Hr­va­ti­ma će­mo da­ti stal­no mjes­to u par­la­men­tu Ko­so­va

Hr­vat­ska nam je mno­go vi­še od pri­ja­telj­ske zem­lje, ona je naš stra­te­ški part­ner za NATO i EU

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Vje­ru­je­mo da će Ru­si­ja uči­ni­ti naj­ve­ću us­lu­gu Sr­bi­ji priz­na­njem Ko­so­va i po­ma­žu­ći Sr­bi­ji da se os­lo­bo­di mi­ta o Ko­so­vu

U raz­go­vo­ru za Ve­čer­nji list, pred­sjed­nik Ko­so­va Ha­shim Thaçi otvo­re­no je go­vo­rio o od­no­si­ma Ko­so­va i Sr­bi­je i mo­gu­ćim ten­zi­ja­ma iz­me­đu dvi­je zem­lje na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na Ko­so­vu, kao i o od­no­si­ma s Hr­vat­skom. Iz­me­đu os­ta­log, pred­sjed­nik Thaçi os­vr­nuo se na ulo­gu Ru­si­je na Ko­so­vu, ali i u re­gi­ji, te ka­zao ka­ko vje­ru­je da je BiH za­pra­vo ta­lac Re­pu­bli­ke Sr­p­ske. Is­to ta­ko, pred­sjed­nik Thaçi go­vo­rio je o od­luč­nos­ti Ko­so­va u bor­bi pro­tiv is­lam­skog ra­di­ka­liz­ma i te­ro­riz­ma. Stra­hu­je­te li od ten­zi­ja i mo­gu­ćih su­ko­ba iz­me­đu Pri­šti­ne i Be­ogra­da na­kon par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na Ko­so­vu s ob­zi­rom na to da je sr­p­ski pred­sjed­nik Vu­čić re­kao ka­ko bi po­bje­da Ha­ra­di­na­ja na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma zna­či­la des­ta­bi­li­za­ci­ju re­gi­je, s ob­zi­rom na to da je vaš rat­ni drug i ko­ali­cij­ski part­ner Ra­mush Ha­ra­di­naj naj­a­vio da će os­no­va­ti voj­sku Ko­so­va i da će uči­ni­ti sve da dr­ža­va Sr­bi­ja nes­ta­ne s Ko­so­va ako će po­dr­ža­va­ti Be­ograd? Ko­so­vo je stvo­ri­lo po­li­tič­ku kul­tu­ru vr­lo do­brog or­ga­ni­zi­ra­nja iz­bo­ra, ko­ju su pri­hva­ti­le sve po­li­tič­ke stran­ke i me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca. I u ovoj iz­bor­noj kam­pa­nji sve po­li­tič­ke stran­ke po­ka­za­le su vi­so­ku kul­tu­ru de­ba­te, na os­no­vu pro­gra­ma i kon­kret­nih po­nu­da. Bez ob­zi­ra na to tko će for­mi­ra­ti vla­du na­kon iz­bo­ra, ono što se sa­da zna jest