BO­RIS ĐURĐEVIĆ

Ra­dio sam du­šom i sr­cem, na­pra­vio ve­li­ke hi­to­ve i že­lim da ih pje­va mo­ja Co­lo­nia

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Raz­go­va­ra­la Ma­ja Car ma­ja.car@ve­cer­nji.net ZA­GREB

In­di­ra Le­vak otiš­la je u so­lo vo­de, a Co­lo­ni­je kak­vu zna­mo vi­še ne­ma. Bo­ris pr­vi put ot­kri­va svo­ju pri­ču jer že­li sta­ti na kraj tra­če­vi­ma Sva­ki je ras­ta­nak te­žak. U ovom kon­kret­nom slu­ča­ju ri­ječ je o ras­tan­ku čla­no­va Co­lo­ni­je, či­ja je pje­va­či­ca In­di­ra Le­vak od­lu­či­la kre­nu­ti u so­lo vo­de, a opro­štaj pos­lov­nih part­ne­ra ko­ji su sku­pa pro­ve­li 21 us­pješ­nu go­di­nu, po­pra­ćen je me­dij­skom tra­ka­vi­com oko na­vod­nih du­go­va, pra­va na iz­vo­đe­nje pje­sa­ma, o op­s­tan­ku ili pot­pu­nom nes­tan­ku gru­pe pa je nje­zin os­ni­vač Bo­ris Đurđević od­lu­čio pri­ča­ma sta­ti na kraj.

Na­pi­si da je Co­lo­nia Pro­duk­ci­ja, či­ji ste vi vlas­nik, duž­na državi vi­še od 300.000 kn odjek­nu­li su kao bom­ba, no to ste de­man­ti­ra­li. U či­jem je vlas­niš­tvu ta tvrt­ka?

Ta je in­for­ma­ci­ja doš­la kao ne­pro­vje­re­na od jed­nog por­ta­la i jed­nih no­vi­na. Na ža­lost, ve­za­la se uz me­ne zbog ime­na Co­lo­nia ko­je sa­dr­ži, ali Co­lo­nia Pro­duk­ci­ja je, što se mo­že vi­dje­ti i u Sud­skom re­gis­tru, u vlas­niš­tvu To­mis­la­va Je­li­ća, ko­ji je i je­di­ni član i di­rek­tor tvrt­ke, a ja za­is­ta ne­mam s njom ni­šta. Ni­ti imam išta s nje­zi­nim du­go­vi­ma. Ka­ko su nas­ta­li, ne znam i ne za­ni­ma me. S To­mis­la­vom ne kon­tak­ti­ram već go­to­vo tri go­di­ne ta­ko da ne znam na ko­ji su na­čin du­go­vi nas­ta­li. S tom tvrt­kom ni­sam ni u kak­vom od­no­su, ne pos­lu­jem s njom. Za sve in­for­ma­ci­je o du­gu tre­ba pi­ta­ti nje­ga.

Od ka­da pos­to­ji ta tvrt­ka s Co­lo­ni­ji­nim ime­nom?

Odav­no jer, ka­da smo još bi­li bend u iz­vor­noj pos­ta­vi, to je bi­la tvrt­ka pre­ko ko­je smo pos­lo­va­li. To­mis­lav je bio me­na­džer ben­da i pos­lo­vao je pre­ko te svo­je fir­me i is­pos­tav­ljao ra­ču­ne. Pre­ko nje je, osim za Co­lo­ni­ju, ra­dio i ne­ke dru­ge pri­vat­ne pos­lo­ve ta­ko da ne znam na ko­ji je na­čin ovo sve nas­ta­lo.

Ka­že­te da s njim ne raz­go­va­ra­te. Gdje je puk­lo?

On je oti­šao iz ben­da 2014. go­di­ne. Od­lu­čio se za ne­ke no­ve pot­hva­te i to smo i obja­vi­li pri­op­će­njem za jav­nost. Pos­li­je smo iz no­vi­na saz­na­li da se vra­tio me­na­džer­skim pos­lo­vi­ma.

