Ja­ni­ca bi tre­ba­la bi­ti toč­ka pre­okre­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Dra­žen Braj­dić ZA­GREB

Ovaj osvrt sa straš­nim po­vo­dom pi­šem kao ro­đe­ni Dal­ma­ti­nac i na­tu­ra­li­zi­ra­ni Za­grep­ča­nin, kao na­vi­jač Haj­du­ka, kao do­mo­ljub i kao za­ljub­lje­nik u sport. Pi­šem ga jer sam na­pros­to zgro­žen, ali i du­bo­ko pos­ti­đen po­na­ša­njem hor­de 50-ak na­sil­ni­ka ko­ji su na naj­pri­mi­tiv­ni­ji na­čin ver­bal­no na­pa­li naj­ve­ću hr­vat­sku spor­ta­ši­cu svih vre­me­na, pra­vu da­mu i sport­sku po­bjed­ni­cu za sva vre­me­na Ja­ni­cu Kostelić. Oni se­be sma­tra­ju “tor­ci­da­ši­ma“, na­vi­ja­či­ma Haj­du­ka, Dal­ma­tin­ci­ma, Hr­va­ti­ma i Spli­ća­ni­ma pa bi bio red da upra­va Haj­du­ka Ja­ni­ci Kostelić upu­ti bu­ket cr­ve­nih ru­ža i po­niz­nu is­pri­ku, a red bi bio da i no­vi split­ski po­te­štat An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra – jer su na­sil­ni­ci sti­gli tra­jek­tom iz Spli­ta – ka­že od­luč­no ne na­sil­ni­ci­ma ko­ji se pro­gla­ša­va­ju sport­skim na­vi­ja­či­ma. Ti fa­na­ti­zi­ra­ni i mrž­njom op­sjed­nu­ti div­lja­ci, na­po­je­ni psi­ho­lo­gi­jom i za­ve­de­ni pri­vi­dom o ano­nim­nos­ti go­mi­le na naj­straš­ni­ji su i naj­pri­zem­ni­ji na­čin iz­vri­je­đa­li spor­ta­ši­cu ko­joj su se do nje­zi­na ime­no­va­nja za dr­žav­nu taj­ni­cu di­vi­li. Ja­ni­ca, kao i ci­je­la obi­telj Kostelić, ci­je­li je ži­vot po­sve­ti­la spor­tu, a svo­jim je ve­li­čans­tve­nim ski­ja­škim da­rom i umi­je­ćem pos­ta­la iko­nom ne sa­mo hr­vat­skog ne­go i svjet­skog spor­ta, utje­lov­lje­njem uzvi­še­nih sport­skih i ljud­skih vri­jed­nos­ti. Pi­ta­njem ka­ko je uop­će mo­gu­će da se tak­va Ja­ni­ca Kostelić u po­re­me­će­nom umu i osje­ća­ji­ma mla­dih Bra­ča­na od obo­ža­va­nog sport­skog ido­la pre­tvo­ri­la u in­kar­na­ci­ju zla tre­ba­li bi se po­za­ba­vi­ti naj­bo­lji hr­vat­ski psi­ho­lo­zi, so­ci­olo­zi i so­ci­jal­ni psi­hi­ja­tri. Uza­jam­ne mrž­nje hr­vat­skih no­go­met­nih na­vi­jač­kih ple­me­na odav­no su pre­tvo­re­ne u “ve­li­ke na­ra­ci­je“, a zbog jed­ne od njih stra­da­la je – ni kri­va ni duž­na – ve­li­čans­tve­na po­bjed­ni­ca Ja­ni­ca Kostelić. Na­pad na Ja­ni­cu mo­rao bi bi­ti toč­ka pre­okre­ta u od­no­su hr­vat­skog gra­đan­skog druš­tva pre­ma na­vi­ja­či­ma-na­sil­ni­ci­ma ka­ko već su­tra net­ko sli­čan njoj ne bi iz­gu­bio ži­vot zbog ira­ci­onal­ne mrž­nje ra­zu­la­re­ne go­mi­le. Tor­ci­da­ši su još na tra­jek­tu za Su­pe­tar vri­je­đa­li Ja­ni­cu Kostelić, a u lu­ci su joj se is­pri­je­či­li is­pred služ­be­nog auta i pje­va­li vul­gar­ne pje­sme U Hr­vat­skoj, zem­lji ve­li­kih po­dje­la, ni naj­ve­ća sport­ska he­ro­ina ko­ju smo ima­li ne mo­že ži­vje­ti i ra­di­ti bez vul­gar­nih na­pa­da. A Ja­ni­ca Kostelić (35) upra­vo je to do­ži­vje­la, i to na Bra­ču, is­tom onom oto­ku na ko­jem je ko­ji dan pri­je Di­na­mov sa­vjet­nik Zdrav­ko Ma­mić do­ži­vio ku­ka­vič­ki na­pad s le­đa. I dok za na­pad na Ma­mi­ća mo­že­mo re­ći da ni­je ne­što za što smo mis­li­li da se ni­kad ne­će do­go­di­ti (i ni­je pr­vi put) jer haj­du­kov­ci­ma go­di­na­ma “pi­je krv na slam­ku”, za ovaj pros­tač­ki na­sr­taj na Ja­ni­cu mo­ra­mo us­t­vr­di­ti da je do­is­ta “do­šao ni­ot­kud”. Jer, če­tve­ros­tru­ka olim­pij­ska po­bjed­ni­ca i pe­te­ros­tru­ka svjet­ska ski­ja­ška pr­va­ki­nja sport­ska je bo­gi­nja ko­ja je okup­lja­la Hr­va­te na tr­go­vi­ma, u ki­no­dvo­ra­na­ma, druš­tve­nim do­mo­vi­ma i ka­fi­ći­ma, a sa­mo 11 go­di­na na­kon svr­šet­ka ka­ri­je­re do­ži­vje­la je da joj sku­pi­na po­mah­ni­ta­lih su­gra­đa­na vi­če “kur­vo”.

