Pr­vi mo­bil­ni hos­tel u svi­je­tu

Kon­tej­ner u mi­nu­ti pos­ta­je hos­tel s 12 kre­ve­ta, kli­mom i in­ter­ne­tom. Tr­ži­šte su mu ve­li­ki fes­ti­va­li jer po­svu­da ne­dos­ta­je smje­štaj­nih ka­pa­ci­te­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić skla­di­štu u Osi­je­ku. Di­je­lo­vi su sti­gli iz ni­za ze­ma­lja, Ita­li­je, Aus­tri­je, Nje­mač­ke, Ru­munj­ske, a sve su odra­di­le osječ­ke tvrt­ke – za­do­vo­ljan je naš su­go­vor­nik, ko­ji se i sam, smje­ška se, pri­hva­tio ala­ta i “ša­ra­fio”. Mi­ho­vil je, ina­če, za­du­žen za mar­ke­ting, 23-go­diš­nji Tin Vi­do­vić za pro­izvod­nju, a Ivan Ma­lić je di­rek­tor.

U pla­nu i hos­tel s 25 kre­ve­ta

Kre­ve­ta kro­nič­no ne­dos­ta­je. Split­ska “Ul­tra” bro­ji 150.000 po­sje­ti­te­lja, a Split ima 19.000 kre­ve­ta

Pla­ni­ra­ju i iz­grad­nju dvos­tru­ko ve­ćeg hos­te­la – od 13 me­ta­ra i s 25 kre­ve­ta. Osmis­lit će i još je­dan sa­ni­tar­ni, s tu­še­vi­ma i WC-ima. – Naj­ve­ći fes­ti­va­li u re­gi­ji za­in­te­re­si­ra­ni su za naš hos­tel jer je pro­blem sa smje­šta­jem po­svu­da dos­ta ve­lik. Kon­kret­no, split­ska “Ul­tra” bro­ji 150.000 po­sje­ti­te­lja, dok grad Split ima oko 19.000 kre­ve­ta, a ci­je­la ta žu­pa­ni­ja oko 33.000 kre­ve­ta. To je tr­ži­šte za naš pro­jekt – op­ti­mis­tič­no za­klju­ču­je Mi­ho­vil.

U osječ­kom su po­kret­nom hos­te­lu če­ti­ri so­be, i to dvi­je dvo­kre­vet­ne i dvi­je če­tve­ro­kre­vet­ne

Ne­ar­by Hos­tel Kon­cept je po­nu­di­ti op­ti­ma­lan kom­for u ma­lom pros­to­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.