577

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

mjes­ta u Skup­šti­ni

is­tra­ži­va­nje jav­nog mni­je­nja na­go­vje­šta­va­ju da je Ma­cro­no­va stran­ka na pu­tu da osvo­ji 297 do 427 od ukup­no 577 mjes­ta u Na­rod­noj skup­šti­ni – što je me­đu naj­ja­čim ve­ći­na­ma u pro­tek­lih go­to­vo 50 go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.