Pri­pre­ma­ju se iz­lož­ba i fil­mo­vi Ja­go­de Ka­lo­per

Vecernji list - Hrvatska - - Ordinacija.hr - (mz)

Da­ni hr­vat­skog fil­ma i ki­no Tu­ška­nac pri­dru­žu­ju se me­mo­ri­ra­nju glu­mač­ko­ga opu­sa i iz­nim­ne po­ja­ve Ja­go­de Ka­lo­per, do­ma­će di­ve i iko­ne ju­gos­la­ven­skog mo­der­nis­tič­kog fil­ma. Na nje­zin ne­do­če­ka­ni 70. ro­đen­dan 19. lip­nja u pre­dvor­ju ki­na Tu­ška­nac u po­vo­du to­ga bit će iz­lo­že­ni fo­to­graf­ski por­tre­ti Ja­go­de Ka­lo­per, a pri­ka­zat će se i dva fil­ma: pr­vi u ko­jem je nas­tu­pi­la (iz om­ni­bu­sa “Ključ”) te pr­vi i po­s­ljed­nji ko­ji je re­ži­ra­la, “Iza ogle­da­la”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.