A i Ma­mić je na­pao Ja­ni­cu...

Zbi­lo se to u su­bo­tu na Bra­ču, na tra­jek­t­nom pris­ta­ni­štu u Su­pe­tru, ka­mo je Ja­ni­ca kao dr­žav­na taj­ni­ca za sport po­zva­na da bu­de po­seb­na goš­ća fi­na­la bol­skog WTA te­ni­skog tur­ni­ra. Na ža­lost, na­kon ne­mi­lih sce­na, Ja­ni­ca je bi­la pri­si­lje­na za­tra­ži­ti za­šti­tu po­li­ci­je te se pr­vim slje­de­ćim tra­jek­tom vra­ti­ti na oba­lu, a po­tom služ­be­nim vo­zi­lom u Za­greb. Još ti­je­kom vož­nje tra­jek­tom tor­ci­da­ši su Ja­ni­cu os­lov­lja­va­li sva­ko­ja­kim po­grd­nim ime­ni­ma, a u tak­vom po­na­ša­nju mu­ška­ra­ca pre­ma da­mi ne­ma ni­šta čas­no ni “ju­nač­ko”, a sve je kul­mi­ni­ra­lo kad su Ja­ni­ca i nje­zi­na prat­nja u auto­mo­bi­lu iz­aš­li na oba­lu. Pok­lo­pi­lo se da je sku­pi­na tor­ci­da­ša iš­la iz Spli­ta u Su­pe­tar na ma­lo­no­go­met­ni Tor­ci­da kup i da su oni, za­jed­no s oni­ma ko­ji su ih do­če­ka­li, od­lu­či­li is­pri­je­či­ti se Ja­ni­či­nu auto­mo­bi­lu i pje­va­ti “O Ja­no, o Ja­ni­ce, pu­ši k .... snjež­na kra­lji­ce”. Da stvar bu­de bi­zar­ni­ja, tor­ci­da­ši su se oko­mi­li na Ja­ni­cu zbog na­vod­nog pak­ta sa Zdrav­kom Ma­mi­ćem, onim is­tim čo­vje­kom ko­ji ju je pri­je sa­mo ne­ko­li­ko da­na in­di­rek­t­no oprao u in­ter­v­juu u Sport­skim no­vos­ti­ma ka­zav­ši da dr­ža­va ni­šta ne ra­di i da bi on Za­ko­nom o spor­tu naj­ra­di­je “obri­sao du­pe”. Jer, baš je Ja­ni­ca do­ni­je­la miš­lje­nje o to­me da se Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez mo­ra us­kla­di­ti sa Za­ko­nom o spor­tu, što čel­ni­ci­ma te udru­ge i ni­je baš po vo­lji, ali jest po vo­lji “Na­šeg Haj­du­ka”, udru­ge ko­ja ar­ti­ku­li­ra zah­tje­ve no­go­met­nog ju­ga.

Ja­ni­ca je sa­mo po­ru­či­la: Tuž­na sam što se ne mo­gu si­gur­no kre­ta­ti po svo­joj do­mo­vi­ni

Zbog na­pa­da i vri­je­đa­nja dr­žav­na taj­ni­ca za sport Ja­ni­ca Kostelić mo­ra­la se vra­ti­ti iz Su­pe­tra na Bra­ču neo­bav­lje­na pos­la

Sla­ven Le­ti­ca, po­li­tič­ki ana­li­ti­čar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.