Ni­je to no­vi Mus­ter, Do­mi­na­tor bi mo­gao bi­ti još do­mi­nant­ni­ji

S pu­no sa­mo­po­uz­da­nja iz­la­zi na meg­dan “kra­lju zem­lje”, u bor­bi za fi­na­le Ro­land Gar­ro­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić

Thi­em do­la­zi iz Beč­kog No­vog Mjes­ta, na­vi­jač je Chel­se­aja i ve­li­ki pok­lo­nik ski­ja­ških sko­ko­va. U te­nis su ga uve­li ro­di­te­lji-tre­ne­ri an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net Za do­bre poz­na­va­te­lje te­ni­sa to i ni­je bi­la ne­ka sen­za­ci­ja s ob­zi­rom na od­lič­nu for­mu Aus­tri­jan­ca i pro­mje­nji­ve par­ti­je No­va­ka Đo­ko­vi­ća. No Do­mi­nic Thi­em iz­ba­cio je u če­t­vr­t­fi­na­lu Ro­land Gar­ro­sa bra­ni­te­lja nas­lo­va, dru­gog no­si­te­lja i biv­šeg bro­ja je­dan svjet­skog te­ni­sa. E, ta je či­nje­ni­ca uči­ni­la da 23-go­diš­nji Aus­tri­ja­nac pos­ta­ne he­roj da­na, da još jed­nom skre­ne po­zor­nost na svoj ve­li­ki te­ni­ski po­ten­ci­jal. Od­lič­na igra s os­nov­ne cr­te, ra­zor­ni for­hend i ni­šta sla­bi­ji jed­no­ruč­ni bek­hend, funk­ci­oni­ra­li su i u tom me­ču na naj­vi­šoj ra­zi­ni. Slu­čaj­no ili ne, Thi­ema su još u nje­go­vim mla­đim da­ni­ma pro­zva­li Do­mi­na­tor. Sad kad je sti­gao do sed­mog mjes­ta na ATP lis­ti (i pr­vog u kon­ku­ren­ci­ji igra­ča do 25 go­di­na) i za­ra­dio pr­vih osam mi­li­ju­na USD od tur­nir­skih na­gra­da, vi­di se da taj na­di­mak ni­je do­bio sa­mo zbog igre slo­vi­ma. Thi­em do­la­zi iz Beč­kog No­vog Mjes­ta, na­vi­jač je Chel­se­aja i ve­li­ki pok­lo­nik ski­ja­ških sko­ko­va, a u te­nis su ga uve­li ro­di­te­lji Wol­f­gang i Ka­rin, obo­je pro­fe­si­onal­ni tre­ne­ri u tom spor­tu (i mla­đi brat Mo­ritz sa­nja da će kre­nu­ti bra­to­vim sto­pa­ma).

Is­pra­tio Mus­te­ra u mi­ro­vi­nu

Pr­vu po­bje­du na ATP tur­ni­ri­ma pos­ti­gao je 2011. u Be­ču, i to baš pro­tiv ta­da 43-go­diš­njeg Tho­ma­sa Mus­te­ra, ko­ji se po­ku­ša­vao vra­ti­ti pro­fe­si­onal­nom te­ni­su. Mus­ter se ni­je vra­tio, oti­šao je u zas­lu­že­nu te­ni­sku mi­ro­vi­nu, ali je u Do­mi­ni­cu do­bio le­gi­tim­nog na­s­ljed­ni­ka. E, sad, lje­vak Mus­ter Ro­land Gar­ros osvo­jio je 1995., s 28 go­di­na, a deš­njak Thi­em bi do tog nas­lo­va mo­gao i ra­ni­je, mo­žda već ove go­di­ne. Od kla­sič­nih zem­lja­ša is­pred nje­ga je Ra­fa­el Na­dal (s ko­jim se da­nas bo­ri za fi­na­le), mo­žda Sta­nis­las Wawrin­ka i to je sve. Pre­ma ne­kim prog­no­za­ma te­ni­skih struč­nja­ka, iako su one uvi­jek ne­za­hval­ne, Do­mi­na­tor bi mo­gao do­mi­ni­ra­ti na zem­lja­nim tur­ni­ri­ma u slje­de­ćih šest do se­dam go­di­na, a to je ja­ko pu­no. U ka­ri­je­ri je već osvo­jio osam tur­ni­ra, me­đu ini­ma i naš Umag 2015. go­di­ne. Mo­že se re­ći da je te­ni­ski sta­sao u Is­tri jer je u Uma­gu i su­sjed­nim gra­do­vi­ma odi­grao ja­ko pu­no ju­ni­or­skih tur­ni­ra. Na ATP To­uru po­seb­no je eks­plo­di­rao ove go­di­ne ka­da je naj­pri­je sti­gao do osmi­ne fi­na­la Aus­tra­li­an Ope­na (po­raz od Gof­fi­na ko­ji ga je za­us­ta­vio i u Mon­te Car­lu), po­tom osvo­jio Rio de Ja­ne­iro (u fi­na­lu bo­lji od Car­re­na Bus­te), dva pu­ta gu­bio u fi­na­lu od Na­da­la (u Bar­ce­lo­ni i u Ma­dri­du), da bi na­kon to­ga u Ri­mu po­bi­je­dio Ra­fu, ali u po­lu­fi­na­lu iz­gu­bio od Đo­ko­vi­ća, i to s 1:6, 0:6.

