Pri­ve­de­no 12 lju­di, pri­jav­lje­ni zbog re­me­će­nja re­da i mi­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Na­kon što je u su­bo­tu ma­lo na­kon 18 sa­ti po­li­ci­ja od sa­me Ja­ni­ce Kostelić do­bi­la do­ja­vu o is­pa­du sku­pi­ne mu­ška­ra­ca ko­ji su, osim nje, hu­li­gan­skim rječ­ni­kom vri­je­đa­li i dvi­je 40-go­diš­nja­ki­nje ko­je su s njom tra­jek­tom plo­vi­le u Su­pe­tar na Bra­ču, ni­je du­go tre­ba­lo če­ka­ti da poč­nu pr­va pri­vo­đe­nja. Po­li­caj­ci su već oko 21 sat uhi­ti­li pe­to­ri­cu mu­ška­ra­ca, a ti­je­kom ve­če­ri i no­ći njih još sed­mo­ri­cu, me­đu ko­ji­ma i dvo­ji­cu ma­lo­ljet­ni­ka – dak­le ukup­no dva­na­es­te­ro lju­di. Na­kon što su is­pi­ta­ni u po­li­cij­skoj pos­ta­ji, svi oni za­ra­di­li pre­kr­šaj­nu pri­ja­vu zbog re­me­će­nja jav­nog re­da i mi­ra, za što su, pre­ma za­ko­nu, za­pri­je­če­ne kaz­ne u vi­si­ni od 200 do 1400 ku­na. Do br­zih uhi­će­nja doš­lo je ve­li­kim di­je­lom i za­hva­lju­ju­ći ne­kim snim­ka­ma ko­je su mo­bi­te­li­ma sni­mi­li tu­ris­ti, ali i do­ma­ći­ni ko­ji su se za­tek­li u lu­ci dok se sve to do­ga­đa­lo, a snim­ke na ko­ji­ma se vi­de i li­ca ne­kih od po­či­ni­te­lja ubr­zo su za­vr­ši­le i na druš­tve­nim mre­ža­ma. Do nji­ho­vih iden­ti­te­ta po­li­ci­ja je doš­la i za­hva­lju­ju­ći snim­ka­ma nad­zor­nih ka­me­ra s tra­jek­ta, ali i nji­ho­vu me­đu­sob­nom “cin­ka­nju”. U glas­no­go­vor­niš­tvu PU split­sko­dal­ma­tin­ske u ne­dje­lju su rek­li ka­ko tre­nu­tač­no ne mo­gu jav­no na­vo­di­ti iden­ti­tet po­či­ni­te­lja, a po­t­vr­di­li su ka­ko su i da­lje u ti­je­ku iz­vi­di ka­ko bi se ut­vr­di­lo ima li u ci­je­lom do­ga­đa­ju even­tu­al­no i ele­me­na­ta kaz­ne­nog dje­la. (es)

Do iden­ti­te­ta na­pa­da­ča po­li­ci­ja je doš­la za­hva­lju­ju­ći snim­ka­ma s mo­bi­te­la, ali i ‘cin­ka­nja’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.