Ram­ljak naj­a­vio ot­pu­šta­nja u Kon­zu­mu, ali i mo­guć­nost ras­ta pla­ća za­pos­le­ni­ci­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pe­tra Ma­re­tić Žo­nja

Re­ali­za­ci­ja kre­di­ta od 530 mi­li­ju­na eura po­či­nje ovaj tje­dan ka­da se oče­ku­je pr­va tran­ša od 100 mi­li­ju­na eura Vla­din iz­van­red­ni po­vje­re­nik za Agro­kor Ante Ram­ljak ka­zao je, gos­tu­ju­ći na N1 te­le­vi­zi­ji, da će re- ali­za­ci­ja kre­di­ta od 530 mi­li­ju­na eura po­če­ti već ovog tjed­na ka­da se oče­ku­je da će sti­ći pr­va tran­ša od 100 mi­li­ju­na eura, a glav­ni­na tog nov­ca pros­li­je­di­ti kom­pa­ni­ja­ma unu­tar sus­ta­va. Po­naj­pri­je Kon­zu­mu. – Nji­ma će se pod­mi­ri­ti is­klju­či­vo dos­pi­je­će do­bav­lja­ča ko­je sad još u ovom tre­nut­ku ni­smo mo­gli uhva­ti­ti u za­da­nim ugo­vo­re­nim ro­ko­vi­ma. Is­to ta­ko, ve­lik dio tih sred­sta­va ići će na do­pu­nja­va­nje za­li­ha u svr­hu pri­pre­me ljet­ne se­zo­ne, gdje već sad ima­mo po­ja­ča­nu po­traž­nju – ka­zao je Ram­ljak. Go­vo­re­ći o Kon­zu­mu i op­ci­ji ga­še­nja ne­pro­fi­ta­bil­nih tr­go­vi­na te ot­pu­šta­nju rad­ni­ka, ot­krio je da još ra­de ana­li­ze i da će do kra­ja lje­ta po­če­ti im­ple­men­ta­ci­ju res­truk­tu­ri­ra­nja, za­tva­ra­nje odre­đe­nog bro­ja du­ća­na. – Uvje­ren sam da će Kon­zum do kra­ja go­di­ne pos­lo­va­ti po­zi­tiv­no i ima­ti ope­ra­tiv­nu do­bit. No, odre­đe­ni broj lju­di ko­ji pos­lu­ju u tim du­ća­ni­ma mo­gao bi bi­ti ot­pu­šten – re­kao je. Po­ru­čio je i da ne zna mo­gu li za­pos­le­ni­ci Kon­zu­mo­vih tr­go­vi­na ima­ti ma­nje pla­će od sa­daš­njih te is­tak­nuo ka­ko bi vo­lio pro­na­ći pros­to­ra u pos­lo­va­nju Kon­zu­ma da se i te pla­će za­pos­le­ni­ka po­dig­nu, a ne sma­nje.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.