Odje­ci slu­ča­ja Ka­men­sko u vri­je­me pa­da Agro­ko­ra

Olja Lo­zi­ca vje­što je re­ži­ra­la Rad­ni­ce u gla­do­va­nju po tek­s­tu Go­ra­na Fer­če­ca in­s­pi­ri­ra­nom nje­go­vom maj­kom

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr - Bo­ja­na Ra­do­vić

“Rad­ni­ce u gla­do­va­nju” Fer­čec pi­še sli­je­de­ći Bac­ho­vu “Mu­ku po Ma­te­ju” jer nje­ga za­ni­ma pat­nja ko­lek­ti­va, ka­ko fi­zič­ka ta­ko i du­hov­na bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net Za­što smo iz na­šeg rječ­ni­ka po­tje­ra­li ri­ječ – rad­nik? Za­što smo da­nas svi dje­lat­ni­ci? Je li sra­mo­ta bi­ti rad­nik? Pi­ta se to re­da­te­lji­ca Olja Lo­zi­ca. Sjaj­nog su­go­vor­ni­ka na ovu te­mu, ko­ja je od po­čet­ka afe­re Agro­kor ak­tu­al­ni­ja, ali i vi­šez­nač­ni­ja ne­go ika­da pri­je, pro­naš­la je u dra­ma­ti­ča­ru Go­ra­nu Fer­če­cu ko­ji je na­pi­sao “Rad­ni­ce u gla­do­va­nju”, sna­žan ma­ni­fest ko­ji po­či­va na stvar­nos­ti – štraj­ku gla­đu rad­ni­ca Ka­men­skog 2010. go­di­ne.

Mi­ro­vi­na od 1400 ku­na

To je dje­lo ko­je u pr­vom re­du pos­tav­lja pi­ta­nje o dos­to­jans­tvu ra­da, a re­da­te­lji­ca, uz po­moć dra­ma­tur­ga Mat­ka Bo­ti­ća, kao svo­je­vr­stan pro­log u pred­sta­vu, ko­ju smo pre­mi­jer­no vi­dje­li u pe­tak 9. lip­nja u ZKM-u, ko­ris­ti još jed­no Fer­če­co­vo dje­lo, esej ko­ji je na­pi­sao o svo­joj maj­ci rad­ni­ci, o to­me ka­ko je pro­pao du­ćan u ko­jem je ra­di­la, ka­ko je na­tje­ra­na u mi­ro­vi­nu i ka­ko ta mi­ro­vi­na za ci­je­li rad­ni vi­jek iz­no­si tek ne­što vi­še od 1400 ku­na. No, ta i tak­va olov­na stvar­nost “opa­san” je te­atar­ski za­lo­gaj, ko­jem pri­je­ti i do­ci­ra­nje sa sce­ne i po­sve­maš­nji do­ku­men­ta­ri­zam. Sve su zam­ke ov­dje iz­bjeg­nu­te i ZKM ima no­vu pred­sta­vu ko­ja go­vo­ri o autor­skoj i iz­ved­be­noj sna­zi ovog ka­za­li­šta, snaž­nu dra­mu na­kon ko­je je naj­bo­lje po­bje­ći u za­gre­bač­ki mrak i os­ta­ti sam sa svo­jim mis­li­ma. “Rad­ni­ce u gla­do­va­nju” Fer­čec pi­še sli­je­de­ći Bac­ho­vu “Mu­ku po Ma­te­ju” jer nje­ga za­ni­ma pat­nja ko­lek­ti­va. Ov­dje je to fi­zič­ka (po­tres­na je sce­na s ko­rom ba­na­ne) i du­hov­na pat­nja gru­pe že­na ko­je ko­ris­te ono zad­nje što im je pre­os­ta­lo – svo­ja ti­je­la i svo­je zdrav­lje – ka­ko bi upo­zo­ri­le na ne­prav­du, kri­mi­nal, pre­tvor­bu... sve ono u če­mu si­gur­no ni­su bi­le sa­me. Ali bi­le su sa­me u svom očaj­nič­kom po­ku­ša­ju da štraj­kom gla­đu iz­bo­re svo­je po­šte­no za­ra­đe­ne pla­će. Tu sa­mo­ću i očaj, dok im do­la­ze di­rek­tor i gra­do­na­čel­nik s ko­la­či­ma, dok uoko­lo pro­la­ze še­ta­či sa psi­ma, Olja Lo­zi­ca jas­no stav­lja pred gle­da­te­lje, uda­ra ta­mo gdje tre­ba – is­pod po­ja­sa. Ve­li­ki po­sao ov­dje je na­pra­vi­la i skla­da­te­lji­ca Ka­ta­ri­na Ran­ko­vić, ko­ja je dje­lo “pre­ve­la” u pa­si­ju, ka­ko je i za­miš­lje­no, skla­da­la glaz­bu te “upje­va­la” glum­ce. Zbog tih autor­skih pos­tu­pa­ka “Rad­ni­ce u gla­do­va­nju” na­dras­ta­ju slu­čaj Ka­men­sko, pos­ta­ju uni­ver­za­lan i sna­žan sim­bol – sim­bol pat­nje, i na ža­lost, bez­na­đa.

Za­što smo da­nas svi dje­lat­ni­ci? Za­što je ri­ječ rad­nik pro­tje­ra­na kao da je sra­mot­na?

Iz­mi­če tlo pod no­ga­ma

Na sce­ni (sce­no­gra­fi­ja Ste­fa­na Ka­tu­na­ra dos­lov­no ju­na­ki­nja­ma iz­mi­če tlo pod no­ga­ma, što je Prav­dan Dev­la­ho­vić od­lič­no upo­tri­je­bio gra­de­ći dojm­ljiv scen­ski po­kret sva­ke od njih) su sjaj­ne glu­mi­ce ZKM-a: Hr­voj­ka Be­go­vić, Do­ra Po­lić Vi­tez, An­đe­la Ram­ljak, Ur­ša Ra­ukar, Lu­ci­ja Šer­be­dži­ja i Ma­ri­ca Vi­du­šić, a na če­lu im je za­pa­nju­ju­ća Do­ris Ša­rić Ku­ku­lji­ca u ulo­zi pre­dvod­ni­ce že­na Ka­men­skog, is­tin­ska tra­gi­čar­ka ko­ja us­pi­je­va glad i tra­ge­di­ju sa sce­ne ugra­di­ti u sva­kog od lju­di u pu­bli­ci. Tu su i glum­ci: Pe­tar Le­van­tić, Da­ni­jel Lju­bo­ja, Ma­ro Mar­ti­no­vić, Da­mir Ša­ban (od­li­čan u epi­zo­di gra­do­na­čel­ni­ka) i Adri­an Pez­dirc kao svo­je­vr­s­ni al­ter ego sa­mog Fer­če­ca.

Glum­ci Pez­dirc, Le­van­tić, Ša­ban, Lju­bo­ja i Mar­ti­no­vić

Jak žen­ski an­sambl Do­ris Ša­rić Ku­ku­lji­ca, Do­ra Po­lić Vi­tez, Hr­voj­ka Be­go­vić, An­đe­la Ram­ljak, Ur­ša Ra­ukar, Lu­ci­ja Šer­be­dži­ja i Ma­ri­ca Vi­du­šić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.