JE LI ONO RIJEKA 2020. PRIJESTOLNICA EU­ROP­SKE KUL­TU­RE?

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 23 - De­nis Derk

Go­di­na 2020. ka­da će Rijeka bi­ti eu­rop­ska prijestolnica kul­tu­re sve nam je bli­ža. Sto­ga nova sta­ra ri­ječ­ka grad­ska upra­va ne­ma vre­me­na za od­mor na­kon lo­kal­nih iz­bo­ra. Na nji­ho­vu sre­ću, Rijeka je već odav­no pos­ta­la za­nim­lji­va kul­tur­na des­ti­na­ci­ja, pa je ta­ko pro­tek­lih de­se­tak da­na ugoš­ća­va­la Vri­sak, sa­jam knji­ga i fes­ti­val auto­ra ko­ji sve snaž­ni­je odje­ku­je i iz­van hr­vat­skih gra­ni­ca. Uos­ta­lom, Vri­sak je odr­žan de­se­ti put, a ove je go­di­ne nje­gov po­če­tak bio i u zna­ku su­rad­nje sa sta­ri­jim za­gre­bač­kim Fes­ti­va­lom eu­rop­ske krat­ke pri­če ko­ji će re­do­vi­to po­ho­di­ti Ri­je­ku sve do 2020. go­di­ne kao pov­la­šte­ni part­ner pro­jek­ta eu­rop­ske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re. Ta­ko su ovih da­na broj­ni do­ma­ći i stra­ni pis­ci, pre­vo­di­te­lji, nak­lad­ni­ci, knji­ža­ri i no­vi­na­ri upoz­na­va­li vi­še ne­go atrak­tiv­ne ri­ječ­ke pros­to­re ko­ji vo­le, a ne­ki i ži­ve od knji­ge. Ri­ječ­ka grad­ska upra­va je već pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pri­vat­nim knji­ža­ri­ma i an­tik­va­ri­ma svo­je grad­ske pros­to­re iz­naj­mi­la po ne­ko­mer­ci­jal­nim ci­je­na­ma, pa se ta­ko u ri­ječ­koj Lu­ci sta­re knji­ge mo­gu na­ba­vi­ti u vi­še ne­go ugod­nom i gos­to­lju­bi­vom an­tik­va­ri­ja­tu Ex li­bris, u ko­jem su odr­ža­va­ni i ne­ki od naj­važ­ni­jih pro­gra­ma Vri­ska. A i VBZ (ko­ji je i or­ga­ni­za­tor Vri­ska), kao i Škol­ska knji­ga ko­ris­te ri­ječ­ke grad­ske pros­to­re ka­ko ri­ječ­ko knji­žar­stvo ne bi za­mr­lo. Pro­jekt Ri­je­ke kao eu­rop­ske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re ni­ka­ko ne bi smio za­bo­ra­vi­ti ni­ti na pros­tor iz­nim­ne važ­nos­ti i lje­po­te, a to je vi­la Ru­žić na Pe­ći­na­ma, iz­nim­ni mu­zej ko­ji to i ni­je jer u nje­mu ži­ve po­tom­ci i na­s­ljed­ni­ci gla­so­vi­te obi­te­lji Ma­žu­ra­nić. U toj ot­mje­noj, ali ra­fi­ni­ra­no ure­đe­noj vi­li s ko­je se pru­ža po­gled na Cres, Uč­ku i Krk i u ko­joj se ču­va bi­bli­ote­ka ba­na pu­ča­ni­na Iva­na Ma­žu­ra­ni­ća, ali i pu­no osob­nih pred­me­ta i umjet­ni­na ko­je je po­sje­do­va­la uža i ši­ra obi­telj ne­su­đe­ne hr­vat­ske no­be­lov­ke Iva­ne Br­lić Ma­žu­ra­nić sva­ka­ko tre­ba ugos­ti­ti sve one ri­ječ­ke gos­te ko­ji­ma je li­te­ra­tu­ra i umjet­nost u du­ši. Zbir­ka ko­ja se na­la­zi u vi­li Ru­žić tre­ba­la bi pos­ta­ti ne­izos­tav­na toč­ka iden­ti­fi­ka­ci­je s Ri­je­kom i nje­nom slo­že­nom i kraj­nje mul­ti­kul­tur­nom po­vi­ješ­ću zbog ko­je su europ­ski su­ci i da­li tom luč­kom gra­du pred­nost pred dru­gim hr­vat­skim kan­di­da­ti­ma za pri­jes­tol­ni­cu kul­tu­re. Rijeka je iz­nim­ni grad knji­žev­nos­ti i kul­tu­re, grad s broj­nim kul­tu­ro­lo­škim pred­nos­ti­ma, Klim­to­vim sli­ka­ri­ja­ma u Hr­vat­skom na­rod­nom ka­za­li­štu Iva­na pl. Zaj­ca, grad sta­rog ma­ri­jan­skog sve­ti­šta, grad s ja­kom su­vre­me­nom knji­žev­nom sce­nom, grad mis­le­ćih ka­za­li­šta­ra­ca, grad ko­ji ni­je za­ne­ma­rio ni­ti su­vre­me­nu li­kov­nu umjet­nost, grad raz­li­ka i raz­li­či­tih bo­ja ko­je se mo­gu i pro­ži­ma­ti, a ne sa­mo su­prot­stav­lja­ti. No, sve to ne­će bi­ti do­volj­no ako se i ime­no­va­na upra­va pro­jek­ta Ri­je­ke kao eu­rop­ske pri­jes­tol­ni­ce kul­tu­re ne trg­ne iz zim­skog sna ko­ji pre­du­ge tra­je. I ne poč­ne sus­tav­ni­je i agre­siv­ni­je ko­mu­ni­ci­ra­ti ne sa­mo s ri­ječ­kom, ne­go i hr­vat­skom jav­noš­ću. Ri­je­ci tre­ba ak­ti­va­ci­ja, a ne hi­ber­na­ci­ja.

Fi­li­pin­ski pred­sjed­nik Ro­dri­go Du­ter­te uru­čio je or­de­nje i no­vac voj­ni­ci­ma ra­nje­nim u bor­ba­ma pro­tiv po­bu­nje­ni­ka Ma­tu­te sku­pi­ne ko­ja je oku­pi­ra­la di­je­lo­ve gra­da Ma­rawi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.