Već ste, ako je vjerovati na­pi­si­ma, naj­a­vi­li da će­te tu­ži­ti In­di­ru Le­vak ako nas­ta­vi ko­ris­ti­ti nas­lo­ve Co­lo­ni­ji­nih hi­to­va za rek­la­mi­ra­nje svo­je li­ni­je vrt­nog na­mje­šta­ja?

Ne, ni­sam naj­a­vio ni­kak­ve sud­ske tuž­be. To je is­to ne­pro­vje­re­na in­for­ma­ci­ja i ni­ka­da u ži­vo­tu ni­sam spo­mi­njao ni­ka­kav na­mje­štaj. Čak o to­me i ne znam pu­no. Znam da In­di­ra ra­di na­mje­štaj, ali na­zi­va li ga po mo­jim pje­sma­ma, ne znam ni­ti sam to ika­da ko­men­ti­rao. Imam li pro­ble­ma s ne­čim tak­vim? Ne znam što bih re­kao. Mi smo se ra­ziš­li i sve što je mo­je no­sim sa so­bom, a sve što je nje­no ona no­si sa so­bom.

Autor ste ve­ći­ne pje­sa­ma Co­lo­ni­je. Ka­ko će­te ri­je­ši­ti pro­blem s iz­vo­đe­njem Co­lo­ni­ji­nih pje­sa­ma?

Ja sam autor svih pje­sa­ma, glaz­be, aran­žma­na i pro­duk­ci­je svih pje­sa­ma Co­lo­ni­je od pr­ve do zad­nje. Tu ću bi­ti di­plo­mat i re­ći: In­di­ra se od­lu­či­la za so­lo ka­ri­je­ru i otiš­la iz ben­da. Ap­so­lut­no se sla­žem s tim i po­dr­ža­vam je, me­đu­tim, s Co­lo­ni­jom na­mje­ra­vam ra­di­ti da­lje i po toj lo­gi­ci je jas­no da na tr­ži­štu ne mo­gu pos­to­ja­ti dvi­je Co­lo­ni­je. Dak­le, 150 pje­sa­ma na 12 al­bu­ma sve su mo­je, ra­dio sam ih du­šom i sr­cem i na­pra­vio pu­no hi­to­va te že­lim da mo­ja gru­pa Co­lo­nia pje­va mo­je pje­sme. Au­tor­sko pra­vo i in­te­lek­tu­al­no vlas­niš­tvo vr­lo su jas­ni. Vlas­niš­tvo pri­pa­da auto­ru dje­la.

Plo­dan ste autor ko­ji su­ra­đu­je s Tonyjem Ce­tin­skim, Bo­ri­som Nov­ko­vi­ćem, Fran­kom Ba­te­lić, Jacqu­esom Ho­ude­kom, La­nom Jur­če­vić, Je­le­nom Roz­gom... In­di­ra će sa­da mo­ra­ti ku­po­va­ti sklad­be dru­gih auto­ra. Kak­ve su ci­je­ne na tr­ži­štu?

To ne znam jer se ni­ka­da ni­sam ba­vio pro­da­jom pje­sa­ma. Uglav­nom sam ra­dio stva­ri u do­go­vo­ru s pje­va­či­ma i di­sko­graf­skim ku­ća­ma. Ni­ti sam ika­da za no­vac ra­dio pro­jek­te ko­je ni­sam že­lio. To kod me­ne ne pos­to­ji. Pri­hva­ćam se ono­ga što mi se svi­đa. Znam da pos­to­je pje­va­či ko­ji pla­ća­ju pje­sme, a ka­ko će to In­di­ra ri­je­ši­ti, ne znam, ali si­gur­no ne­će do­bi­ti sve bes­plat­no. Ni si­tu­aci­ja na tr­ži­štu ni­je vi­še kak­va je bi­la ne­ka­da i te­ško je pro­na­ći no­vac za od­lič­nu pje­smu. Znam re­ci­mo da se u Sr­bi­ji pje­sme na­pla­ću­ju pu­no, po ne­ko­li­ko ti­su­ća eura. Ja sam pri­je sve­ga glaz­be­ni pro­du­cent i autor pje­sa­ma gru­pe Co­lo­nia, a sve što

