Ho­ro­skop

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava -

OVAN (21. ožuj­ka - 20. trav­nja) NE TJERAJTE PO SVOM JER GLAVNU RI­JEČ VO­DE DRU­GI

LJUBAV: Prem­da emo­tiv­no ne­će­te osje­ća­ti ono is­pu­nje­nje ko­je ste oče­ki­va­li, vaš po­zi­ti­van stav do­no­sit će vam lju­bav­ne bo­do­ve. KA­RI­JE­RA: Ključ us­pje­ha u pos­lu na­la­zi se u su­rad­nji i pri­hva­ća­nju po­ne­kog kom­pro­mi­sa.

ZDRAV­LJE: Eli­mi­ni­raj­te frus­tra­ci­je.

BLIZANCI (21. svib­nja - 20. lip­nja) MA­LO VI­ŠE SAMOKONTROLE I BIT ĆE­TE SRETNIJI

LJUBAV: Va­ša ener­gič­nost i po­du­zet­nost u lju­bav­nom ži­vo­tu po­ne­kad će gra­ni­či­ti s lu­doš­ću. Ni­su is­klju­če­ne ni ma­le lju­bo­mo­re. KA­RI­JE­RA: Po­gle­daj­te bo­lje oko se­be i na­ći će­te mno­go onih ko­ji bi že­lje­li su­ra­đi­va­ti s va­ma. ZDRAV­LJE: Ana­li­zi­raj­te svo­je spo­sob­nos­ti.

LAV (23. sr­p­nja - 22. ko­lo­vo­za) SJE­TI­TE SE PRAVILA ZLATNE SREDINE I NAĐITE RAV­NO­TE­ŽU

LJUBAV: Ovih da­na vje­ro­jat­no će mno­gi od vas po­če­ti pre­tje­ri­va­ti u he­do­niz­mu ili obrat­no, u aske­tiz­mu. KA­RI­JE­RA: Za­pos­le­ni u us­luž­nim dje­lat­nos­ti­ma vje­ro­jat­no će mo­ra­ti ra­di­ti pre­ko­vre­me­no te ne­će ima­ti vre­me­na ni za raz­miš­lja­nje.

ZDRAV­LJE: Re­dov­no se od­ma­raj­te.

VAGA (23. ruj­na - 22. lis­to­pa­da) VA­ŠE SU IDEJE OD­LIČ­NE I DONIJET ĆE RE­ZUL­TA­TE

LJUBAV: Ne­će­te po­pus­ti­ti pred tri­vi­jal­nos­ti­ma ili tra­če­vi­ma. Vi zna­te što tra­ži­te i to­ga će­te se i dr­ža­ti. Po­ka­zat će se da ste bi­li u pra­vu. KA­RI­JE­RA: Kad se či­ni da su sve la­đe po­to­nu­le, vi ste onaj ko­ji uvje­ra­va sve dru­ge oko se­be da ni­su. ZDRAV­LJE: Su­ra­đuj­te s dru­gi­ma.

STRI­JE­LAC (22. stu­de­nog - 21. pro­sin­ca) BU­DI­TE MUDRI I STALOŽENI KO­LI­KO GOD MO­ŽE­TE

LJUBAV: Os­lo­bo­di­te se pre­ve­li­kih lju­bav­nih oče­ki­va­nja jer vam po­zi­ci­ja pla­ne­ta u tom smis­lu do­no­si ma­nje atrak­ci­ja. KA­RI­JE­RA: Pos­lov­ni in­te­res pre­us­mje­ra­va se na is­tra­ži­va­nja. Na red do­la­ze skri­ve­ne stva­ri. ZDRAV­LJE: Opu­štat će vas umjet­nič­ki sa­dr­ža­ji.

VODENJAK (20. si­ječ­nja - 18. ve­lja­če) SVE ONO ŠTO VAS JE MUČILO NE­KA­KO ĆE OLABAVITI

LJUBAV: Va­ši osob­ni od­no­si po­la­ko će se po­bolj­ša­va­ti, ali ne to­li­ko ko­li­ko mo­žda oče­ku­je­te. KA­RI­JE­RA: Svoj pos­lov­ni in­te­res po­la­ko će­te pre­ba­ci­va­ti na pro­ši­ri­va­nje zna­nja, bi­lo u smis­lu no­vih sa­dr­ža­ja, bi­lo kroz su­rad­nju s dru­gi­ma. ZDRAV­LJE: Ne­moj­te se žu­ri­ti.

