GU­BI­TAK SEKSUALNE ŽELJE

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr -

P: U po­s­ljed­njih par mje­se­ci u pot­pu­nos­ti sam iz­gu­bi­la sek­su­al­nu že­lju. Sve je za­po­če­lo uzi­ma­njem an­ti­de­pre­si­va zbog ne­sa­ni­ce. Vi­ken­dom bi se pro­blem ti­je­kom pa­uze s li­je­ko­vi­ma po­vu­kao. Psi­hi­ja­tri­ca mi je rek­la da ova­kav slu­čaj još ni­je do­ži­vje­la. Što da ra­dim? O: Sma­nje­nje li­bi­da jav­lja se kod uzi­ma­nja svih an­ti­de­pre­si­va: kod ne­kih je ta nus­po­ja­va iz­ra­že­na vi­še (SSRI), a kod ne­kih ma­nje (Wel­l­bu­trin-bu­pro­pi­on). Li­bid­ni po­re­me­ćaj ni­je ire­ver­zi­bi­lan zbog li­je­ko­va. Na seksualne do­živ­lja­je ne­ga­tiv­no mo­že dje­lo­va­ti pu­no to­ga: os­nov­ni de­pre­siv­ni po­re­me­ćaj zbog ko­jeg je uop­će pre­po­ru­čen an­ti­de­pre­siv, ko­mu­ni­ka­ci­ja s part­ne­rom, kao i broj­ne dru­ge ne­po­volj­ne ži­vot­ne okol­nos­ti i bri­ge. Ja­vi­te se psi­hi­ja­tru na pre­gled zbog even­tu­al­ne de­pre­si­je i sek­su­al­nom te­ra­pe­utu bu­du­ći da ste se fik­si­ra­li na taj pro­blem.

Ja­vi­te se psi­hi­ja­tru zbog de­pre­si­je i sek­su­al­nom te­ra­pe­utu bu­du­ći da ste se fik­si­ra­li na taj pro­blem

Su­za­na Ve­če­rić,

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.