da će to bi­ti vla­da us­mje­re­na pre­ma NATO-u i EU, što je i je­di­na ori­jen­ta­ci­ja gra­đa­na i po­li­ti­ča­ra na Ko­so­vu. O če­mu ste s pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem raz­go­va­ra­li na ne­dav­nom sum­mi­tu Br­do – Bri­ju­ni? Pri­je do­la­ska na Bri­ju­ne, na pri­se­zi za pred­sjed­ni­ka, Alek­san­dar Vu­čić obe­ćao je da će bra­ni­ti Ko­so­vo i Me­to­hi­ju ko­ji će uvi­jek os­ta­ti u Sr­bi­ji. S pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem već se go­di­na­ma sas­ta­jem u sklo­pu di­ja­lo­ga u Bruxel­le­su i iz­gra­di­li smo fer i kons­truk­tiv­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju una­toč iz­ja­va­ma ko­je po­li­tič­ki li­de­ri u Be­ogra­du da­ju za unu­traš­nje dnev­no kon­zu­mi­ra­nje. Ono što je naj­važ­ni­je, a što iz­la­zi na vi­dje­lo na fo­ru­mi­ma kao što je Br­do – Bri­ju­ni, jest da je ci­je­la ju­go­is­toč­na Eu­ro­pa opre­di­je­lje­na za za­jed­nič­ki sklop vri­jed­nos­ti ko­je pred­stav­lja Eu­rop­ska uni­ja. Svi li­de­ri, sve dr­ža­ve ko­je te­že EU tre­ba­ju se op­ho­di­ti i ko­mu­ni­ci­ra­ti u skla­du s tim vri­jed­nos­ti­ma nad ko­ji­ma je iz­gra­đen EU. Ne mo­že­mo os­ta­ti ta­oci proš­los­ti, mi­to­va iz proš­los­ti, ne­pri­ja­telj­sta­va iz proš­los­ti. Tre­ba­mo se okre­nu­ti bu­duć­nos­ti, iz­gra­di­ti do­bre me­đu­su­sjed­ske od­no­se i sta­bi­lan mir. Ne­ka­da to od li­de­ra zah­ti­je­va te­ške od­lu­ke, ali bit­ne jer či­ne je­di­ni put pre­ma EU. S pred­sjed­ni­kom Vu­či­ćem iz­gra­di­li smo ko­rek­t­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju. U ne­kim slu­ča­je­vi­ma, ka­da je to bi­lo neo­p­hod­no, raz­go­va­ra­li smo i te­le­fo­nom. Pre­go­vo­ri u Bruxel­le­su ni­su la­ki ni za jed­nu stran­ku. Ali, naj­važ­ni­je je da smo svi opre­di­je­lje­ni da do­ne­se­mo do­bre od­lu­ke za na­še zem­lje, za gra­đa­ne na­ših ze­ma­lja, bez ob­zi­ra na to ko­li­ko te­ške i ne­po­pu­lar­ne mo­gu iz­gle­da­ti te od­lu­ke na pr­vi po­gled i krat­ko­roč­no.

