Iz ta­bo­ra va­tre­nih: pr­vi vra­tar Su­ba­šić upi­tan, a Man­džu­kić na po­šte­di

Is­lan­đa­ni su te­ži pro­tiv­nik od Ukra­ji­na­ca, pr­vi kon­ku­rent za pr­vo mjes­to, na­gla­sio je Vi­da

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić

U pet kva­li­fi­ka­cij­skih utak­mi­ca za SP u Ru­si­ji Hr­vat­ska je pri­mi­la sa­mo je­dan po­go­dak

Pet­sto­ti­njak Me­đi­mu­ra­ca “na­oru­ža­nih” ki­šo­bra­ni­ma pra­ti­lo je otvo­re­ni tre­ning hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je u Sve­tom Mar­ti­nu na Mu­ri to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net Una­toč plju­sku va­tre­ni su odra­di­li so­li­dan tre­ning, a pro­ma­tra­či su bur­no poz­dra­vi­li fi­na­lis­te Li­ge pr­va­ka Mo­dri­ća, Ko­va­či­ća i Man­džu­ki­ća. Na­ža­lost, Da­ni­jel Su­ba­šić uop­će ni­je bio na trav­nja­ku, mu­či ga upa­la Ahi­lo­ve te­ti­ve i u ovom je tre­nut­ku nje­gov nas­tup u Rey­kja­vi­ku upi­tan. Man­džu­kić je na­pus­tio se­an­su ra­ni­je od os­ta­lih, no ni­je ri­ječ o oz­lje­di, ne­go sa­mo o po­šte­di. Uoči tre­nin­ga u miks-zo­ni bi­li su Do­ma­goj Vi­da i Tin Je­dvaj. Apos­tro­fi­ra­li smo im da je Hr­vat­ska u pet kva­li­fi­ka­cij­skih utak­mi­ca pri­mi­la sa­mo je­dan po­go­dak, onaj od­bi­ja­nac pro­tiv Tu­ra­ka. – Ci­je­la je mom­čad zas­luž­na za to. Igra­mo kom­pak­t­no, bo­ri­mo se, ide­mo svi za jed­no­ga i je­dan za sve. O ma­lom bro­ju prim­lje­nih po­go­da­ka ne od­lu­ču­ju sa­mo sto­pe­ri ili sa­mo zad­nja li­ni­ja. Ci­je­la mom­čad do­bro igra fa­zu obra­ne, po­ma­že u po­kri­va­nju. O tak­voj na­šoj igri, uos­ta­lom, go­vo­re re­zul­ta­ti u do­sa­daš­njem di­je­lu kva­li­fi­ka­cij­sko­ga cik­lu­sa. Me­đu­tim, ne že­lim da se o to­me pu­no pri­ča, ne že­lim ba­ca­ti ‘ma­ler’. U sva­kom slu­ča­ju, po­tru­dit će­mo se da ta­ko os­ta­ne – na­gla­sio je Do­ma­goj Vi­da. Osje­ća li obra­na sla­bost zbog – li­je­vo­ga bra­ni­ča? – Ne mo­že se o to­me go­vo­ri­ti na ta­kav na­čin. Da i jest sla­ba toč­ka, a ni­je, tu smo mi os­ta­li da po­mog­ne­mo i za­tvo­ri­mo tu stra­nu. Ne mis­lim da je li­je­va stra­na ta­ko ve­lik pro­blem kao što se na­gla­ša­va. Da­pa­če, je­dan prim­lje­ni po­go­dak u pet utak­mi­ca sve go­vo­ri – do­da­je Vi­da. Ni­je se na­igrao s Lo­vre­nom, ni­je se mo­gao ni sje­ti­ti kad su sku­pa igra­li u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma. – Igra­li smo sku­pa u pri­ja­telj­skoj utak­mi­ci u Si­sku. Lo­vren je u Li­ver­po­olu do­ka­zao da je od­li­čan igrač, ali svi ko­ji su dio re­pre­zen­ta­ci­je do­ka­za­li su da u sva­kom