Iva: Ve­se­lim se me­ču s Hin­gis, a znam da će i pu­bli­ka uži­va­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Dva­de­set go­di­na na­kon nji­ho­va fi­na­la u Ro­land Gar­ro­su, Ma­jo­li i Hin­gis će u ne­dje­lju u Bo­lu odi­gra­ti ek­shi­bi­cij­ski meč Još jed­na od hr­vat­skih uz­da­ni­ca na ovo­tjed­nom bol­skom tur­ni­ru te­ni­sa­či­ca za­vr­ši­la je svoj nas­tup. Po­re­čan­ka Te­re­za Mr­de­ža is­pa­la je u dru­gom ko­lu, bo­lja od nje bi­la je Ru­munj­ka Alexan­dra Ca­dan­tu, i to sa 3:6, 6:3, 6:2. Tko će osvo­ji­ti tro­fej, 160 bo­do­va i 20.000 USD, doz­nat će­mo u ne­dje­lju (fi­na­le u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji po­či­nje u 12 sa­ti), a ne­što pri­je, u 11 sa­ti, svoj ek­shi­bi­cij­ski meč odi­grat će fi­na­lis­ti­ce Ro­land Gar­ro­sa iz 1997. go­di­ne Iva Ma­jo­li i Mar­ti­na Hin­gis. Obje su tre­nu­tač­no u Pa­ri­zu: Mar­ti­na, ko­ja još igra pro­fe­si­onal­no, u po­lu­fi­na­lu je tur­ni­ra žen­skih pa­ro­va, dok Iva igra tur­nir ve­te­ran­ki i ju­čer su ona i Fran­cu­ski­nja Bar­to­li po­bi­je­di­le Špa­njol­ku Mar­ti­nez i Ame­ri­kan­ku Ru­bin sa 7:6 (5), 6:4. – Uvi­jek se ugod­no osje­ćam kad se pri­sje­tim tog tre­nut­ka i uvi­jek se ra­do vra­ćam u Pa­riz. Re­do­vi­ta sam goš­ća Ro­land Gar­ro­sa, do­đem sva­ke go­di­ne i uvi­jek mi je li­je­po. Or­ga­ni­za­to­ri se ja­ko po­tru­de oko biv­ših po­bjed­ni­ka i po­bjed­ni­ca ta­ko da se tu osje­ćam kao da do­la­zim u dru­gi dom – po­ru­či­la je Iva. Pri­je 20 go­di­na po­ma­lo iz­ne­na­đu­ju­će po­bi­je­di­la je Hin­gis, mo­že li to po­no­vi­ti i u Bo­lu? – Bit će te­ško s ob­zi­rom na to da je Mar­ti­na re­gu­lar­no na To­uru i osva­ja sve ži­vo u pa­ro­vi­ma. No mi ek­shi­bi­ci­ju igra­mo vi­še zbog spek­tak­la ko­jem se ve­se­lim, a si­gur­na sam da će i pu­bli­ka do­ći na svo­je. Uži­vat će­mo u kva­li­tet­nom te­ni­su i do­bro se pro­ves­ti – na­po­me­nu­la je po­bjed­ni­ca Ro­land Gar­ro­sa od pri­je toč­no 20 go­di­na.

Po­bje­da? Bit će te­ško s ob­zi­rom da Mar­ti­na još igra re­gu­lar­no i osva­ja sve ži­vo u pa­ro­vi­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.