“U ovih de­se­tak da­na, ko­li­ko tra­je me­dij­ska gun­gu­la, do­bio sam već tri­de­se­tak po­nu­da pje­va­či­ca, čak i ne­kih afir­mi­ra­nih, po­tom me­na­dže­ra, pri­ja­te­lja i su­rad­ni­ka... Iz­bor no­ve pje­va­či­ce bit će te­žak”

SVATKO NO­SI SVO­JE Mi smo se ra­ziš­li i svatko no­si svo­je sa so­bom. Au­tor­sko pra­vo i in­te­lek­tu­al­no vlas­ni­što vr­lo su jas­ni – sve su pje­sme mo­je

sam ra­dio sa stra­ne ra­dio sam za­to što su mi to bi­li pri­ja­te­lji ili mi je to bio iz­a­zov.

Ko­li­ko vam je vre­me­na po­treb­no da za­okru­ži­te pje­smu, od ide­je do ci­je­log aran­žma­na sprem­nog za iz­vo­đe­nje?

Ovi­si o mno­go fak­to­ra. Za­nim­lji­vo je da sam Co­lo­ni­ji­ne al­bu­me ra­dio i po šest mje­se­ci, a ne­ka­da i du­lje. Bio sam za­tvo­ren u stu­di­ju, ni­sam spa­vao, ni­sam jeo, ne­ko­li­ko pu­ta sam se čak i raz­bo­lio. I tuž­no mi je ču­ti od In­di­ri­na PR ti­ma da me se mar­gi­na­li­zi­ra kao auto­ra i dis­kre­di­ti­ra kao čo­vje­ka jer ni­sam išao s njom na kon­cer­te.

Kad već to spo­mi­nje­te, na­vod­no je već 19 go­di­na ne pra­ti­te na nas­tu­pi­ma.

Išao sam na kon­cer­te pr­vih pet go­di­na, a na­kon to­ga smo se in­ter­no do­go­vo­ri­li da ne­ma vi­še smis­la da idem jer sam bio na nji­ma ne­po­tre­ban s ob­zi­rom na to da je s njom iš­la ci­je­la eki­pa, ple­sa­či­ce, DJ To­mis­lav Je­lić Ka­meny, ton­ci... Ni­ka­da ni­je bi­la sa­ma. Do­go­vor je bio da ja sje­dim u stu­di­ju i ra­dim. Ni­sam se umo­rio od kon­ce­ra­ta, ka­ko to ona ka­že, ne­go dru­ga­či­je ne bih mo­gao is­po­ru­či­ti 12 al­bu­ma u 20 go­di­na. Moj do­pri­nos ben­du pu­no je ve­ći ne­go što se sa­da to pred­stav­lja u jav­nos­ti. Osim to­ga, kao os­ni­vač sam i po­zvao In­di­ru i To­mis­la­va u gru­pu. Pr­vih go­di­na To­mis­lav i ja smo se straš­no tru­di­li da to sve za­ži­vi pri­je ne­go su lju­di uop­će zna­li tko je In­di­ra i tko smo mi.

U kak­vim ste tre­nu­tač­no od­no­si­ma vi i In­di­ra, raz­go­va­ra­te li?

Ni­smo se ču­li ot­kad je to sve puk­lo, a to­me ima dva­de­se­tak da­na.

Na svo­joj ko­ži osje­ti­li ste da pri­ja­telj­stvo i po­sao ne idu za­jed­no. Alu­di­ram na to da ste kon­kret­no vi i To­mis­lav i ku­mo­vi.

