Mla­di od­lu­ču­ju ho­će li Ko­so­vo pre­uze­ti voj­ni­ci

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab re­dak­ci­ja@ve­cer­nji.net ZA­GREB

An­ke­te uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra pre­dvi­đa­le su po­bje­du ko­ali­ci­je stran­ka ko­je vo­de biv­ši za­po­vjed­ni­ci Os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va Gra­đa­ni Ko­so­va, njih ne­što ma­nje od dva mi­li­ju­na, ju­čer su bi­ra­li no­vi par­la­ment go­di­nu da­na pri­je ro­ka. Su­dje­lo­va­lo je 26 po­li­tič­kih stra­na­ka, od ko­jih je pet sr­p­skih, ko­je su se bo­ri­le za 120 zas­tup­nič­kih mjes­ta u Skup­šti­ni Ko­so­va, od ko­jih je 20 re­zer­vi­ra­no za ma­nji­ne. Dok Sr­bi­ma pri­pa­da de­set mjes­ta, če­ti­ri su re­zer­vi­ra­na za Ro­me, Aška­li­je i Egip­ća­ne, tri za Boš­nja­ke, dva mjes­ta pri­pa­da­ju Tur­ci­ma, a jed­no Go­ran­ci­ma.

Tan­dem Tha­ci-Ha­ra­di­naj

Ko­sov­ski pred­sjed­nik Ha­shim Tha­ci ras­pi­sao je pri­je­vre­me­ne par­la­men­tar­ne iz­bo­re dan na­kon što je iz­gla­sa­no ne­po­vje­re­nje ko­ali­cij­skoj vla­di Tha­ci­je­ve De­mo­krat­ske stran­ke (PDK) i De­mo­krat­ske li­ge (LDK) pre­mi­je­ra Ise Mus­ta­fe. Gla­sa­nje o ne­po­vje­re­nju za­tra­ži­la je opor­be­na Ini­ci­ja­ti­va za Ko­so­vo, uz pot­po­ru Ali­jan­se za bu­duć­nost Ko­so­va (AAK), ko­ju vo­di biv­ši pre­mi­jer Ra­mush Ha­ra­di­naj, te po­kre­ta Sa­mo­opre­dje­lje­nje, ali i 12 zas­tup­ni­ka stra­na­ka ko­je su­dje­lu­ju u vlas­ti. Iz­gla­sa­va­nje ne­po­vje­re­nja do­go­di­lo se uoči gla­sa­nja o gra­nič­nom spo­ra­zu­mu Ko­so­va i Cr­ne Go­re. De­mar­ka­ci­ja gra­nič­ne cr­te s Cr­nom Go­rom jed­na je od pre­uze­tih me­đu­na­rod­nih oba­ve­za, a uz pred­stav­ni­ke Sr­ba, pro­ti­vi joj se i opor­ba na­zi­va­ju­ći ugo­vor štet­nim, kao i niz dru­gih ko­je je Pri­šti­na pot­pi­sa­la s Be­ogra­dom. Me­đu­tim, za Eu­rop­sku uni­ju taj spo­ra­zum je iz­rav­ni uvjet za uki­da­nje viz­nog re­ži­ma gra­đa­ni­ma Ko­so­va, je­di­ni­ma na za­pad­nom Bal­ka­nu ko­ji mo­ra­ju is­ho­di­ti vi­zu za ula­zak u EU. Sve po­li­tič­ke stran­ke obe­ća­va­ju da će po­bolj­ša­ti gos­po­dar­stvo i pla­će ka­ko bi Ko­so­va­ri ma­nje emi­gri­ra­li. Vi­še od de­vet go­di­na ot­ka­ko je Ko­so­vo pro­gla­si­lo neo­vis­nost od Sr­bi­je, de­se­ci ti­su­ća Ko­so­va­ra ra­de u ino­zem­s­tvu, a dru­gi bi ra­do otiš­li iz dr­ža­ve u ko­joj je ne­za­pos­le­no 33 pos­to sta­nov­ni­ka. Pre­diz­bor­ne an­ke­te pre­dvi­đa­le su po­bje­du ko­ali­ci­je stran­ka ko­je vo­de biv­ši za­po­vjed­ni­ci Os­lo­bo­di­lač­ke voj­ske Ko­so­va (OVK) u ra­tu pro­tiv sr­p­skih sna­ga. Ia­ko bi, pre­ma an­ke­ta­ma, no­vi pre­mi­jer tre­bao bi­ti Ra­mush Ha­ra­di­naj, ana­li­ti­ča­ri oče­ku­ju ne­iz­vjes­nu bor­bu iz­me­đu dva blo­ka al­ban­skih par­ti­ja, AAK Ra­mu­sha Ha­ra­di­na­ja i PDK Ha­shi­ma Tha­ci­ja s jed­ne stra­ne te po­kre­ta Sa­mo­opre­dje­lje­nje Al­bi­na Kur­ti­ja s dru­ge stra­ne. Vje­ru­je se da pre­diz­bor­na ko­ali­ci­ja ta­ko­zva­nog rat­nog kri­la, iz­me­đu Tac­hi­je­va PDK i Ha­ra­di­na­je­va AAK ima naj­bo­lje šan­se za for­mi­ra­nje no­ve vla­de, ali se ipak ne mo­že re­ći ho­će li će oni bi­ti u sta­nju pri­do­bi­ti tre­ćeg part­ne­ra ako ne do­bi­ju neo­p­ho­dan broj gla­so­va.

Ras­tu ten­zi­je sa Sr­bi­jom

Ia­ko su se ko­ali­ci­ja De­mo­krat­skog sa­ve­za Ko­so­va Isa Mus­ta­fe i Sa­mo­opre­dje­lje­nje do­sad iz­jaš­nja­va­li pro­tiv su­rad­nje s PDK, pre­ma pri­jaš­njim is­kus­tvi­ma nji­ho­va bi se sta­ja­li­šta mo­gla pro­mi­je­ni­ti pre­ko no­ći. Ove go­di­ne pra­vo gla­sa na iz­bo­ri­ma pr­vi put ima 150.000 mla­dih ko­ji su na­pu­ni­li 18 go­di­na, nji­ho­vi gla­so­vi sma­tra­ju se od­lu­ču­ju­ći­ma. U re­gi­ji i svi­je­tu s nes­trp­lje­njem se če­ka is­hod par­la­men­tar­nih iz­bo­ra na Ko­so­vu. Ako Ra­mush Ha­ra­di­naj pos­ta­ne pre­mi­jer, ten­zi­je u re­gi­ji će po­ras­ti jer je naj­a­vio os­ni­va­nje voj­ske Ko­so­va i iz­ba­ci­va­nje Sr­bi­je sa sje­ve­ra Ko­so­va.

Fa­vo­rit za pre­mi­je­ra Ko­so­va Ra­mush Ha­ra­di­naj gla­sao je u Pri­šti­ni

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.