Ci­je­ne sta­no­va po­če­le ras­ti u Za­gre­bu i na Ja­dra­nu

Dr­žav­ne su­bven­ci­je po­tak­nu­le in­te­res za ne­kret­ni­ne, če­ka se da za­kon pro­đe u Sa­bo­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Lju­bi­ca Ga­ta­rić ZA­GREB

Ugo­vo­re­na ka­ma­ta bit će fik­s­na če­ti­ri go­di­ne i pod ogra­ni­če­njem da mo­že ras­ti do naj­vi­še de­set pos­to još dvi­je go­di­ne Agen­ci­je ko­je se ba­ve pro­da­jom ne­kret­ni­na tvr­de da je po­s­ljed­njih mje­se­ci živ­nu­la po­traž­nja za sta­no­vi­ma, naj­ve­ćim di­je­lom zbog no­vog za­ko­na o su­bven­ci­oni­ra­nju stam­be­nih kre­di­ta po ko­je­mu će lju­di­ma ko­ji ne­ma­ju stan dr­ža­va pla­ća­ti po­la ra­te kre­di­ta idu­će če­ti­ri go­di­ne. Ti kre­di­ti ne bi smje­li ima­ti po­čet­nu ka­ma­tu ve­ću od 3,75 pos­to, no vla­da je uvje­re­na da će ci­je­na kre­di­ta bi­ti i ni­ža.

