Što da­nas Sti­er mis­li o svo­jim na­če­li­ma

Pre­ma ono­me što je 2015. na­pi­sao u knji­zi “Nova hr­vat­ska pa­ra­dig­ma”, Da­vor Ivo Sti­er je­di­no mo­že re­ći da da­je neo­po­zi­vu os­tav­ku na mjes­to mi­nis­tra i po­li­tič­kog taj­ni­ka HDZ-a, ako že­li os­ta­ti vje­ro­dos­to­jan po­li­ti­čar, ali i kao oso­ba. Stvar je u pr­vom re­du

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Zvo­ni­mir Des­pot

Bu­de li Sti­er os­tao na svo­jim funk­ci­ja­ma, on­da je­di­no mo­že svo­ju knji­gu uze­ti i spa­li­ti, i re­ći svi­ma da to ni­je ta­ko mis­lio

Na­kon dvi­je suk­ce­siv­ne pa­ra­dig­me, dr­ža­vo­tvor­ne i euro­atlant­ske, Hr­vat­skoj pred­sto­ji no­vi iz­a­zov: otva­ra­nje po­li­tič­kih i eko­nom­skih ins­ti­tu­ci­ja i druš­tve­ni ra­zvoj. Druš­tve­nom in­te­gra­ci­jom te osmiš­lje­nom de­mo­kra­ti­za­ci­jom ins­ti­tu­ci­ja hr­vat­ske dr­ža­ve pru­žio bi se ot­por de­ter­mi­niz­mu i sve­pri­sut­noj apa­ti­ji ko­ja do­mi­ni­ra na­šim jav­nim pros­to­rom. “Kao ‘kons­te­la­ci­ja uvje­re­nja, vri­jed­nos­ti, (...) ko­je di­je­le čla­no­vi jed­ne odre­đe­ne za­jed­ni­ce’, nova pa­ra­dig­ma ne tra­ži sa­mo de­mo­kra­ti­za­ci­ju na­či­na funk­ci­oni­ra­nja po­li­tič­kih stra­na­ka, već i dok­tri­nar­nu pro­fi­la­ci­ju u skla­du sa stra­te­škim ci­lje­vi­ma otva­ra­nja ins­ti­tu­ci­ja i in­te­gra­ci­je is­klju­če­nih ili mar­gi­na­li­zi­ra­nih hr­vat­skih gra­đa­na. Tak­vo us­mje­re­nje pre­ma no­voj pa­ra­dig­mi ne­će bi­ti jed­noz­nač­no, sva­ka će stran­ka ra­zvoj­nom ok­vi­ru pris­tu­pi­ti iz svo­ga ku­ta gle­da­nja, ali će s dru­gim re­le­vant­nim stran­ka­ma di­je­li­ti stra­te­ško us­mje­re­nje pre­ma druš­tve­noj in­te­gra­ci­ji kao pod­lo­zi za ra­zvoj. De­mo­kra­ti­za­ci­jom stra­na­ka ogra­ni­ča­va se moć stra­nač­kog pred­sjed­ni­ka i užeg vod­stva, po­ve­ća­va se unu­tar­nja i vanj­ska kon­tro­la, pos­ti­že se ve­ća tran­s­pa­rent­nost u pro­ce­su do­no­še­nja od­lu­ka te na kra­ju vra­ća jav­no po­vje­re­nje u po­li­tič­ke ins­ti­tu­ci­je i po­ti­če ve­ća gra­đan­ska par­ti­ci­pa­ci­ja. Tak­va de­mo­kra­ti­za­ci­ja po­li­tič­kih stra­na­ka ta­ko­đer bit­no su­ža­va pros­tor ko­rup­ci­ji ge­ne­ri­ra­noj u in­te­rak­ci­ji za­tvo­re­nih po­li­tič­kih i eko­nom­skih ins­ti­tu­ci­ja.” Ovo je opis knji­ge ko­ji se mo­že na­ći kod nje­zi­na iz­da­va­ča, knji­ge ko­ja je iz­aš­la pri­je dvi­je go­di­ne, i za ko­ju su mno­gi tvr­di­li da je to no­vi pro­gram HDZ-a. Na nje­zi­nom su pred­stav­lja­nju bi­li po­li­ti­ča­ri raz­li­či­tih op­ci­ja, pa i oni biv­ši i sa­daš­nji i bu­du­ći pre­mi­jer Plen­ko­vić či­ji je ko­le­ga iz Eu­rop­skog par­la­men­ta autor knji­ge, nas­lo­va “Nova hr­vat­ska pa­ra­dig­ma”, i ko­ji je da­nas mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va, i za ko­je­ga se upra­vo da­nas oče­ku­je da se oči­tu­je oko svo­je po­zi­ci­je u HDZ-u i Vla­di na­kon skla­pa­nja ko­ali­ci­je iz­me­đu HDZ-a i HNS-a. Da, Da­vor Ivo Sti­er da­nas je na po­te­zu, jav­nost