Zra­ko­plov iz Ljub­lja­ne pri­sil­no sle­tio u Köln

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Nje­mač­ka po­li­ci­ja uhi­ti­la je u su­bo­tu na­ve­čer u Köl­nu tro­ji­cu put­ni­ka na­kon što je zra­ko­plov EasyJe­ta iz Ljub­lja­ne za London pri­sil­no sle­tio u tom nje­mač­kom gra­du, obja­vi­la je lo­kal­na po­li­ci­ja. Put­ni­ci su pri­ja­vi­li po­sa­di zra­ko­plo­va da tro­ji­ca mu­ška­ra­ca spo­mi­nju ri­je­či po­ve­za­ne s te­ro­ris­tič­kim ak­tiv­nos­ti­ma po­put “bom­ba” i eks­plo­ziv”. Po­li­ci­ja je za­pli­je­ni­la na­prt­nja­ču jed­nog od tro­ji­ce mu­ška­ra­ca i raz­ni­je­la je iz­van zra­ko­plo­va. Ne­ma in­for­ma­ci­ja što je sa­dr­ža­va­la. Sum­njiv­ci su za­dr­ža­ni na is­pi­ti­va­nju. (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.