Su­bven­ci­ja i li­ječ­ni­ci­ma

Pri­jed­log za­ko­na pro­pi­su­je da se ka­ma­te ne smi­ju mi­je­nja­ti pr­ve če­ti­ri go­di­ne, a osi­gu­rač pro­tiv po­skup­lje­nja ugra­đen je za idu­će dvi­je go­di­ne ta­ko da kre­dit smi­je po­sku­pje­ti do naj­vi­še 10 pos­to, što zna­či da još dvi­je go­di­ne ka­ma­ta ne smi­je ići iz­nad 4,12 pos­to. Na­kon šest go­di­na ci­je­na kre­di­ta odre­đi­vat će se u skla­du s tr­žiš­nim pri­li­ka­ma i uvje­ti­ma ko­je pro­pi­su­je Za­kon o po­tro­šač­kom kre­di­ti­ra­nju po ko­je­mu se ci­je­ne kre­di­ta mo­gu mi­je­nja­ti dva pu­ta go­diš­nje, ovis­no o euri­bo­ru (ci­je­ni eura na me­đu­ban­kar­skom EU tr­ži­štu) ili na­ci­onal­noj re­fe­rent­noj ka­mat­noj sto­pi. Ne­dav­no je i li­ječ­nič­ka ko­mo­ra ugo­vo­ri­la kre­dit­nu li­ni­ju za li­ječ­ni­ke s fik­s­nom ka­ma­tom od 3,3 do 3,5 pos­to za kun­ske stam­be­ne kre­di­te, što je vje­ro­jat­no utje­ca­lo na ve­ći in­te­res za ne­kret­ni­ne. Dr­ža­va će u pro­ra­ču­nu osi­gu­ra­ti su­bven­ci­je za pri­bliž­no ti­su­ću sta­no­va, s tim što se su­bven­ci­ja mo­že os­tva­ri­ti za ne­kret­ni­nu či­ja vri­jed­nost ne pre­ma­šu­je 100.000 eura, od­nos­no či­ji kva­drat ni­je skup­lji od 1500 eura. Od­lu­či li se ku­pac (mla­đi od 45 go­di­na ko­ji za­do­vo­lja­va os­ta­le uvje­te) za skup­lju ne­kret­ni­nu, raz­li­ka u ci­je­ni ne­će bi­ti su­bven­ci­oni­ra­na. U po­čet­ku se raz­miš­lja­lo da gra­ni­ca za su­bven­ci­je bu­de 1900 eura po kva­dra­tu, no Vla­da je na kra­ju spus­ti­la gra­ni­cu na 1500 eura na­kon što su upo­zo­re­ni da zbog te ad­mi­nis­tra­tiv­ne od­lu­ke do­la­zi do umjet­nog pri­ti­ska na po­skup­lje­nje ne­kret­ni­na. Iz oglas­ni­ka Nju­ška­lo, pre­ko ko­jeg se tre­nu­tač­no pro­da­je 166 ti­su­ća ne­kret­ni­na, po­ru­ču­ju da su u svib­nju pro­da­va­te­lji tra­ži­li u pro­sje­ku dva pos­to vi­še nov­ca ne­go is­tog mje­se­ca proš­le go­di­ne. Gle­da­ju li se ve­ći gra­do­vi, naj­ve­ći skok tra­že­nih ci­je­na pri­su­tan je u Du­brov­ni­ku (12%), Spli­tu (5%), Pu­li, Ši­be­ni­ku i Ka­šte­li­ma oko 4%, Za­dru i Za­gre­bu ne­što vi­še od 3%, no za­to su ci­je­ne u Bje­lo­va­ru i Vu­ko­va­ru pa­le 8%, Vin­kov­ci­ma 5%, Si­sku i Sla­von­skom bro­du 3%, a Osi­je­ku i Va­ra­ždi­nu oko 2%. Jed­no je što lju­di tra­že, a dru­go je ko­li­ko do­bi­ju. Vla­da na­vo­di da je pro­sječ­na pro­daj­na ci­je­na ne­kret­ni­na u proš­loj go­di­ni na po­dru­čju Ja­dra­na bi­la oko 1500 eura, a u os­tat­ku zem­lje 1100 eura. Pre­ma Dr­žav­nom za­vo­du za sta­tis­ti­ku, pro­daj­ne ci­je­ne sta­rih sta­no­va po­če­le su la­ga­no ras­ti od po­čet­ka proš­le go­di­ne, no ci­je­ne no­vih ne­kret­ni­na i da­lje pa­da­ju. Su­bven­ci­ja se mo­že do­bi­ti i za grad­nju ku­ća. U od­no­su na 2010. go­di­nu, no­vi su sta­no­vi da­nas jef­ti­ni­ji oko 15 pos­to, a sta­re ne­kret­ni­ne oko osam pos­to. Prem­da ne­kret­ni­ne ni­kad ni­su bi­le jef­ti­ni­je, a kre­di­ti po­volj­ni­ji, sta­no­vi se još uvi­jek vi­še raz­gle­da­va­ju ne­go ku­pu­ju. In­for­ma­ti­ča­ri su iz­vuk­li po­da­tak da je proš­li mje­sec na Nju­ška­lu za­bi­lje­že­no vi­še od 600 ti­su­ća de­talj­nih pre­tra­ži­va­nja ogla­sa ku­ća.

Sku­pi Du­brov­nik

U Vu­ko­va­ru se stan mo­že ku­pi­ti za 390 eura po če­tvor­nom me­tru, no za kva­drat u Du­brov­ni­ku ni­su do­volj­ne ni če­ti­ri ti­su­će eura. Naj­skup­lji je kva­drat ku­će u Du­brov­ni­ku u po­vi­jes­noj jez­gri gra­da, gdje je tra­že­na ci­je­na vi­še od šest ti­su­ća eura, dok je u Spli­tu naj­skup­lji kva­drat za­bi­lje­žen u na­se­lju Spi­nut, gdje je ci­je­na vi­ša od pet ti­su­ća eura. Naj­skup­lji kva­drat ku­će u Gra­du Za­gre­bu za­bi­lje­žen je na Gup­če­voj zvi­jez­di – 3263 eura. Za­kon o su­bven­ci­oni­ra­nim kre­di­ti­ma tre­bao bi bi­ti pri­hva­ćen do kra­ja ovog mje­se­ca, no pr­vi će se ugo­vo­ri odo­bri­ti tek na­kon što dr­ža­va iz­a­be­re ban­ke s ko­ji­ma će odra­di­ti ci­je­li po­sao, pred kraj lje­ta.

Obi­te­lji­ma ko­je na­kon kup­nje sta­na do­bi­ju di­je­te još dvi­je go­di­ne su­bven­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.