Od lo­ših uzo­ra nas­ta­ju lo­ši kor­po­ra­tiv­ni vo­đe

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Mi­lan A. Ra­čić

Pri­mi­je­tio sam tran­sfor­ma­ci­ju hr­vat­skog pos­lov­nog svi­je­ta 2003. Te je go­di­ne Hr­vat­ska po­če­la “na­li­ko­va­ti” na su­vre­me­nu tr­žiš­nu eko­no­mi­ju. So­fis­ti­ci­ra­na odje­ća, sku­pi auti, stil ko­mu­ni­ka­ci­je itd. su sve vi­še pod­sje­ća­li na pos­lov­ne kru­go­ve u New Yor­ku, Mün­c­he­nu i Lon­do­nu. Me­đu­tim, uz ma­lo gre­ba­nja is­pod po­vr­ši­ne, praz­ni­na je pos­ta­ja­la oči­gled­na. Praz­na odi­je­la mo­žda su pri­hvat­lji­va kad sve ide po pla­nu ali ne do­la­ze u pa­ke­ti­ma s kič­ma­ma i do­brom pro­sud­bom. Ve­li­ki vo­đe ra­đa­ju se s po­ten­ci­ja­lom ko­ji se ra­zvi­ja kroz is­kus­tvo i men­tor­ske od­no­se. S ob­zi­rom na to da je na­ša zem­lja du­go ima­la stra­ne vla­da­re, na­še se naj­bo­lje i naj­bis­tri­je umo­ve du­go asi­mi­li­ra­lo ili uni­šta­va­lo. Baš kao što go­di­na­ma se­lek­tiv­nog uz­go­ja bi­je­lo sta­do ova­ca mo­že­mo pre­tvo­ri­ti u cr­no, na­še je re­do­ve ta­len­ti­ra­nih sta­nji­la po­zi­tiv­na se­lek­ci­ja. Da­nas se na­še sta­do per­s­pek­tiv­nih me­na­dže­ra do­dat­no sta­nju­je ne­ga­tiv­nom se­lek­ci­jom. Objav­lje­no je mnoš­tvo knji­ga o ten­den­ci­ji pro­sječ­nih vo­đa da se okru­žu­ju sla­bi­ći­ma ka­ko bi za­šti­ti­li vlas­ti­ti ego i pri­kri­li svo­je ne­dos­tat­ke. Me­đu­tim, vo­đe ko­ji­ma je pri­ori­tet sta­bil­nost umjes­to iz­vr­s­nos­ti us­kra­ću­ju ta­len­ti­ra­nim umo­vi­ma pri­li­ku za ra­zvoj, a po­s­lje­dič­no do­bar dio ta­len­ti­ra­nih na­pu­šta zem­lju, či­me se na­še sta­do do­dat­no osi­ro­ma­šu­je. Lju­di su sa­vjes­ni uče­ni­ci svo­jih pre­da­ka. U su­vre­me­noj Hr­vat­skoj mo­gli smo uči­ti iz tri os­nov­na mo­de­la “pos­lov­nog vo­đe” – ni­je­dan od tih mo­de­la ni­je bio kva­li­te­tan. Pr­vo smo ima­li so­ci­ja­lis­tič­ke me­na­dže­re. Uz par iz­ni­ma­ka, ve­ći­na je mo­gla pos­lu­ži­ti kao stu­di­ja ne­ga­tiv­ne se­lek­ci­je, jed­no­um­lja i me­di­okri­te­ta. Za­tim su doš­li ba­ru­ni raz­boj­ni­ci tran­zi­cij­skog pe­ri­oda iz so­ci­ja­liz­ma u na­šu ver­zi­ju ro­di­jač­kog ka­pi­ta­liz­ma. Ti su lju­di bi­li vir­tu­ozi kad je tre­ba­lo gra­di­ti car­sta­va pre­ko no­ći po­mo­ću po­li­ti­ke, ve­za, tu­đeg nov­ca, a po­ne­kad i kri­mi­na­la. Tak­voj su pa­ra­di vod­stva na kraj sta­li stran­ci ko­ji su sti­gli u Za­greb da bi uprav­lja­li po­druž­ni­ca­ma ve­li­kih svjet­skih po­du­ze­ća. Gle­da­li smo ih kao utje­lov­lje­nja pro­fe­si­onal­nos­ti, is­kus­tva i uvi­da. Nit­ko ne ša­lje naj­bo­lje i naj­bis­tri­je me­na­dže­re iz New Yor­ka ili Lon­do­na u Za­greb. Tak­va su po­du­ze­ća uglav­nom sla­la ili sre­do­vječ­ne vi­še me­na­dže­re ko­ji­ma su pro­mak­nu­le pro­mo­ci­je na važ­ni­jim tr­ži­šti­ma ili mla­đa­ri­ju svje­žih di­plo­ma ko­ji su u Hr­vat­sku do­la­zi­li po svo­je pr­ve po­gre­ške. Me­na­dže­ri B ili C kla­se pred­stav­lja­li su blis­ta­va za­pad­njač­ka svje­tla ko­ja su na­ši me­na­dže­ri u 2003. i kas­ni­je po­ku­ša­va­li ko­pi­ra­ti. Mo­žda to i ni­je bi­lo ta­ko straš­no, ali uzo­ri Bi C kla­se ni­kad ne­će stvo­ri­ti pr­vo­raz­red­ne me­na­dže­re. Ras­pad Agro­ko­ra ra­zot­krio je sus­tav­ne sla­bos­ti me­đu hr­vat­skim me­na­dže­ri­ma. Lju­di ko­ji su ne­vje­ro­jat­no do­bro pla­će­ni da za­šti­te in­te­re­se ula­ga­ča za­ka­za­li su u ko­lo­sal­nim raz­mje­ri­ma – pr­vo unu­tar tvrt­ke, a krug se sa­mo ši­ri. Kri­za Agro­ko­ra us­mje­ri­la je paž­nju jav­nos­ti na ne­dos­tat­ke na­ših me­na­dže­ra – a to je do­bra stvar, ili bi to ba­rem mo­gla pos­ta­ti. Us­pjeh le­ži u mak­si­mal­nom is­ko­ri­šta­va­nju pos­to­je­ćih okol­nos­ti, a is­kus­tvo je ne­što iz če­ga, ako smo sa­vjes­ni uče­ni­ci, mo­že­mo na­uči­ti što ne tre­ba­mo či­ni­ti u bu­duć­nos­ti.

U Agro­ko­ru su lju­di ko­ji su ne­vje­ro­jat­no do­bro pla­će­ni da za­šti­te in­te­re­se ula­ga­ča za­ka­za­li u ko­lo­sal­nim raz­mje­ri­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.