He­le­na Šo­par: Ne­kad sam bi­la to­li­ko usam­lje­na da sam zva­la ro­di­te­lje usred no­ći...

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Sce­na@ve­cer­nji.net

“Naj­češ­će ku­ham cu­špaj­ze, a omi­lje­no su mi je­lo pa­la­čin­ke s Nu­tel­lom” Ja­smi­na Ro­dić – Po­če­tak je za­is­ta bio te­žak. Ni­je mi, na­rav­no, bi­lo la­ko odjed­nom s de­vet­na­est go­di­na bi­ti pot­pu­no sa­ma i stal­no na pu­tu. U ho­te­li­ma sam spa­va­la s uklju­če­nim svje­tlom i TV-om, ne­ri­jet­ko bih zva­la ma­mu i ta­tu usred no­ći da raz­go­va­ra­ju sa mnom dok ne zas­pim. Ta emo­tiv­na pot­po­ra vr­lo je važ­na u ovo­me pos­lu jer ipak si ve­ći­nu vre­me­na sam neg­dje u svi­je­tu – rek­la nam je poz­na­ta ma­ne­ken­ka He­le­na Šo­par, zvi­jez­da no­ve Di­ve, ko­ja iz­la­zi u su­bo­tu ek­s­klu­ziv­no uz Ve­čer­nji list. Ot­kri­la nam je i da ja­ko vo­li ku­ha­ti, i to ja­ja be­ne­dikt, cu­špaj­ze, špa­ge­te aglio olio, a omi­lje­no su joj je­lo – pa­la­čin­ke s Nu­tel­lom.

U mom pos­lu emo­ci­onal­na pot­po­ra vr­lo je važ­na jer si ve­ći­nu vre­me­na sam

– Ses­tra i ja smo na ba­ku, mo­že­mo po­jes­ti što god po­že­li­mo a da nam se ne pri­mi. A i ak­tiv­na sam, vo­lim vjež­ba­ti. Sport mi je ja­ko va­žan, ne sa­mo zbog iz­gle­da i for­me ne­go i zbog psi­he. Na­kon tre­nin­ga svi mi se pro­ble­mi od­mah či­ne ma­nji­ma – ka­že He­le­na. Ka­da go­vo­ri o svo­joj ses­tri i pos­lov­noj part­ne­ri­ci (za­jed­no ima­ju mod­ni brend So­par in­s­pi­ri­ran Pa­gom, odak­le su ro­dom), ka­že ka­ko od Ta­ma­re do­bi­va naj­bo­lje sa­vje­te. – Ona mi je rek­la da pres­ta­nem pro­živ­lja­va­ti sve ta­ko emo­tiv­no. Nas dvi­je za­to od­lič­no funk­ci­oni­ra­mo kao pos­lov­ne part­ne­ri­ce, raz­li­či­te smo i sva­ka je do­bra u odre­đe­nim po­dru­čji­ma. Kad se po­ja­vi pro­blem, ja re­agi­ram vr­lo emo­tiv­no, dok je Ta­ma­ra ra­ci­onal­ni­ja i pro­blem ri­je­ši – ka­že He­le­na.

Svo­ju iz­vr­s­nu for­mu He­le­na za­hva­lju­je ba­ki od ko­je je nas­li­je­di­la do­bre ge­ne

Su­tra uz pa­ket Ve­čer­njeg i Di­ve na dar do­bi­va­te ma­ji­cu, tu­ni­ku, tor­bi­cu ili na­ruk­vi­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.