Click Play“. Ovih ga da­na ko­nač­no do­vr­ša­va­mo i tre­bao bi iz­a­ći do „Thrill Blu­es Fes­ti­va­la“.

BLU­ES ZA DJE­CU Pro­gram fes­ti­va­la u Tri­lju po­či­nje 14. sr­p­nja ra­no uju­tro po­seb­nim pro­gra­mom na­zva­nim “Blu­es za dje­cu i po­čet­ni­ke”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.