JA­NI­CE, OPROSTI ŠTO ŽIVIŠ U POGREŠNOJ DRŽAVI

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Do­bro se sje­ćam, kao du­go­go­diš­nji sport­ski no­vi­nar, vre­me­na kad je ne­po­bje­di­va Ja­ni­ca Kostelić osva­ja­la kris­tal­ne glo­bu­se i olim­pij­ske me­da­lje, kad je i nje­zin brat Ivi­ca osva­jao tro­fe­je. Bi­li su to baš da­ni ve­li­ke sre­će za hr­vat­ski sport. Bi­la je to i zas­lu­že­na na­gra­da obi­te­lji Kostelić za sva nji­ho­va odri­ca­nja. I tko bi da­nas, kad Ja­ni­ca po­ku­ša­va po­mo­ći sre­đi­va­nju sta­nja u hr­vat­skom spor­tu, mo­gao po­mis­li­ti da će sku­pi­na div­lja­ka na­pas­ti i bru­tal­no iz­vri­je­đa­ti na­šu sport­sku he­ro­inu. Do­is­ta ste hra­bri i pa­met­ni, vas 50 ili ko­li­ko vas ima, ko­ji ste se usu­di­li iz­vri­je­đa­ti iko­nu ko­joj se kla­nja ci­je­li svi­jet. No, i vi ste dio ove zem­lje, kao i oni ko­ji su cr­ta­li svas­ti­ke, ko­ji su pre­ki­da­li utak­mi­ce na­še no­go­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je, ko­ji su, i kad ni­je bi­lo Tuđ­ma­na, Mi­la­no­vi­ća ili Plen­ko­vi­ća, ba­ca­li ba­klje, su­zav­ce. Da, Ja­ni­ca ni­je di­plo­mi­ra­la na Oxfor­du ili Har­var­du, ona je di­plo­mi­ra­la u šu­mi, uz kr­va­vi rad ko­ji nit­ko od nas ne bi iz­dr­žao.

Ne­ka ti ovi ma­lo­um­ni­ci bu­du sa­mo još je­dan ko­lac ko­ji tre­ba mak­nu­ti do ci­lja

Znam jer sam vi­dio. I za­to je da­nas i te ka­ko po­zva­na ra­di­ti po­sao dr­žav­ne taj­ni­ce za sport. Va­še pri­če ka­ko je sta­la uz one ko­ji ne pro­vo­de Za­kon o spor­tu to­li­ko su tuž­ne, vi ne či­ta­te por­ta­le, no­vi­ne, ma vi ne či­ta­te ni­šta. Da či­ta­te, mo­gli ste pri­je ne­ko­li­ko da­na vi­dje­ti da je Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez mo­rao pro­mi­je­ni­ti Sta­tut pod pri­ti­skom ure­da Ja­ni­ce Kostelić. Žao mi je, Ja­ni­ce, što živiš u pogrešnoj zem­lji, u zem­lji pri­mi­ti­viz­ma i iz­o­pa­če­nih umo­va. Naj­lak­še bi bi­lo oti­ći iz nje, ali ne­moj ra­di onih ko­ji­ma je tvo­ja po­moć po­treb­na. Ra­di spor­ta­ša. Ne­ka ti ovi ma­lo­um­ni­ci bu­du sa­mo još je­dan ko­lac ko­ji tre­ba mak­nu­ti do ci­lja. Ia­ko je taj cilj još da­le­ko, ia­ko će ko­la­ca bi­ti još. Ovi su kol­ci te­ži od onih ko­je ti je Gips sva­kog da­na stav­ljao, ko­je su ti su­par­nič­ki tre­ne­ri pod­me­ta­li, ali ne sum­nja­mo u te­be. Oprosti što živiš u ovak­voj državi, zas­lu­ži­la si bo­lju, ali i tak­va je na­ša. Ne­moj odus­ta­ti. Bo­ri se i ti da bu­de bo­lja jer na­sil­ni­ci ne mo­gu po­bi­je­di­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.