To­tal­ni rat ne od­go­va­ra re­gi­ji, ali ni Ame­ri­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: HASSAN HAIDAR DIAB

Ve­li­ke ten­zi­je i ti­nja­ju­ći oru­ža­ni su­ko­bi na Arap­skom po­lu­oto­ku iz­me­đu dvi­je bo­ga­te zem­lje u arap­skom Za­lje­vu, Ka­ta­ra i Sa­udij­ske Ara­bi­je, iz­bi­le su na po­vr­ši­nu na­kon po­sje­ta ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa Sa­udij­skoj Ara­bi­ji. Na­ime, na sas­tan­ku na vr­hu Trum­pa i čel­ni­ka 55 ze­ma­lja arap­sko-is­lam­skog svi­je­ta, Ba­hre­in, Ku­vajt, Oman, Sa­udij­ska Ara­bi­ja, Uje­di­nje­ni Arap­ski Emi­ra­ti i Egi­pat tra­ži­li su od ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka da sta­vi po­kret Mus­li­man­ske bra­će na lis­tu te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je op­tu­žu­ju­ći Ka­tar da je glav­ni po­kro­vi­telj te­ro­ris­ta i is­lam­skog ra­di­ka­liz­ma. Na­kon što je Trump udo­vo­ljio nji­ho­vim zah­tje­vi­ma, Za­ljev­ske zem­lje pre­dvo­đe­ne Sa­udij­skom Ara­bi­jom uve­le se sank­ci­je Ka­ta­ru i pot­pu­no ga blo­ki­ra­le. U taj po­li­tič­ki su­kob umi­je­ša­li su se i Iran i Tur­ska, ko­ji su sta­li na stra­nu Ka­ta­ra. Una­toč to­me što su sve voj­ne sna­ge na Arap­skom po­lu­oto­ku stav­lje­ne u pu­nu pri­prav­nost jer stra­hu­ju od iz­bi­ja­nja ra­ta te da bi Sa­udij­ska Ara­bi­ja mo­gla iz­ves­ti inva­zi­ju na Ka­tar te s ob­zi­rom na to da tre­nut­na si­tu­aci­ja pod­sje­ća na onu iz 1991. go­di­ne ka­da je Sa­dam Hu­se­in iz­veo inva­zi­ju na Ku­vajt, do tak­vog sce­na­ri­ja ipak ne­će do­ći. Rat iz­me­đu Sa­udij­ske Ara­bi­je i Ka­ta­ra imao bi da­le­ko­sež­ne po­s­lje­di­ce jer bi se u nje­ga umi­je­ša­le sve zem­lje re­gi­je. Is­to ta­ko, rat­na op­ci­ja ni­je u in­te­re­su ni Do­nal­du Trum­pu jer, osim što Sa­udij­sku Ara­bi­ju Trump sma­tra ve­li­kom sa­vez­ni­com, in­te­res pos­to­ji i iz­me­đu SAD-a i Ka­ta­ra s ob­zi­rom na ve­li­ku ame­rič­ku voj­nu ba­zu u Ka­ta­ru. Pom­no ana­li­zi­ra­ju­ći ci­je­lu si­tu­aci­ju, i ova će kri­za za­vr­ši­ti kao i pri­jaš­nje, kom­pro­mi­som i po­li­tič­kim do­go­vo­rom bez ra­ta.

Ova će kri­za za­vr­ši­ti kao i pri­jaš­nje, kom­pro­mi­som i po­li­tič­kim do­go­vo­rom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.