Na­dal – naj­te­ži ždri­jeb

Taj je re­zul­tat zbu­nio mno­ge kla­di­te­lje uoči nji­ho­va okr­ša­ja u Pa­ri­zu (pa su još vje­ro­va­li Đo­ko­vi­ću), ali Thi­em je us­pio pre­ki­nu­ti niz od pet po­ra­za pro­tiv Sr­bi­na i sla­vo­do­bit­no do­ći na meg­dan “kra­lju zem­lje” Na­da­lu. Sa Špa­njol­cem se sas­ta­jao šest pu­ta, svih šest pu­ta na zem­lji, te do­ži­vio če­ti­ri po­ra­za i pos­ti­gao dvi­je po­bje­de. – Od­lič­na je stvar da sam dru­gi put za­re­dom u po­lu­fi­na­lu Ro­land Gar­ro­sa. Obra­nio sam lanj­ske bo­do­ve, to je važ­no da os­ta­nem u Top 10. U pe­tak se sas­ta­jem sva­ka­ko s naj­te­žim su­par­ni­kom na ko­je­ga sam mo­gao na­ići ov­dje. Bit će nam to če­t­vr­ti me­đu­sob­ni dvo­boj u po­s­ljed­njih šest tje­da­na. I za­to ne­ma tu ni­kak­ve taj­ne me­đu na­ma. Na­dal je opet u naj­bo­ljem mo­gu­ćem iz­da­nju. Te­ži meč od su­da­ra s Ra­fom na zem­lji ne mo­že­te za­mis­li­ti – is­tak­nuo je Thi­em ko­ji je po bro­ju po­bje­da ove se­zo­ne od­mah iza Na­da­la: Špa­njo­lac ima uči­nak 41-6, Aus­tri­ja­nac 34-12. Go­to­vo su su­sje­di i na ovo­go­diš­njoj “Ra­ce” lis­ti (ko­ja odre­đu­je su­di­oni­ke za­vr­š­nog Mas­ter­sa u Lon­do­nu): Na­dal je pr­vi, Thi­em tre­ći. Iz­me­đu njih dvo­ji­ce uba­cio se Fe­de­rer ko­ji je ove go­di­ne pre­sko­čio i Ro­land Gar­ros i ci­je­lu zem­lja­nu se­zo­nu. Ne­ma sum­nje da nas da­nas (15.30) oče­ku­je pra­vi spek­takl s ob­zi­rom na to da se sas­ta­ju tre­nu­tač­no dva naj­bo­lja te­ni­sa­ča na zem­lja­noj pod­lo­zi. Za mno­ge je to fi­na­le pri­je fi­na­la, iako to ne mo­ra zna­či­ti da se i po­bjed­nik me­ča Mur­ray – Wawrin­ka ne mo­že oki­ti­ti nas­lo­vom po­bjed­ni­ka Ro­land Gar­ro­sa.

Thi­em je te­ni­ski sta­sao u Is­tri, u Uma­gu i oko­li­ci odi­grao je pu­no tur­ni­ra

Do­mi­nic Thi­em pro­tiv Đo­ko­vi­ća je vje­ro­jat­no pos­ti­gao po­bje­du ka­ri­je­re, ali po­bje­đi­vao je on i Na­da­la, Fe­de­re­ra, Mur­raya...

No­vak Đo­ko­vić bez ve­ćih je pro­ble­ma (6:1, 6:0) po­bi­je­dio Thi­ema u Ri­mu. No u Pa­ri­zu je Aus­tri­ja­nac uz­vra­tio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.