Iran u pet avi­ona pos­lao hra­nu blo­ki­ra­nom Ka­ta­ru

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Iran je u pet avi­ona pos­lao hra­nu Ka­ta­ru ko­ji se bo­ri s nes­ta­ši­ca­ma zbog re­gi­ona­le blo­ka­de. Vi­še dr­ža­va, uklju­či­vo Sa­udij­sku Ara­bi­ju, pre­ki­nu­lo je ve­ze s Ka­ta­rom op­tu­žu­ju­ći ga da fi­nan­ci­ra te­ro­ri­zam, te za­mje­ra­ju­ći mu pri­bli­ža­va­nje Ira­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.