Osob­ni stav pret­pos­tav­ka je po­li­tič­kog sta­va

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis 23 - Dr. sc. Daf­ne Vi­da­nec eti­čar­ka iz Za­gre­ba

Ima li Hr­vat­ska pre­mi­je­ra ili ne­ma? – Ključ­no je pi­ta­nje ko­je će si ri­jet­ko ko­ji gra­đa­nin Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske da­nas pos­ta­vi­ti, jer za­ma­ra­ti se “glu­poš­ću ce­re­mo­ni­jal­no­ga” u sfe­ri hr­vat­ske po­li­ti­ke na­kon ne­dav­nih lo­kal­nih iz­bo­ra ne­ma smis­la. Ne­ma smis­la jer je svi­ma do­bro zna­na či­nje­ni­ca da se uprav­lja­nje dr­ža­vom kod nas pre­tvo­ri­lo u pu­ko tr­go­va­nje po­zi­ci­ja­ma i mo­ći, ka­ko bi se za­do­vo­lji­li osob­ni i sta­le­ški in­te­re­si. Do­kaz to­me je re­cent­na dis­kre­ci­ona od­lu­ka pre­mi­je­ra Plen­ko­vi­ća da se smje­ni mi­nis­tra zna­nos­ti i obra­zo­va­nja, Pa­vu Ba­ri­ši­ća, jer no­vi ko­ali­cij­ski part­ner HDZ-a, HNS že­li vlast nad re­so­rom u či­jim je ru­ka­ma bu­duć­nost hr­vat­sko­ga škol­s­tva, obra­zo­va­nja i zna­nos­ti, pa ta­ko i “de­po­li­ti­zi­ra­ne ku­ri­ku­lar­ne re­for­me”. Od stra­ne pred­sjed­ni­ka Vla­de RH, Ba­ri­ši­će­va smje­na, ako je se vred­nu­je lo­gič­ki, ni­je po­li­tič­ki, ne­go eko­nom­ski, tr­go­vač­ki akt i pre­mi­jer se tu po­ka­zao vi­še kao (uvje­to­va­ni) tr­go­vac ne­go li de­mo­krat­ski pre­mi­jer. To zna­či da se hr­vat­ska po­li­ti­ka, pre­dvo­đe­na Plen­ko­vi­će­vom Vla­dom, rav­na pre­ma “trum­pov­skom” nas­li­je­đu: po­sve­maš­nja “po­li­tič­ka ig­no­ran­tia” ko­ja se ma­ni­fes­ti­ra u for­mi ne­ima­nja osob­no­ga sta­va. Ono što ne­kog po­li­ti­ča­ra či­ni ka­riz­ma­tič­nim (“vla­da­rom”) jest upra­vo osob­ni stav: unu­tar­nje čo­vje­ko­vo sta­nje ko­je se ma­ni­fes­ti­ra u for­mi čvr­stih od­lu­ka, do­s­ljed­nos­ti, ne­po­ko­leb­lji­vos­ti, ri­je­čju, ne­pro­mje­nji­vo sta­nje čo­vje­ko­va du­ha u ljud­skom dje­lo­va­nju. Ve­li­ki pro­blem na­še­ga pre­mi­je­ra, a to se da­de iš­či­ta­ti iz Plen­ko­vi­će­vih dva­ju su­prot­nih pre­mi­sa (pr­va je bi­la da Ba­ri­ši­ća ne da, za­dr­žav­ši ga na če­lu re­so­ra za obra­zo­va­nje, a dru­ga: ‘z’Bo­gom Ba­ri­ši­ću, jer ta­ko ho­će ko­ali­cij­ski ko­le­ge, op. a.) na te­me­lju ko­jih se pre­ma za­ko­ni­tos­ti­ma lo­gi­ke ne mo­že do­ni­je­ti va­lja­ni – is­ti­ni­ti sud, jest dak­le po­manj­ka­nje sta­va. U po­li­ti­ci stav zna­či ono što u zna­nos­ti zna­či te­za (mi­sao, vi­đe­nje ili od­lu­ka ko­ju se mo­ra bra­ni­ti, pa ma­kar ona bi­la i po­greš­na). S etič­kog sta­no­vi­šta pro­ma­tra­no, ti­me što je pre­mi­jer is­tr­go­vao mi­nis­tra Ba­ri­ši­ća (ko­ga je do ne­dav­no gr­če­vi­to bra­nio od onih ko­ji su ga zbog op­tuž­be za pla­gi­jat že­lje­li mak­nu­ti s mi­nis­tar­ske po­zi­ci­je), za­pra­vo je po­ka­zao ka­ko ne­ma osob­ni stav, a osob­ni stav je pret­pos­tav­ka po­li­tič­kog sta­va. A, pre­mi­je­ra bez sta­va te­ško da će nje­go­vi stran­čar­ski ili ko­ali­cij­ski ko­le­ge uze­ti za oz­bilj­no. Tak­vo mo­ral­no sta­nje (jer pi­ta­nje ne/ ima­nja sta­va je is­klju­či­vo mo­ral­na ka­te­go­ri­ja, op. a.) će Plen­ko­vi­će­vi po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci ite­ka­ko zna­ti do­bro is­ko­ris­ti­ti – ka­da za to do­đe vri­je­me.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.