oče­ku­je što on ima re­ći o no­vo­nas­ta­loj si­tu­aci­ji u Vla­di i HDZ-u. Nes­luž­be­no je već pro­cu­ri­lo bi­lo da je bio ku­ver­ti­rao os­tav­ku, pa da ju je po­vu­kao na Plen­ko­vi­će­vo uvje­ra­va­nje, pa je po­ru­čio da će da­nas o sve­mu jav­no re­ći što ima. No ako sa­mo pro­či­ta­te što je na­pi­sao u spo­me­nu­toj knji­zi, Sti­er je­di­no mo­že re­ći da da­je neo­po­zi­vu os­tav­ku na mjes­to mi­nis­tra i po­li­tič­kog taj­ni­ka HDZ-a, ako že­li os­ta­ti vje­ro­dos­to­jan po­li­ti­čar, ali i kao oso­ba. Ni­je sa­mo stvar u to­me da ga je Plen­ko­vić po­sve za­obi­šao oko skla­pa­nja ko­ali­ci­je s HNS-om, ia­ko bi po­li­tič­ki taj­nik stran­ke tre­bao u tak­vim pre­go­vo­ri­ma bi­ti do kra­ja, a ne da je do­ve­den pred go­tov čin. To go­vo­ri i o nje­go­voj po­zi­ci­ji u stran­ci, ali i o na­či­nu funk­ci­oni­ra­nja vr­ha stran­ke. Ni­je sa­mo pi­ta­nje ide­olo­ško, mo­že li Sti­er pro­ba­vi­ti su­rad­nju s HNS-om ili ne, ne­go je stvar u pr­vom re­du na­čel­ne pri­ro­de i po­li­tič­kih prin­ci­pa za ko­je se Sti­er za­la­že, ili ih je ba­rem prok­la­mi­rao u svo­joj knji­zi. Ne bu­de li Sti­er oti­šao, bu­de li i da­lje os­tao na svo­jim funk­ci­ja­ma, on­da je­di­no mo­že svo­ju knji­gu uze­ti i spa­li­ti, i re­ći svi­ma da to ni­je ta­ko mis­lio, i da to ne­ma smis­la, i da je spa­le svi dru­gi ko­ji su je do­sad uze­li i či­ta­li, i da za­bo­ra­ve što je u njoj na­pi­sao, i da nak­lad­ni­ku na­lo­ži da spa­li sve pre­os­ta­le ne­pro­da­ne pri­mjer­ke, a i da se uni­šti sva pri­pre­ma, da ne bi nit­ko vi­še mo­gao knji­gu ti­ska­ti. Jer ako to ne uči­ni, ka­ko da­lje iz­gra­đi­va­ti po­vje­re­nje u po­li­tič­ke ins­ti­tu­ci­je? Bu­du­ći da ovaj brak HDZ-a i HNS-a ni­je ni­šta dru­go ne­go obra­na vlas­ti­tih fo­te­lja i in­te­re­sa pod krin­kom sta­bil­nos­ti i bri­ge za dr­ža­vu! Ta­man pos­la! O Da­vo­ru Ivi Sti­eru je bi­lo već i ra­ni­je pi­ta­nja, ku­lo­ar­skih raz­gla­ba­nja, baš na tra­gu nje­go­ve “No­ve hr­vat­ske pa­ra­dig­me”, i pi­ta­nja gdje se iz­gu­bio, što je s nje­go­vim po­li­tič­kim na­če­li­ma, za­što se za njih ne bo­ri, pri če­mu je bi­lo jas­no da u stran­ci ne­ma go­to­vo ni­kak­vo upo­ri­šte, po­treb­nu ba­zu, osim u Plen­ko­vi­ću. Za­klju­čak je bio da ga je sus­tav pre­uzeo, da ne­ma pros­to­ra, a ni vre­me­na bu­du­ći da se uba­cio u vr­lo zah­tjev­no mi­nis­tar­stvo. Me­đu­tim, u stran­ci je sve otiš­lo još da­lje od ono­ga za što se Sti­er za­la­že, ili se za­la­gao. Jer u HDZ-u ne­ma de­mo­kra­ti­za­ci­je stran­ke, ne ogra­ni­ča­va se moć stra­nač­kog pred­sjed­ni­ka i užeg vod­stva, ne po­ve­ća­va se unu­tar­nja i vanj­ska kon­tro­la, i ne pos­ti­že se ve­ća tran­s­pa­rent­nost u pro­ce­su do­no­še­nja od­lu­ka ka­ko bi se vra­ti­lo jav­no po­vje­re­nje u po­li­tič­ke ins­ti­tu­ci­je. Da­nas će­mo valj­da ču­ti što Da­vor Ivo Sti­er mis­li o svo­jim na­če­li­ma. Ili je sve pro­hu­ja­lo s vi­ho­rom?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.