tre­nut­ku mo­gu za­mi­je­ni­ti bi­lo ko­ga u mom­ča­di. Uos­ta­lom, re­pre­zen­ta­ci­ja je ne­dav­no je u Los An­ge­le­su po­bi­je­di­la Mek­si­ko. Dak­le, svi su ti igra­či ap­so­lut­no zas­lu­ži­li po­ziv, a iz­bor­nik pos­li­je sve­ga ite­ka­ko ima slat­kih bri­ga – nas­tav­lja Vi­da. Je­su li Is­lan­đa­ni te­ži su­par­ni­ci od Ukra­ji­na­ca? – Ri­ječ je o kom­pak­t­noj mom­ča­di bez igra­ča ko­ji mo­že do­ni­je­ti pre­va­gu po­je­di­nač­nom kla­som, ali i mi će­mo mo­ra­ti bi­ti čvr­sti i igra­ti kom­pak­t­no. U ovoj sa­da si­tu­aci­ji su Is­lan­đa­ni te­ži pro­tiv­nik. Rey­kja­vik je te­ško gos­to­va­nje, a Is­lan­đa­ni su nam pr­vi kon­ku­ren­ti za pr­vo mjes­to. Me­đu­tim, to je is­to ta­ko utak­mi­ca u ko­joj mo­že­mo ri­je­ši­ti pu­no stva­ri. Do sa­da smo na­pra­vi­li do­bar po­sao, ali ne­ma smis­la vra­ća­ti se u proš­lost i ži­vje­ti na sta­roj sla­vi. Zad­nji put u do­dat­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma na Is­lan­du za­vr­ši­li ste na tri­bi­ni u druš­tvu Je­la­vi­ća... – Da, na ža­lost, os­tao sam na tri­bi­ni. Znam da je bi­lo ja­ko hlad­no. Ka­že­te da je sa­da pu­no ugod­ni­je!? Ne tre­ba se za­ma­ra­ti tem­pe­ra­tu­ra­ma i kli­mom na Is­lan­du, či­nje­ni­com da je kraj se­zo­ne i da smo svi umor­ni. Mi smo pro­fe­si­onal­ci, mo­ra­mo se ta­ko po­na­ša­ti. Ne­će­mo vi­še pu­no pri­ča­ti, ne­go na te­re­nu po­ka­za­ti što zna­mo... I Ti­na Je­dva­ja pi­ta­li smo o li­je­vo­me bra­ni­ču, pa i o Lo­vre­nu. – Ni­smo osje­ti­li sla­bost na toj po­zi­ci­ji, a Lo­vren je je­dan od naj­bo­ljih obram­be­nih igra­ča u Pre­mi­jer­noj li­gi. Vo­lju si­gur­no ima, ni­je du­go igrao za re­pre­zen­ta­ci­ju, imat će si­gur­no mo­tiv vi­še. Bit će po­ja­ča­nje u Ćor­lu­ki­nu od­sus­tvu – ka­že Je­dvaj. Če­ka vas is­lan­d­ska hlad­no­ća!? – Ima­li smo i “jet lag” kad smo pu­to­va­li u SAD pa smo po­bi­je­di­li Mek­si­ko. Dak­le, sve je do nas – uz­vra­ća Je­dvaj.

Ne bo­ji­mo se is­lan­d­ske hlad­no­će jer na kra­ju je ipak sve do nas, is­ti­če de­fen­zi­vac Tin Je­dvaj

Ni ki­ša i hlad­ni­ji dan ni­su mo­gli za­us­ta­vi­ti zna­ti­želj­nu pu­bli­ku ko­ja je gle­da­la tre­ning va­tre­nih Do­ma­će ma­žo­ret­ki­nje uve­li­ča­le su tre­ning na­ših no­go­met­nih re­pre­zen­ta­ti­va­ca

Tros­tru­ki pr­vak Eu­ro­pe Lu­ka Mo­drić pre­dvo­dio je svo­je su­igra­če na po­s­ljed­njem tre­nin­gu u Sv. Mar­ti­nu

Na­kon fi­na­la Li­ge pr­va­ka, ko­ji je Ma­rio Man­džu­kić iz­gu­bio sa svo­jim Ju­ven­tu­som, fo­kus je pre­ba­čen na Is­land

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.