19 gra­do­va i op­ći­na na pra­gu no­vih iz­bo­ra, ne­iz­vjes­no u 50

HDZ je ap­so­lut­ni vla­dar u 107 je­di­ni­ca, a SDP sa­mo u če­ti­ri, u 339 op­ći­na i gra­do­va, od njih 556, po­bjed­ni­ci ima­ju ap­so­lut­nu vlast

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

U mno­gim mjes­ti­ma gra­do­na­čel­ni­ci ne­ma­ju ve­ći­nu pa pos­to­ji opas­nost od po­nov­nog iz­la­ska na bi­ra­li­šta O sas­ta­vu skup­šti­na gra­do­va i op­ći­na ovi­si ka­ko će na­čel­ni­ci op­ći­na i gra­do­na­čel­ni­ci pro­vo­di­ti lo­kal­ne po­li­ti­ke, od­nos­no ko­li­ka je nji­ho­va stvar­na moć. Neg­dje je ri­ječ o Pi­ro­vim po­bje­da­ma jer će dru­gi igra­či vo­di­ti važ­nu ulo­gu, od­nos­no pos­to­jat će opas­nost od po­nov­nog iz­la­ska na bi­ra­li­šta mo­žda već kod iz­gla­sa­va­nja pr­vog pro­ra­ču­na. U 339 op­ći­na i gra­do­va, od njih 556, po­bjed­ni­ci ima­ju ap­so­lut­nu vlast jer (gra­do) na­čel­ni­ci ima­ju ve­ći­nu i u pred­stav­nič­kom ti­je­lu lo­kal­ne je­di­ni­ce, a u još 71 je­di­ni­ci, s ob­zi­rom na pos­to­tak osvo­je­nih gla­so­va, mo­žda ima­ju ve­ći­nu (jer ni­smo ra­di­li obra­čun po D’Hon­d­tu za sve je­di­ni­ce već sa­mo kri­tič­ne) ili je od­nos sna­ga ta­kav da ne­će ima­ti ve­ćih pro­ble­ma. Bo­jan Gla­va­še­vić (SDP), pre­no­se­ći je re­zul­ta­te SDP-ove ana­li­ze, pre­kju­čer re­kao da su za SDP oni “fra­pant­ni, za­bri­nja­va­ju­ći” za lo­kal­na vi­je­ća, što je po­ka­za­la i jed­na od pri­jaš­njih ana­li­za Ve­čer­njeg lis­ta. Me­đu­tim, kad se u re­la­ci­ju sta­ve od­no­si osvo­je­nih (gra­do) na­čel­nič­kih man­da­ta s vi­jeć­nič­ki­ma, tek se on­da vi­di stra­ho­vi­ta nad­moć HDZ-a. HDZ je sa­mos­tal­no osvo­jio ap­so­lut­nu vlast u 107 je­di­ni­ca (SDP u sa­mo če­ti­ri), u još 41 je­di­ni­ci (SDP sa­mo u 11) bli­zu je to­me ili je pre­ma D’Hon­d­tu mo­žda i re­ali­zi­rao vlast. U još 55 je­di­ni­ca HDZ je s part­ne­ri­ma (SDP 23) osvo­jio ap­so­lut­nu ve­ći­nu u lo­kal­nim skup­šti­na­ma.