Ge­ne­ral­no da, ali uvi­jek pos­to­je iz­nim­ke i znam lju­de ko­ji su na oba pla­na u har­mo­ni­ji. A i mi smo 20 go­di­na pre­ži­vje­li, a to je stvar­no pu­no. I ni­je tu stvar pri­ja­telj­stva, već je doš­lo do obos­tra­nog za­si­će­nja. In­di­ra se za­si­ti­la me­ne, ja nje, ali sku­pa smo na­pra­vi­li pu­no. Dva­de­set go­di­na je po­la na­šeg do­sa­daš­njeg ži­vo­ta. No do­bro je da se ovo do­go­di­lo jer obo­je će­mo u ži­vo­te uves­ti no­ve ener­gi­je i no­ve lju­de.

Ima li is­ti­ne u to­me da je ras­pa­du ben­da do­pri­ni­je­lo uple­ta­nje va­ših brač­nih part­ne­ra u pos­lo­va­nje Co­lo­ni­je?

To je su­lu­da kons­ta­ta­ci­ja i iz­miš­lje­na kons­truk­ci­ja ko­ja do­la­zi od is­tog me­di­ja ko­ji sam već spo­me­nuo. To ne­ma ni­kak­ve ve­ze, po­go­to­vo ne u mo­jem slu­ča­ju jer mo­ja su­pru­ga ni­ka­da ni­je otiš­la ni na je­dan sas­ta­nak ben­da ni­ti je bi­la invol­vi­ra­na na bi­lo ko­ji na­čin u od­lu­ke. Ja sam je sa­mo an­ga­ži­rao da na­pi­še po­je­di­ne tek­s­to­ve, a da to ne ra­di vr­hun­ski, ne bih je ni uvu­kao u to. Po­s­ljed­nja pje­sma ko­ju smo na­pra­vi­li za Co­lo­ni­ju jest „Zlat­ni dvo­ri“i no­mi­ni­ra­na je za na­gra­du Ce­sa­ri­ca za hit go­di­ne. Sve sam re­kao.

Po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne me­na­džer Co­lo­ni­je bio je In­di­rin su­prug Mi­ros­lav Le­vak. Ka­ko ste s njim su­ra­đi­va­li?

Oni su ta­ko od­lu­či­li i ni­sam se pet­ljao u to. Po­što­vao sam to jer sam vi­dio da se ona uz Mi­ros­la­va osje­ća si­gur­ni­je i sma­trao sam da je bo­lje da joj po­ma­že u sva­kom as­pek­tu pos­lo­va­nja i nas­tu­pa. No ujed­no mis­lim da je to In­di­ru i me­ne dos­ta otu­đi­lo jer smo po­s­ljed­njih go­di­nu i ne­što da­na sas­tan­či­li sa­mo on kao me­na­džer i ja.

Ka­že­te Co­lo­nia ide da­lje. Jes­te li se ba­ci­li u po­tra­gu za no­vom pje­va­či­com?

U ovih de­se­tak da­na, ko­li­ko tra­je ova me­dij­ska gun­gu­la, do­bio sam već tri­de­se­tak po­nu­da pje­va­či­ca, čak i ne­kih afir­mi­ra­nih, kao i po­nu­da me­na­dže­ra, pri­ja­te­lja i su­rad­ni­ka. Pri­jed­lo­zi sti­žu sa svih stra­na ta­ko da će iz­bor bi­ti te­žak.

Mis­li­te li da će te­ško bi­ti po­no­vi­ti do­sa­daš­nji us­pjeh ben­da? Sje­ti­mo se, Co­lo­nia je bi­la i na pr­vim mjes­ti­ma ja­pan­skih top-lis­ta.

Ni­je Co­lo­nia bi­la na pr­vim mjes­ti­ma, već mo­ja sklad­ba “De­ja vu” ko­ju je ja­pan­ski bend Kin­ky Kids obra­dio, a sti­ho­ve na en­gle­skom na­pi­sa­la je slav­na Mary Su­san Ap­ple­ga­te. Još je­dan do­kaz da je od­lič­na pje­sma ta ko­ja ga­ran­ti­ra us­pjeh. Ne op­te­re­ću­jem se vi­še ve­li­kim us­pje­si­ma. Ia­ko, ovo ra­di­mo da os­ta­ne­mo za­pam­će­ni i us­pjeh je na­gra­da za rad, ali ne­ću bi­ti ne­sre­tan ako bu­de­mo i od­lič­ni ili so­lid­ni u re­gi­ji.

