ZA BEZBRIŽNO UŽIVANJE U SUNCU I VANJ­SKIM AK­TIV­NOS­TI­MA

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Sun­ča­ni i to­pli da­ni, bo­ra­vak u pri­ro­di i out­do­or ak­tiv­nos­ti si­no­ni­mi su uži­va­nja u lje­tu, ka­da je za­šti­ta ko­že od štet­nih sun­če­vih zra­ka od iz­nim­ne važ­nos­ti i to ne sa­mo za vri­je­me od­mo­ra i di­rek­t­nog iz­la­ga­nja suncu, ne­go i u šet­nji gra­dom, bo­rav­ku na te­ra­sa­ma omi­lje­nih ka­fi­ća te obav­lja­nju raz­li­či­tih vanj­skih ak­tiv­nos­ti.

Oli­val pri­rod­na koz­me­ti­ka nu­di ši­ro­ku pa­le­tu Sun pro­izvo­da za za­šti­tu li­ca i ti­je­la za odras­le i dje­cu te pro­izvo­de za ubr­za­no tam­nje­nje. Svi pro­izvo­di za za­šti­tu su vo­do­ot­por­ni, sa­dr­že kom­bi­na­ci­ju mi­ne­ral­nih i ke­mij­skih fil­te­ra ko­ji po­kri­va­ju UVA i UVB spek­tar sun­če­vih zra­ka, a ba­zu či­ne pri­rod­ni sas­toj­ci po­put ek­s­tra dje­vi­čan­skog mas­li­no­vog ulja i ka­kao mas­la­ca ka­ko bi uz za­štit­ne fak­to­re ko­žu du­bin­ski nje­go­va­li i na­hra­ni­li, sve to do­dat­no na­gla­še­no ugod­nom mi­ris­nom no­tom ko­ko­sa. Li­ce je uz ru­ke naj­iz­lo­že­ni­ji dio ti­je­la, a

SunStick SPF 50 je ino­va­ti­van pre­pa­rat na­mi­je­njen upra­vo za­šti­ti ko­že li­ca. Oblik stic­ka či­ni ga iz­u­zet­no prak­tič­nim za jed­nos­tav­no i hi­gi­jen­sko ko­ri­šte­nje te sva­kod­nev­nu za­šti­tu, pu­to­va­nja, out­do­or ak­tiv­nos­ti i u pri­pre­mi ko­že na pr­ve ja­če zra­ke sun­ca kao i za sva go­diš­nja do­ba. Ide­alan je pra­ti­telj i kod raz­li­či­tih sport­skih ak­tiv­nos­ti kao što je tr­ča­nje, pli­va­nje, pla­ni­na­re­nje, bi­cik­li­ra­nje, te­nis, a vr­lo la­ko pos­ta­je vje­ran su­put­nik u sva­koj žen­skoj tor­bi­ci, uvi­jek pri ru­ci za za­šti­tu u šet­nji i kroz dru­že­nja na sun­ča­nim te­ra­sa­ma. Po­go­dan je i za naj­o­sjet­lji­vi­ju ko­žu ko­ja iz­i­sku­je po­seb­nu nje­gu i paž­nju te je je­dan od ri­jet­kih pro­izvo­da ko­ji šti­ti te­to­va­že. Za­hva­lju­ju­ći do­da­nom pče­li­njem vo­sku i la­no­li­nu u ba­zu, ova tek­s­tu­ra do­dat­no sp­rje­ča­va i is­u­ši­va­nje ko­že is­to­vre­me­no ju šti­te­ći od vje­tra i mor­ske vo­de. Kod pot­pu­nog iz­la­ga­nja ti­je­la suncu, ko­žu je po­treb­no šti­ti­ti s mli­je­kom i ulji­ma kao što su Oli­val SunMilk i

SunOi­le. Pri oda­bi­ru tre­ba pri­pa­zi­ti na adek­va­tan za­štit­ni fak­tor, pa su ta­ko oso­ba­ma sa svje­tli­jom ko­žom na­mi­je­nje­ni pro­izvo­di s ve­ćim SPF ti­pa 30 i 50, dok će tam­ni­ju put od­lič­no za­šti­ti­ti • pre­pa­ra­ti sa SPF 15 i 20.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.