Ne­ovis­ni dr­že 25 je­di­ni­ca

Ne­za­vis­ni kan­di­da­ti ima­ju u 25 je­di­ni­ca ap­so­lut­nu ve­ći­nu, a u još šest vr­lo su bli­zu to­mu. HSS ima vlast u 12 je­di­ni­ca, s part­ne­ri­ma u još pet te u još tri bli­zu je to­me. IDS ima ap­so­lut­nu vlast u 12 je­di­ni­ca i u još se­dam bli­zu je to­me te je s part­ne­ri­ma ap­so­lut­ni vla­dar u još pet. SDSS ima ap­so­lut­nu vlast u 11 je­di­ni­ca i bli­zu to­me u još je tri. HNS je sa­mos­tal­no osvo­jio vlast u dvi­je je­di­ni­ce te je u još če­ti­ri bli­zu to­me, a s part­ne­ri­ma u još šest. Što se ti­če ri­zič­nih je­di­ni­ca, mo­gu­će je da smo neg­dje po­greš­no pro­ci­je­ni­li zbog ne­do­volj­nog poz­na­va­nja lo­kal­nih po­li­tič­kih od­no­sa. Na­ime, te­melj­ni kri­te­rij bio nam je da su HDZ i SDP nes­po­ji­vi i na lo­kal­noj ra­zi­ni, kao kraj­nja des­ni­ca i lje­vi­ca. Na­ci­onal­ni su­kob Mos­ta i HDZ-a mo­že bi­ti pre­pre­ka za pot­po­ru na lo­kal­noj ra­zi­ni HDZ-u. Pi­ta­nje je i ka­ko će ra­skid su­rad­nje HNS-a i SDP-a na dr­žav­noj ra­zi­ni utje­ca­ti na nji­ho­vu su­rad­nju na lo­kal­noj ra­zi­ni, oso­bi­to u žu­pa­ni­ja­ma či­ji su se pred­stav­ni­ci HNS-a na Sre­diš­njem od­bo­ru opre­di­je­li­li za ula­zak u Vla­du s HDZ-om. No u ni­zu je­di­ni­ca ra­skid part­ner­stva ne bi bio od utje­ca­ja, a i ne tre­ba ga oče­ki­va­ti u je­di­ni­ca­ma gdje su SDPHNS po­bi­je­di­li ili su u ši­ro­kim ko­ali­ci­ja­ma. Mo­gu­će je je­di­no da HNS kao po­bjed­nik u ne­kim je­di­ni­ca­ma umjes­to SDP-a za part­ne­ra iz­a­be­re HDZ ili da neg­dje po­mog­ne HDZ-u kao re­la­tiv­nom po­bjed­ni­ku.

Pi­ta­nje je i ka­ko će ra­skid su­rad­nje HNS-a i SDP-a utje­ca­ti na lo­kal­ne sre­di­ne

Kri­tič­ne tri žu­pa­ni­je

Naj­dra­ma­tič­ni­je če­tve­ro­go­diš­nje raz­dob­lje mo­že se oče­ki­va­ti u tri žu­pa­ni­je. U Split­sko-dal­ma­tin­skoj se­dam je kri­tič­nih je­di­ni­ca i još šest u ko­ji­ma će po­bjed­ni­ci mo­ra­ti bi­ti vje­šti u oču­va­nju ve­ći­ne prem­da ima­ju 33 od 55 je­di­ni­ca sa si­gur­nom ve­ći­nom. U Si­sač­ko-mos­la­vač­koj ima­ju tri ri­zič­ne i još tri pri­lič­no pro­ble­ma­tič­ne, a sa­mo osam od 19 sa si­gur­nom ve­ći­nom. U Pri­mor­sko-go­ran­skoj dvi­je su je­di­ni­ce kri­tič­ne i još šest po­ten­ci­jal­no nes­ta­bil­ne te raz­mjer­no naj­ma­nje 13 od 36 s osi­gu­ra­nom ve­ći­nom. U Ši­ben­sko-knin­skoj naj­ma­nje tre­ba­ju stre­pje­ti jer je ve­ći­na si­gur­na u 17 od 20 je­di­ni­ca. I u Za­dar­skoj žu­pa­ni­ji ap­so­lut­nu vlast ili tek mi­ni­mal­ne pro­ble­me u odr­ža­va­nju ve­ći­ne ima­ju u 30 od 34 je­di­ni­ce, u Is­tar­skoj u 31 od 41, u Kar­lo­vač­koj u 18 od 22, Bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­skoj u 17 od 23, Po­že­ško-sla­von­skoj u 8 od 10, Vu­ko­var­sko-sri­jem­skoj u 25 od 31. Iz­dvo­ji­li smo 19 po­ten­ci­jal­no naj­ri­zič­ni­jih je­di­ni­ca prem­da do pro­ble­ma mo­že do­ći u još naj­vi­še 50, a u tim je­di­ni­ca­ma naj­vi­še je čel­ni­ka iz HDZ-a te ne­za­vis­nih.

Mi­lan Ban­dić i An­dro Kr­stu­lo­vić Opa­ra una­toč po­bje­da­ma ne­će mir­no spa­va­ti dok ne slo­že ko­ali­ci­je u grad­skim skup­šti­na­ma

Kar­lo Star­če­vić osvo­jio je Gos­pić, ali ne­ma ve­ći­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.