Na me­dij­skom ste po­pi­su glaz­be­ni­ka ko­ji, za­hva­lju­ju­ći tan­ti­je­ma­ma, za­ra­đu­je po­la mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje. Is­ti­na ili mit?

Ne mo­gu to po­t­vr­di­ti ni­ti že­lim. Tan­ti­je­me su osob­na stvar i ne­ki će auto­ri i ot­kri­ti ko­li­ki su, ali ja ne vo­lim go­vo­ri­ti o to­me. Ako ima­te hi­to­ve, mo­že­te od to­ga ži­vje­ti. U Hr­vat­skoj pos­to­ji 15 ili 20 auto­ra ko­ji od to­ga mo­gu do­bro ži­vje­ti.

I vi ste je­dan od njih?

Ja sam je­dan od njih.

Tre­nu­tač­no ra­di­te i na al­bu­mu The best of Co­lo­nia.

To je Co­lo­nia u akus­tič­nom iz­da­nju, 15 ve­li­kih hi­to­va ben­da u raz­nim aran­žma­ni­ma od ja­zza, swin­ga do sam­be i fran­cu­ske šan­so­ne. Odu­vi­jek sam to htio na­pra­vi­ti, iz­ba­ci­ti elek­tro­nič­ke aran­žma­ne, ogo­li­ti pje­sme u li­ve iz­da­nju gdje će lju­di shva­ti­ti da su to ve­li­ke pje­sme s li­je­pim ri­je­či­ma. To je mo­ja ži­vot­na že­lja i ne­ću od to­ga odus­ta­ti. I da­lje na to­me ra­dim, ne­će bi­ti In­di­ri­na gla­sa. Imam i ne­ke pla­no­ve ko­je ću obje­lo­da­ni­ti na vri­je­me, ali si­gur­no ću to re­ali­zi­ra­ti ove go­di­ne.

I va­ša su­pru­ga Va­le­ri­ja pi­še pje­sme, kao što smo već spo­me­nu­li... Kon­kret­no, po­če­lo je jed­nom ko­ju je po­sve­ti­la va­ma?

Da i re­kao sam joj da je fe­no­me­nal­na i da že­lim još pa je pos­la­la još ne­ke tek­s­to­ve. Pr­va pje­sma s nje­zi­nim kom­plet­nim tek­s­tom du­et je Co­lo­ni­je i Si­no­va rav­ni­ce „Lju­bav­ni­ci“i iz­vr­s­no je proš­la, ima pet mi­li­ju­na pre­gle­da na Yo­uTu­beu. Sad su i dru­gi skla­da­te­lji po­če­li tra­ži­ti nje­zi­ne tek­s­to­ve, na što sam oso­bi­to po­no­san. Uži­vam s njom ra­di­ti, u na­šoj ku­ći­ci u li­je­poj at­mo­sfe­ri, sjed­ne­mo, po­pi­je­mo ča­šu vi­na i pi­še­mo tek­s­to­ve. To je pre­kra­san dio ovog pos­la..

Zna­či kod vas brak i po­sao idu za­jed­no?

Mi na to ne gle­da­mo kao na po­sao. Obo­je smo sen­zi­bil­ni i kre­ativ­ni i vo­li­mo to što ra­di­mo. No­vac ni­je glav­ni po­kre­tač sve­ga, ba­rem ne kod nas. Glav­ni je po­kre­tač in­s­pi­ra­ci­ja, ono što mo­raš iz­ba­ci­ti iz se­be i što že­liš da svi­jet pro­či­ta ili ču­je. Ti­me se ba­vim da bih se osje­ćao bo­lje.

Da­ni slo­ge: S do­dje­le jed­ne od broj­nih Co­lo­ni­ji­nih zlat­nih plo­ča – u vri­je­me dok su od­no­si unu­tar gru­pe još bi­li idi­lič­ni – 2009. go­di­ne u Opa­ti­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.