Broj put­ni­ka u zrač­nim lu­ka­ma 33,4 pos­to ve­ći

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

Kroz hr­vat­ske zrač­ne lu­ke u trav­nju je proš­lo 570.000 put­ni­ka, 33,4% vi­še ne­go u trav­nju 2016., iz­vi­jes­tio je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku. Naj­ve­ći je po­rast pro­me­ta s tur­skim zrač­nim lu­ka­ma. Uku­pan broj sli­je­ta­nja i po­li­je­ta­nja zra­ko­plo­va ras­tao je 15%.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.