BIK (21. trav­nja - 20. svib­nja) NE FORSIRAJTE IZRAŽAVANJE EMOCIJA POD SVA­KU CI­JE­NU

LJUBAV: Ne­ke od vas mu­čit će čež­nje. Mis­lit će­te da je ljubav da­le­ko od vas. Ipak, ona je za­pra­vo bli­že ne­go što vam se či­ni. KA­RI­JE­RA: Vaš trud bit će na­gra­đen, vi će­te do­bi­ti na ci­je­ni. Po­ne­kad će­te ima­ti osje­ćaj da vas pre­vi­še is­ti­ču.

ZDRAV­LJE: Ma­ske kad-tad pad­nu.

RAK (21. lip­nja - 22. sr­p­nja) MIR ĆE VAS ZBUNJIVATI JER VI VOLITE PROVOKACIJE

LJUBAV: Ljubav će­te na­la­zi­ti na sva­kom ko­ra­ku i u sva­kom da­nu. Ne­će bi­ti po­treb­no ni­šta po­seb­no da je os­tva­ri­te.

KA­RI­JE­RA: Ne na­va­ljuj­te sa svo­jim ide­ja­ma jer, prem­da su se ne­ka vra­ta ma­lo otvo­ri­la, još ni­je vri­je­me da kre­ne­te u ak­ci­ju. ZDRAV­LJE: Ne či­ni­te ni­šta na si­lu.

DJEVICA (23. ko­lo­vo­za - 22. ruj­na) POTICAT ĆE­TE PART­NE­RA NA PO­ZI­TI­VAN STAV

LJUBAV: Bit će­te si­gur­ni u osje­ća­je i, bez ob­zi­ra na vanj­ske okol­nos­ti, ne­će­te da­ti da vas bi­lo što skre­ne s va­šeg lju­bav­nog pu­ta. KA­RI­JE­RA: Na pos­lu će­te ima­ti mno­go za­nim­lji­vih sa­dr­ža­ja. Oni či­ji je ka­rak­ter ra­da kre­ati­van si­gur­no će bi­ti u plu­su. ZDRAV­LJE: Ra­zvi­ja­te se.

ŠKORPION (23. lis­to­pa­da - 21. stu­de­nog) IMA­TE DO­VOLJ­NO ENER­GI­JE DA SVE DOVEDETE U RED

LJUBAV: Mo­žda ste oče­ki­va­li ne­što dru­go od onog što osje­ća­te, no to je sa­mo pro­laz­na zbr­ka s ko­jom se tre­ba­te su­oči­ti. KA­RI­JE­RA: Mo­gu­će da će­te se za­te­ći u is­ku­še­nju sa­mo­do­pad­nos­ti. Va­ša sa­mo­pro­cje­na tre­ba bi­ti re­al­na.

ZDRAV­LJE: Ba­vi­te se spor­tom.

JARAC (22. pro­sin­ca - 19. si­ječ­nja) SHVA­TI­TE GDJE VAM JE MJES­TO I TA­KO SE PONAŠAJTE

LJUBAV: Iza­zov­na po­zi­ci­ja lju­bav­nih pla­ne­ta u od­no­su na vaš znak uči­nit će vam ove da­ne zah­tjev­nim za ljubav.

KA­RI­JE­RA: Iako će va­ši su­rad­ni­ci po­ka­zi­va­ti odre­đe­nu nak­lo­nost pre­ma va­ma, te­ško će­te na­la­zi­ti za­jed­nič­ki je­zik. ZDRAV­LJE: Vi­še se od­ma­raj­te.

RI­BE (19. ve­lja­če - 20. ožuj­ka) PO­KA­ZAT ĆE­TE SE KAO OD­LI­ČAN ZA­BAV­LJAČ

LJUBAV: Vje­ro­jat­no će vam jed­na­ko važ­no bi­ti ka­ko or­ga­ni­zi­ra­ti za­jed­nič­ki ži­vot, ali i to ka­ko se do­bro za­ba­vi­ti. KA­RI­JE­RA: Za­igra­nost i vje­šti­na op­ho­đe­nja s dru­gi­ma bit će va­še glav­ne oso­bi­ne ko­je će­te po­ka­zi­va­ti na rad­nom mjes­tu. ZDRAV­LJE: Ne­ki će kre­nu­ti na di­je­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.