‘Za me­ne je ključ zdrav­lja i sre­će bi­ti umje­ren u sve­mu’

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr -

Po­pu­lar­na glu­mi­ca i vo­di­te­lji­ca Do­ris Pin­čić ot­kri­la nam je ka­ko su za nju važ­ni do­bar tre­ning i ukus­na hra­na, a naj­bit­ni­ja zdra­va na­vi­ka joj je – do­bar san

1. Sva­ko ju­tro po­pi­jem to­plu vo­du ili to­plu li­mu­na­du na pra­zan že­lu­dac, i to sko­ro po­la li­tre. Ti­je­lo mi je na­kon no­ći de­hi­dri­ra­no i vi­še od hra­ne tre­ba mu te­ku­ći­na, a i kas­ni­je, kad do­đem na po­sao, čes­to za­bo­ra­vim na unos vo­de te mi je ovo ne­ka ga­ran­ci­ja da sam uni­je­la do­volj­no te­ku­ći­ne i uči­ni­la ne­što za se­be. 2. Za me­ne je do­bar san mo­žda i naj­važ­ni­ja zdra­va na­vi­ka. Do­volj­ne su mi dvi­je no­ći s pre­ma­lo pros­pa­va­nih sa­ti da mi pad­ne imu­ni­tet. Ne­dav­no sam či­ta­la da od ne­is­pa­va­nos­ti odu­mi­ru mo­žda­ne sta­ni­ce ta­ko da ne tre­ba ola­ko shva­ća­ti do­bru sta­ru dal­ma­tin­sku ide­ju fja­ke i od­mo­ra, od­nos­no, čo­vjek je ro­đen umo­ran i ži­vi da se od­mo­ri... 3. Tru­dim se jes­ti hra­nu ko­ja u se­bi ima do­volj­no nu­tri­je­na­ta ko­ji su mo­me ti­je­lu po­treb­ni da funk­ci­oni­ra do­bro, pri­tom mis­lim na vi­ta­mi­ne, mi­ne­ra­le i vlak­nas­tu hra­nu. Ka­žu da je do­bra pro­ba­va te­melj sva­kog imu­ni­te­ta pa za­to to­li­ko is­ti­čem vlak­na. 4. Na­še ti­je­lo ni­je stvo­re­no da sje­di i bu­de tro­mo. Da, tre­ba se od­ma­ra­ti, ali kad je za to prik­lad­no do­ba da­na. U sva­kom dru­gom po­gle­du tje­lo­vjež­ba je uvi­jek do­bar iz­bor. Ni­sam lju­bi­te­lji­ca ute­ga, ali vo­lim pro­ba­ti raz­li­či­te tre­nin­ge. Da­le­ko je naj­ljep­še ka­da imaš tre­ne­ra ko­ji ra­di plan sa­mo za te­be i ko­ji te us­mje­ra­va na vjež­be po­treb­ne tvom ti­je­lu, mo­ti­vi­ra te i ne do­pu­šta da ra­diš po­vr­š­no jer on­da sa­mo tro­šiš vri­je­me. Tak­vog part­ne­ra pro­naš­la sam u tre­ne­ru Ma­ri­ju Ve­ki­ću i zbi­lja bih ga pre­po­ru­či­la sva­kom. Pro­fe­si­onal­ni spor­taš ko­ji kad ra­di s na­ma re­kre­ativ­ci­ma, la­ko pre­ba­ci mo­zak i je­zik na onaj na­ma ra­zum­lji­vi. 5. Umje­re­nost u je­lu, pi­ću, ma u sve­mu. Mis­lim da je to ključ zdrav­lja i sre­će. Ne us­kra­ću­jem si ni pi­zzu ni ko­la­če ni čo­ko­la­du, a ni ča­šu do­brog vi­na. Že­lim uži­va­ti u ži­vo­tu i to je za me­ne pri­ori­tet. Nje­gu­jem lo­kal­nu pro­izvod­nju, obi­telj­ske res­to­ra­ne, a ne po­dr­ža­vam ma­sov­nu in­dus­trij­sku pro­izvod­nju. Ali, i ako je do­ma­će, on­da sa­mo umje­re­no i iz­ba­lan­si­ra­no, dak­le uz ku­len ide zdje­la sa­la­te.

Ni­sam lju­bi­te­lji­ca ute­ga, ali vo­lim pro­ba­ti raz­li­či­te tre­nin­ge, ka­že Do­ris Vo­di­te­lji­ca i glu­mi­ca priz­na­je ka­ko si ne us­kra­ću­je ni pi­zzu ni ko­la­če, a ni ča­šu do­brog vi­na. Že­li uži­va­ti u ži­vo­tu i to joj je pri­ori­tet

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.