Još 349 oso­ba upi­sa­no u re­gis­tar da­ro­va­te­lja ma­tič­nih sta­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ibe)

U dvje­ma ak­ci­ja­ma u Va­ra­ždi­nu i Sve­tom Mar­ti­nu na Mu­ri u Hr­vat­ski re­gis­tar do­bro­volj­nih da­ri­va­te­lja kr­vo­tvor­nih ma­tič­nih sta­ni­ca upi­sa­lo se čak 349 no­vih po­ten­ci­jal­nih da­ri­va­te­lja, iz­vi­jes­ti­la je Zak­la­da Ana Ru­ka­vi­na. U Va­ra­ždi­nu su se pri­ja­vi­la 133 po­ten­ci­jal­na da­ri­va­te­lja, a u Sve­tom Mar­ti­nu na Mu­ri, odak­le je ro­dom te­ško obo­lje­li 31-go­diš­nji no­go­me­taš Ni­ko­la Po­kri­vač, 216. U de­set go­di­na ra­da broj po­ten­ci­jal­nih da­ri­va­te­lja s po­čet­nih 150 po­ve­ćan je na 54.383 po­ten­ci­jal­na da­ri­va­te­lja, a iz Hr­vat­skog re­gis­tra iz­da­no je ukup­no 70 tran­s­plan­tan­ta za hr­vat­ske i ino­zem­ne pa­ci­jen­te, či­me je 70 te­ško obo­lje­lih do­bi­lo pri­li­ku za ži­vot, is­ti­ču u Zak­la­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.