Ka­ko ocje­nju­je­te od­nos iz­me­đu Ko­so­va i Sr­bi­je s ob­zi­rom na to da su po­dig­nu­te ve­li­ke ten­zi­je, pr­vo oko fa­moz­nog vla­ka, a pos­li­je oko for­mi­ra­nja ko­sov­ske voj­ske?

Ko­so­vo i Sr­bi­ja dvi­je su ne­za­vis­ne dr­ža­ve. Već pet go­di­na za­po­či­nje­mo di­ja­log o nor­ma­li­za­ci­ji od­no­sa iz­me­đu na­še dvi­je dr­ža­ve. Go­di­ne 2013. pos­ti­gli smo pr­vi spo­ra­zum o mi­rov­nom rje­ša­va­nju ne­su­gla­si­ca me­đu na­ma na­kon ci­je­log sto­lje­ća su­kob­lja­va­nja. Di­ja­log iz­me­đu na­še dvi­je dr­ža­va ne­ma al­ter­na­ti­vu. Ne­pro­miš­lje­ni pos­tup­ci, ka­kav je bio onaj sa sr­bi­jan­skim vla­kom ili zi­dom u Ko­sov­skoj Mi­tro­vi­ci, vi­še ne pos­to­je. Što se ti­če voj­ske, sva­ka ne­za­vis­na dr­ža­va ima svo­ju voj­sku. I Ko­so­vo će ima­ti svo­ju voj­sku ko­ja će bi­ti pro­fe­si­onal­na sna­ga po stan­dar­di­ma NATO-a, mul­ti­et­nič­ka sna­ga u služ­bi svih gra­đa­na Ko­so­va. Oru­ža­ne sna­ge Ko­so­va pri­do­ni­jet će ja­ča­nju mi­ra i sta­bil­nos­ti u ci­je­loj re­gi­ji ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe. Za­pra­vo, pri­jet­nja za mir i si­gur­nost na Bal­ka­nu ru­ske su ba­ze u Sr­bi­ji. Pri­je od­la­ska na sum­mit Br­do – Bri­ju­ni, sas­ta­li ste se s pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić i pre­mi­je­rom Plen­ko­vi­ćem. Ko­je su bi­le te­me raz­go­vo­ra, uz pi­ta­nja si­gur­nos­ti re­gi­je? Jes­te li za­do­volj­ni raz­go­vo­rom? Hr­vat­ska je mno­go vi­še od pri­ja­telj­ske zem­lje. Ona je stra­te­ški part­ner. Di­je­li­mo za­jed­nič­ku proš­lost, ali i tež­nje o bu­duć­nos­ti u is­toj obi­te­lji, u NATO-u i EU. Po­sjet Hr­vat­skoj bio je u du­hu po­t­vr­đi­va­nja ovog pri­ja­telj­stva i po­vi­jes­ne su­rad­nje. S pred­sjed­ni­com Ko­lin­dom Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, s pre­mi­je­rom An­dre­jem Plen­ko­vi­ćem i pred­sjed­ni­kom Sa­bo­ra Gor­da­nom Jan­dro­ko­vi­ćem raz­go­va­ra­li smo o uč­vr­š­ći­va­nju na­še su­rad­nje, po­seb­no na po­dru­čju gos­po­dar­stva. Ni­su ne­dos­ta­ja­le ni ri­je­či du­bo­ke i is­kre­ne za­hval­nos­ti ko­ju osje­ća­mo pre­ma Hr­vat­skoj i nje­zi­noj pred­sjed­ni­ci Gra­bar-Ki­ta­ro­vić jer po­dr­ža­va­ju Ko­so­vo, ka­ko u bi­la­te­ral­nim od­no­si­ma ta­ko i na me­đu­na­rod­nim fo­ru­mi­ma. Na svim sas­tan­ci­ma go­vo­ri­li smo o ide­ji da se otvo­ri Pri­vred­na ko­mo­ra Hr­vat­ske na Ko­so­vu ili o to­me da rad­ni­ci s Ko­so­va do­đu na se­zon­ski rad u Hr­vat­sku. Su­rad­nju mo­že­mo uč­vr­sti­ti na mno­go na­či­na. Ko­so­vo ni­je je­di­no tr­ži­šte. Hr­vat­ska pu­tem Ko­so­va mo­že ima­ti pris­tup i tr­ži­štu u Al­ba­ni­ji i Ma­ke­do­ni­ji, kao i da­lje u re­gi­ji. Raz­mo­tri­li smo i mo­guć­nost su-

