HNS je do­ka­zao – Spu­žva Bob do­bar je iz­bor

Iz­gle­da da se HDZ-u lak­še bi­lo odre­ći ku­ri­ku­lar­ne re­for­me ne­go plo­če s nat­pi­som “za dom sprem­ni” u Ja­se­nov­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Do­ga­đa­nja u po­s­ljed­nja dva da­na po­t­vr­di­la su da je hr­vat­skim bi­ra­či­ma bi­lo sve­jed­no za­okru­ži­li An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, Iva­na Vr­do­lja­ka ili Spu­žvu Bo­ba, kao što su is­prav­no pri­mi­je­ti­li Spli­ća­ni ka­da su bi­ra­li gra­do­na­čel­ni­ka iz­me­đu Želj­ka Ke­ru­ma i An­dre Kr­stu­lo­vi­ća Opa­re. Ipak, do­bro je to što su na­vod­ni ide­olo­ški ne­pri­ja­te­lji za­bo­ra­vi­li na us­ta­še i par­ti­za­ne, ko­ji­ma nas pred sva­ke par­la­men­tar­ne iz­bo­re klju­ka­ju kao da je 1941. go­di­na bi­la ju­čer, pa ka­da bi ukr­caj Hr­vat­ske na­rod­ne stran­ke u “Ti­ta­nik vla­du”, ka­ko su joj još ju­čer te­pa­li, zna­čio da ide­olo­gi­zi­ra­nje os­ta­je za na­ma i da će se ba­vi­ti pra­vim stva­ri­ma – po­kre­ta­njem gos­po­dar­stva, za­poš­lja­va­njem i po­di­za­njem stan­dar­da – svi bi­smo im rek­li: “Bra­vo!” na­kon tri go­di­ne. Me­đu­tim, ono što je os­ta­lo od vod­stva HNS-a čak ni svo­joj stra­nač­koj ba­zi ne mo­že pro­da­ti pri­ču o žr­tvo­va­nju stran­ke za spas Hr­vat­ske koju su ser­vi­ra­li kao obraz­lo­že­nje za­što su za fo­te­lje ra­sko­li­li stran­ku. Ni­su ni trep­nu­li što se ga­se ogran­ci i pa­le svi­je­će pred po­druž­ni­ca­ma HNS-a. Glat­ko su se odrek­li vlas­ti­tih prin­ci­pa i per­ja­ni­ca, a sve­jed­no im je i što os­ta­ju bez go­to­vo po­lo­vi­ce svo­jih sa­bor­skih zas­tup­ni­ka. Ni su­ze An­ke Mrak Ta­ri­taš ni­su raz­bla­ži­le glad za vlaš­ću i na­gon za fo­te­lja­ma ko­ji­ma ovih da­na svje­do­či­mo. Osa­ka­će­ni HNS opros­tio je svo­me li­de­ru Iva­nu Vr­do­lja­ku što im je iza le­đa šu­ro­vao s omrz­nu­tim HDZ-om dok je pred nji­ma i ka­me­ra­ma ko­lu­tao oči­ma na pi­ta­nja o mo­gu­ćoj ko­ali­ci­ji i si­pao drv­lje i ka­me­nje na Ti­ta­nik vla­du. Po re­ak­ci­ja­ma ve­ći­ne HNS-ova­ca, iz­gle­da da je Ni­ko­la Gr­mo­ja, “tr­bu­hoz­bo­rac Bo­že Pe­tro­va”, ka­ko ga je Ivan Vr­do­ljak na­zvao ka­da ga je op­tu­ži­vao za ši­re­nje gnus­nih spi­no­va da pre­go­va­ra s pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem, bio bo­lje upu­ćen u ono što se zbi­va od stra­nač­kog vod­stva i člans­tva ko­je je na­iv­no vje­ro­va­lo svom la­ž­lji­vom še­fu. Ali stra­nač­ko vod­stvo opros­ti­lo mu je sve ka­da im je ser­vi­rao ve­li­ki ko­mad slat­kog ko­la­ča zva­nog vlast. Iva­nu Vr­do­lja­ku i nje­go­voj eki­pi mo­ra se priz­na­ti da su od HDZ-a vr­hun­ski is­tr­go­va­li vi­še ne­go što su mo­gli sa­nja­ti u naj­s­mje­li­jim sno­vi­ma s ob­zi­rom na to da im is­tra­ži­va­nja po­pu­lar­nos­ti već go­di­na­ma da­ju pos­to­tak na ra­zi­ni sta­tis­tič­ke po­gre­ške i sa­mi bi u Sa­bor mo­gli ući je­di­no na tu­ris­tič­ko raz­gle­da­va­nje. S dru­ge stra­ne, i naš je pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić de­mons­tri­rao “vje­ro­dos­toj­nost”, u koju se kleo s pre­diz­bor­nih pla­ka­ta, pla­tiv­ši na­rod­nja­ci­ma po­dr­šku i ula­zak u ko­ali­ci­ju Mi­nis­tar­stvom zna­nos­ti i obra­zo­va­nja i pre­pu­šta­njem ku­ri­ku­lar­ne re­for­me koju je za­po­če­la Mi­la­no­vi­će­va vla­da, a za­us­ta­vio HDZ. To je ta na­vod­no naj­važ­ni­ja re­for­ma zbog ko­je se pro­s­vje­du­je, u koju se svi ku­nu i svi je že­le kon­tro­li­ra­ti. No, ka­ko stva­ri sto­je, HDZ-u se lak­še odre­ći ku­ri­ku­lar­ne re­for­me ne­go plo­če s nat­pi­som “za dom sprem­ni” u Ja­se­nov­cu. Me­đu­tim, to ni­je bi­la noć­na mo­ra sva­kog HNS-ov­ca ko­je­mu se smi­je­ši fo­te­lja od mi­nis­tar­ske pa na­da­lje, već strah da se pre­mi­jer Plen­ko­vić, pri­je ne­go što se stvar ri­je­ši u Sa­bo­ru, ne pre­do­mis­li i ka­že: “Ide­mo na iz­bo­re.” Do­bi­li bi ha­ene­sov­ci na tim iz­bo­ri­ma ma­nje gla­so­va od Spu­žve Bo­ba.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.