Tko ima Os­ca­ra, a tko na­gra­du Ani­ma­fes­ta?

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Je­dan od po­seb­no ak­tiv­nih stu­di­ja ani­mi­ra­nog fil­ma u no­vi­joj hr­vat­skoj po­vi­jes­ti di­je­li ime s vr­stom čo­vje­ko­li­kog maj­mu­na U Za­gre­bu se upra­vo odr­ža­va 27. Ani­ma­fest, či­je je pr­vo iz­da­nje odr­ža­no:

a) 1990. b) 1981. c) 1972.

Slav­na za­gre­bač­ka ško­la cr­ta­nog fil­ma pe­de­se­tih je uni­je­la avan­gard­ni is­ko­rak u eu­rop­sku i svjet­sku ani­ma­ci­ju. Nje­ni auto­ri uglav­nom su bi­li ve­za­ni uz stu­dio:

a) Ja­dran film b) Zagreb film c) Sa­va film

Me­đu naj­z­na­čaj­ni­jim pred­stav­ni­ci­ma spo­me­nu­te ško­le bio je i pr­vi hr­vat­ski oska­ro­vac Du­šan Vu­ko­tić, ko­ji je osvo­jio ki­pić ani­mi­ra­nim fil­mom:

a) Don Ki­hot b) Su­ro­gat c) Idu da­ni

Je­dan od da­nas naj­poz­na­ti­jih hr­vat­skih stu­di­ja za pro­izvod­nju ani­mi­ra­nog fil­ma di­je­li ime s vr­stom čo­vje­ko­li­kog maj­mu­na. Oni se zo­vu:

a) Čim­pan­za b) Go­ri­la c) Bo­no­bo

Film Jo­ška Ma­ru­ši­ća iz 2009. go­di­ne je­dan je od ri­jet­kih du­go­me­traž­nih ani­mi­ra­nih fil­mo­va nas­ta­lih u Hr­vat­skoj. Ka­ko se zo­ve?

a) Du­ga b) Tu­ga c) Bu­ga

”Cvi­jet Bit­ke”, “Ona ko­ja mje­ri”, “Mo­ra­na” i “Le­vi­at­han” krat­ki su ani­mi­ra­ni fil­mo­vi ko­ji su pri­vuk­li mno­go paž­nje fes­ti­val­ske pu­bli­ke, a pot­pi­su­je ih re­da­telj:

a) Si­ni­ša Bo­go­je­vić-Ama­ran­th b) Si­mon Bo­go­je­vic-Na­rath c) Se­nad Bo­ja­nić-Ma­rath

Pr­vi ne­za­vis­ni du­go­me­traž­ni ani­mi­ra­ni film snim­ljen u Hr­vat­skoj zvao se:

a) Smrd­lji­vi Mar­tin osva­ja svi­jet b) Mar­tin u obla­ci­ma c) In­s­pek­tor Mar­tin i ban­da pu­že­va

Pr­vim hr­vat­skim ani­mi­ra­nim fil­mom na­kon Dru­gog svjet­skog ra­ta sma­tra se “Ve­li­ki mi­ting” ko­jeg pot­pi­su­ju:

a) Bra­ća Ne­uge­ba­uer b) Bra­ća Wac­how­ski c) Bra­ća Co­hen

No­vi ra­sad­nik mla­dih ta­le­na­ta pos­tao je Od­sjek za ani­mi­ra­ni film i no­ve me­di­je pri:

a) Split­skom UMAS-u b) ALU u Za­gre­bu c) ADU u Za­gre­bu

Na­gra­du za ži­vot­no dje lo na ovo­go­diš­njem Ani­ma­fes­tu po­sve je zas­lu­že­no do­bio ani­ma­tor i ka­ri­ka­tu­rist:

a) Zlat­ko Bo­urek b) Ne­djelj­ko Dra­gić c) Bo­ri­voj Dov­ni­ko­vić

Čud­no­va­te zgo­de še­gr­ta Hla­pi­ća naš su uvjer­lji­vo naj­gle­da­ni­ji du­go­me­traž­ni cr­tić, u ko­jem je nas­lov­ni lik:

a) miš b) ma­čak c) pas

Ju­nak na­šeg naj­gle­da­ni­jeg du­go­me­traž­nog cr­ta­nog fil­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.