Stroj za pres­la­gi­va­nje Vla­de no­vi je iz­um pro­fe­so­ra Bal­ta­za­ra

Do­bit­nik na­gra­de Ani­ma­fes­ta za ži­vot­no dje­lo Bo­ri­voj Dov­ni­ko­vić Bor­do ni u 87. go­di­ni ne is­pu­šta olov­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Ma­ja.car@ve­cer­nji.net

Ta­ta hr­vat­ske ani­ma­ci­je ka­ri­ka­tu­ra­ma se­ci­ra druš­tvo, di­vi se di­gi­tal­noj ani­ma­ci­ji da­naš­njih, ka­že, kli­na­ca, ali ne na­la­zi film s ve­li­kim F Ma­ja Car Mi se čes­to pra­vi­mo važ­ni ka­ko je na­ša zem­lja naj-naj u ne­če­mu. Ka­žu da sam naj­sta­ri­ji cr­tač, ali ja sam uvje­ren da ima i sta­ri­jih – smi­je se 87-go­diš­nji Bo­ri­voj Dov­ni­ko­vić Bor­do ka­da ga os­lo­vi­te naj­sta­ri­jim cr­ta­čem na svi­je­tu. Po mno­gim auto­ri­ma on to jest, no važ­ni­je od to­ga, on je umjet­nik, ilus­tra­tor, ani­ma­tor i pri­je sve­ga ka­ri­ka­tu­rist. Odi­grao je sve ključ­ne mo­men­te u povijesti ani­ma­ci­je u Hr­vat­skoj: 1950. su­ra­đi­vao na pr­vom hr­vat­skom cr­ta­nom fil­mu “Ve­li­ki mi­ting”, su­dje­lo­vao u os­ni­va­nju Du­ga-fil­ma, a 1957. vra­tio se cr­ta­nom fil­mu u no­vo­os­no­va­nom stu­di­ju ani­ma­ci­je Za­greb fil­ma, gdje je ra­dio do kra­ja ka­ri­je­re. Od po­čet­ka je u or­ga­ni­za­ci­ji Ani­ma­fes­ta, či­ji je bio pred­sjed­nik pro­gram­skog od­bo­ra i fes­ti­val­ski di­rek­tor, a sa­da, na nje­go­vu 27. iz­da­nju, do­bit­nik je i na­gra­de fes­ti­va­la za ži­vot­no dje­lo.

E, da sam 40 go­di­na mla­đi

– Klin­ci ko­ji su mi do­di­je­li­li na­gra­du mo­gu mi bi­ti unu­ci! To je kras­no! Tu smo na­gra­du ins­ta­li­ra­li 1976., s in­ten­ci­jom da je da­je­mo sa­mo ko­le­ga­ma iz ino­zem­s­tva. Prin­cip je Vi­je­će pre­kr­ši­lo 1994. te na­gra­du do­di­je­li­lo Vu­ko­ti­ću, ko­ji je na­kon to­ga, na­ža­lost, pre­mi­nuo. Sa­da sam je do­bio ja i na­dam se da ću na­kon nje os­ta­ti živ – ša­li se Bor­do. Do da­nas cr­ta is­klju­či­vo olov­kom s ko­jom je i po­čeo pri­je 67 go­di­na. Od ta­da se što­šta pro­mi­je­ni­lo, a evo ka­ko do­živ­lja­va ‘di­gi­tal­ne’ ko­le­ge: – 90-ih se di­gi­tal­na ani­ma­ci­ja po­ja­vi­la i kod nas u stu­di­ju, baš kad sam ja na­pu­štao ak­tiv­no rad na ani­ma­ci­ji. Ni­sam ni po­ku­šao ba­vi­ti se njo­me. Pa ni­sam ja kli­nac, ja sam sta­ri­ji gos­pon! Je­dva sam se pri­učio ba­ra­ta­ti e-ma­ilom. Ipak, ono što mo­ji ko­le­ge u toj ani­ma­ci­ji ra­de za mene je za­div­lju­ju­će. Gle­dam i pi­tam se: Ka­ko su to na­pra­vi­li?! Gle­dam i po­že­lim da imam ba­rem 40 go­di­na ma­nje. To je vi­zu­al­no sa­vr­šens­tvo! Me­đu­tim, ri­jet­ko na­ila­zim na kom­ple­tan film u svim ele­men­ti­ma, da sam nji­me za­do­vo­ljan. Ne šti­ma u pri­či, ne šti­ma u ra­zum­lji­vos­ti rad­nje. Ne­ma fil­ma s ve­li­kim F. U zad­njih 20 go­di­na bio sam u ži­ri­ji­ma od Ki­ne do Ame­ri­ke i vi­dio div­nih stva­ri, ali čes­to ni­sam ra­zu­mi­je­vao što gle­dam. Du­šom i ti­je­lom je ka­ri­ka­tu­rist ko­ji i da­nas jed­nom tjed­no svo­je ka­ri­ka­tu­re objav­lju­je u No­vos­ti­ma. – Kao ta­kav sam 1950. i ušao u ani­ma­ci­ju. Ka­da sam na­kon ma­tu­re do­šao iz Osi­je­ka u Za­greb, već sam bio ka­ri­ka­tu­rist, a na­kon

Bor­do je idej­ni ko­autor kul­t­nog Bal­ta­za­ra ko­ji ove go­di­ne sla­vi 50. ro­đen­dan

GORAN STANZL/ PIXSELL

Jed­nom tjed­no objav­lju­je ka­ri­ka­tu­ru, a ovaj mu je tje­dan na re­per­to­aru bio ko­si to­ranj u Za­gre­bu na ko­jem pi­še Agro­kor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.