O Ma­mi­ću svo­je tre­ba re­ći sud, a ne ša­ka pri­mi­ti­viz­ma

I kad je Ma­mić na­pa­dao dru­ge, tre­ti­ra­li smo to kao pri­mi­ti­vi­zam

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci

Fi­zič­ki obra­čun je dno, ho­će­mo li su­tra tu­ći taj­ku­ne ko­ji su upro­pas­ti­li tvrt­ke ili po­li­ti­ča­re zbog sta­nja u dr­ža­vi? ro­bert.ju­na­ci@ve­cer­nji.net Zdrav­ko Ma­mić fi­zič­ki je na­pad­nut dok je sta­jao na ri­vi u Bo­lu na Bra­ču, ku­ka­vič­ki je uda­ren s le­đa i pao je u mo­re. Oz­bilj­nih fi­zič­kih po­s­lje­di­ca ne­ma, bo­li ga gla­va, ali ni­je mo­rao za­tra­ži­ti hit­nu me­di­cin­sku po­moć.

‘Hra­bro’, s le­đa

Mo­žda bi­smo je mo­ra­li svi mi po­ma­lo za­tra­ži­ti, po­go­to­vu onu ko­ja se ba­vi psi­hič­kim pro­ble­mi­ma, a sva­ka­ko bi to mo­ra­li oni ko­ji li­ku­ju zbog na­pa­da na Di­na­mo­va sa­vjet­ni­ka. Jer, fi­zič­ki na­pad dno je ljud­skog po­na­ša­nja, ne­pri­mje­re­no da­naš­njoj ci­vi­li­za­ci­ji. I ne na­mje­ra­va­mo ov­dje bra­ni­ti Zdrav­ka Ma­mi­ća kao po­je­din­ca, već upra­vo to ci­vi­li­zi­ra­no po­na­ša­nje. Uos­ta­lom, na na­šim ste stra­ni­ca­ma broj­nih pro­tek­lih go­di­na mo­gli pro­či­ta­ti što mis­li­mo o is­pa­di­ma upra­vo Zdrav­ka Ma­mi­ća. Svje­do­či­li smo nje­go­vim ver­bal­nim eska­pa­da­ma, pri­jet­nja­ma, upi­sa­no mu je i ne­ko­li­ko fi­zič­kih na­sr­ta­ja. I sva­ki put su de­se­ci stra­ni­ca bi­li is­pu­nje­ni ri­je­či­ma ko­je su opi­si­va­le tak­vo po­na­ša­nje, a kre­ta­le su se u ok­vi­ru – pri­mi­ti­vi­zam, ne­kul­tu­ra, hu­li­gans­tvo. Da, imao je Ma­mić tak­vih is­pa­da, a znao je bi­ti na­bi­jen i na stup sra­ma kad i ni­je bio kriv, kao kad ga je na­pao Ivo Be­go u sve­ča­noj lo­ži po­ljud­skog sta­di­ona. I sva­ki put do­bio je obil­nu por­ci­ju me­di­ja i sve­ko­li­ke jav­nos­ti. Što je i zas­lu­žio, jer ne­kul­tur­no po­na­ša­nje i zas­lu­žu­je sva­ku kri­ti­ku. Kon­kret­ne raz­lo­ge za ovaj na­pad na Ma­mi­ća ne zna­mo, je li na­pad­nut za­to što je Di­na­mov sa­vjet­nik ili za­to što ga se te­re­ti da je “za­mra­čio” no­vac iz Di­na­ma, mo­žda za­to što je Haj­duk tek tre­ći, ili za­to što je naj­a­vio da će slje­de­će go­di­ne Di­na­mo opet bi­ti pr­vi...? Ili mo­žda jed­nos­tav­no čo­vje­ku ni­je sim­pa­ti­čan pa ga je od­lu­čio oda­la­mi­ti, ili mu se ne svi­đa Ma­mi­će­va jah­ta? E, pa ni­šta od to­ga ne smi­je bi­ti raz­log da se ne­ko­ga uda­ri, po­go­to­vu ne ta­ko muč­ki, s le­đa, kao što je to sa­da bio slu­čaj. Ako je Ma­mić za ne­što kriv, on­da to tre­ba ut­vr­di­ti sud. Uos­ta­lom, tra­ju ro­či­šta u Osi­je­ku pro­tiv nje­ga i ta­mo mu tre­ba­ju do­ka­za­ti kriv­nju. Ne mo­že ne­či­ja ša­ka bi­ti sud, pa sve da Ma­mić na kra­ju i bu­de kriv. Ako nam ša­ka tre­ba bi­ti su­dac, on­da je sa­mo pi­ta­nje tko će još do­bi­ti po gla­vi. Mo­žda bi tre- ba­li do­bi­ti še­fo­vi po­rez­nih upra­va, Usko­ka, po­li­ci­je... ko­ji do­sad ni­su po­kre­ta­li pos­tup­ke pro­tiv Ma­mi­ća, mo­žda po­li­ti­ka ko­ja ga pri­je ni­je di­ra­la. Ho­će­mo li se ta­ko obra­ču­na­va­ti s pri­vred­ni­ci­ma i taj­ku­ni­ma ko­ji su uni­šti­li broj­ne obi­te­lji jer su lo­še pos­lo­va­li, ili bi­smo ru­ku tre­ba­li di­ći na po­li­ti­ča­re ko­ji već du­go ovu zem­lju vo­de u si­ro­maš­tvo, ko­ji na­šoj dje­ci us­kra­ću­ju bu­duć­nost, ko­ji tje­ra­ju čo­vje­ka da ode iz svo­je zem­lje i kruh tr­ži neg­dje drug­dje.

Dr­ža­va ne kaž­nja­va baš uvi­jek

Da, tre­ba se bu­ni­ti pro­tiv ne­prav­de, pa i pro­tiv Ma­mi­ća dr­ži li net­ko da on to zas­lu­žu­je, tre­ba­ju nam pro­s­vje­di pro­tiv sve­ga što je kri­vo, ka­ko pro­s­vje­di za ku­ri­ku­lar­nu re­for­mu, ta­ko i za sve što bi nam mo­glo do­ni­je­ti bo­lje su­tra. Ali, ša­ka to ni­je, uda­ri­ti čo­vje­ka je pri­mi­ti­vi­zam ko­ji ni­je do­pu­šten ni u za­tvo­ri­ma, a ka­mo­li na uli­ci, ri­vi, grad­skom tr­gu, sta­di­onu ili dvo­ra­ni. A pri­mi­ti­vi­zam dr­žav­nog apa­ra­ta je kad tak­vo pri­mi­tiv­no po­na­ša­nje od­go­va­ra­ju­će ne kaž­nja­va. Jer mu

od­go­va­ra.• pri­mi­ti­vi­zam kat­kad i

Kon­kret­ni se raz­lo­zi za na­pad na Ma­mi­ća ne zna­ju, ali ni­su ni važ­ni Tuž­be, pro­s­vje­di, pro­tes­ti, boj­ko­ti..., to je na­čin na ko­ji se bo­ri, ali se čo­vje­ka ne uda­ra

Zdrav­ko Ma­mić Na­pad u Bo­lu na Bra­ču na Di­na­mo­va sa­vjet­ni­ka ni­je pr­vi, već se su­oča­vao sa slič­nim “bli­skim su­sre­ti­ma”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.