rad­nje na po­dru­čju IT sek­to­ra, tu­riz­ma, agro­kul­tu­re i na mno­gim dru­gim po­dru­čji­ma. Po­kre­nu­li ste ini­ci­ja­ti­vu o pro­mje­ni us­ta­va, pre­ma ko­jem bi hr­vat­ska ma­nji­na do­bi­la svog zas­tup­ni­ka u par­la­men­tu. Dok­le je to doš­lo i ho­će li hr­vat­ske ma­nji­ne za­is­ta do­bi­ti zas­tup­ni­ka u ko­sov­skom par­la­men­tu? Čim sam pre­uzeo duž­nost pred­sjed­ni­ka Re­pu­bli­ke Ko­so­vo, pr­vi po­sjet ko­ji sam re­ali­zi­rao bio je od­la­zak hr­vat­skoj za­jed­ni­ci u Ja­nje­vu. Me­đu pr­vim ini­ci­ja­ti­va­ma ko­je sam po­du­zeo bi­la je iz­bor­na re­for­ma ko­ja obu­hva­ća i us­tav­ne aman­d­ma­ne i priz­na­nje hr­vat­ske i cr­no­gor­ske za­jed­ni­ce, a ti­me im je za­jam­če­no po jed­no mjes­to u Skup­šti­ni Ko­so­va. No­vi par­la­ment ko­ji će se stvo­ri­ti na­kon iz­bo­ra tre­ti­rat će i to pi­ta­nje. Na Ko­so­vu pos­to­ji kon­sen­zus o uklju­či­va­nju hr­vat­ske za­jed­ni­ce u us­tav Ko­so­va. To će se ubr­zo do­go­di­ti. Vje­ru­je­te li da se, na­kon for­mi­ra­nja vla­de u Ma­ke­do­ni­ji, si­tu­aci­ja smi­ri­la s ob­zi­rom na to da je pos­to­ja­la ve­li­ka na­pe­tost iz­me­đu Al­ba­na­ca i Ma­ke­do­na­ca i da se stra­ho­va­lo od mo­gu­ćih su­ko­ba po­put onih 2001.go­di­ne? Pri­mje­ću­je se da se u ci­je­loj re­gi­ji smi­ru­ju po­li­tič­ke kri­ze i da na sce­ni prev­la­da­va­ju euro­atlant­ske op­ci­je. Is­to va­ži i za Ma­ke­do­ni­ju. Ovi do­ga­đa­ji do­bro­doš­li su za ci­je­lu re­gi­ju. S Ma­ke­do­ni­jom ima­mo do­bre od­no­se i su­rad­nju. Kri­za u Ma­ke­do­ni­ji bi­la je po­li­tič­ka, a ne me­đu­et­nič­ka. Ko­so­vo još ni­je čla­ni­ca UN-a. Ka­da oče­ku­je­te da će to pos­ta­ti? Dvi­je tre­ći­ne ze­ma­lja čla­ni­ca UN-a priz­na­lo je Ko­so­vo. Je­di­na pre­pre­ka je ve­to Ru­si­je u Sa­vje­tu si­gur­nos­ti. U me­đu­vre­me­nu vr­ši­mo kon­so­li­da­ci­ju na­še dr­ža­ve, ka­ko iz­nu­tra ta­ko i na me­đu­na­rod­noj sce­ni. Pri­hva­će­ni smo od Svjet­ske ban­ke i Me­đu­na­rod­nog mo­ne­tar­nog fon­da, ali i Ve­ne­cij­ske ko­mi­si­je. Učla­nje­ni smo i u me­đu­na­rod­ne sport­ske or­ga­ni­za­ci­je i proš­le go­di­ne su­dje­lo­va­li smo na Ljet­noj olim­pi­ja­di. Na­ša Maj­lin­da Kel­men­di osvo­ji­la je zlat­nu me­da­lju i zas­ta­va Re­pu­bli­ke Ko­so­vo vi­jo­ri­la se u Ri­ju. Odr­ža­va­te li služ­be­ne kon­tak­te s Ru­si­jom i pos­to­ji li mo­guć­nost da vas i ona priz­na? Ru­si­ja ima Ured za ve­zu na Ko­so­vu. Mi shva­ća­mo tra­di­ci­onal­no pri­ja­telj­stvo Ru­si­je i Sr­bi­je i ono nam ne sme­ta. Za­pra­vo vje­ru­je­mo da će Ru­si­ja uči­ni­ti naj­ve­ću us­lu­gu Sr­bi­ji, priz­na­ju­ći Ko­so­vo i po­ma­žu­ći Sr­bi­ji da se os­lo­bo­di mi­ta o Ko­so­vu. Jes­te li u kon­tak­tu s bo­san­skim duž­nos­ni­ci­ma? Pos­to­ji li mo­guć­nost da BiH usko­ro priz­na Ko­so­vo? Odr­ža­va­mo kon­tak­te i sa služ­be­ni­ci­ma BiH, po­seb­no na sum­mi­ti­ma kao što je Br­do – Bri­ju­ni. Bos­na je u ve­zi s Ko­so­vom, ali i s ob­zi­rom na mno­ga dru­ga pi­ta­nja ta­lac Re­pu­bli­ke Sr­p­ske.

BiH je u ve­zi s Ko­so­vom, ali i s ob­zi­rom na mno­ga dru­ga pi­ta­nja ta­lac Re­pu­bli­ke Sr­p­ske

VRATA ZA NOVA TR­ŽI­ŠTA Hr­vat­ska pu­tem Ko­so­va mo­že ima­ti pris­tup i tr­ži­štu u Al­ba­ni­ji i Ma­ke­do­ni­ji, ka­že ko­sov­ski pred­sjed­nik Ha­shim Thaçi

Ha­shim Thaçi i hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić na su­sre­tu u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.