Na­gra­đe­ne krat­ka “Noć­na pti­ca” i “Cr­ve­na kor­nja­ča”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mz,h)

Na­gra­du Zlat­ni Za­greb za kre­ativ­nost i ino­va­tiv­no umjet­nič­ko pos­tig­nu­će ži­ri je do­di­je­lio Jo­nat­ha­nu Vi­ne­lu za film “Mar­tin pla­če” Grand Prix ovo­go­diš­njeg Ani­ma­fes­ta u krat­ko­me­traž­noj kon­ku­ren­ci­ji osvo­ji­la je slo­ven­sko-hr­vat­ska ko­pro­duk­ci­ja “Noć­na pti­ca” Špe­le Ča­dež, a u du­go­me­traž­noj “Cr­ve­na kor­nja­ča” ni­zo­zem­skog re­da­te­lja Mi­ha­ela Du­do­ka de Wit­ta, objav­lje­no je na do­dje­li na­gra­da u ki­nu Eu­ro­pa, ko­jom je za­vr­ši­lo 27. iz­da­nje Svjet­skog fes­ti­va­la ani­mi­ra­nog fil­ma.

Kul­tu­ra vi­de­oiga­ra

– Ova mi na­gra­da za­is­ta zna­či mno­go, to je pr­va slo­ven­sko-hr­vat­ska ko­pro­duk­ci­ja, ni­je bi­lo la­ko – rek­la je Ča­dež pri­miv­ši na­gra­du. Is­ti ži­ri do­di­je­lio je na­gra­du Zlat­ni Za­greb za kre­ativ­nost i ino­va­tiv­no umjet­nič­ko pos­tig­nu­će Jo­nat­ha­nu Vi­ne­lu za film “Mar­tin pla­če”, me­lan­ko­lič­nu pri­ču o ti­nej­dže­ru ko­je­ga su na­pus­ti­li naj­bo­lji pri­ja­te­lji i u ko­joj “na­sil­na ma­šta kul­tu­re vi­de­oiga­ra pro­na­la­zi no­vo zna­če­nje i lje­po­tu”. Sva­ki od čla­no­va ži­ri­ja do­di­je­lio je i po­seb­na priz­na­nja svo­jem fa­vo­ri­tu: Mic­ha­ela Pav­la­to­va fin­skom fil­mu “Bol­ne oči za be­sko­nač­nost”, Ros­to špa­njol­skom “Oro­ge­ne­za”, Amid Ami­di ka­nad­skom “Pro­mje­na”, No­bu­aki Doi nje­mač­kom fil­mu “Ru­go­ba”, dok je Mar­ko Ta­dić svo­je po­seb­no priz­na­nje od­lu­čio da­ti “Je­že­voj ku­ći” Eve Cvi­ja­no­vić.

Naj­važ­ni­ja na­gra­da

Ta je ka­nad­sko-hr­vat­ska ko­pro­duk­ci­ja o Je­žur­ki Je­ži­ću osvo­ji­la i Na­gra­du pu­bli­ke Mr. M, za film iz pro­gra­ma Ve­li­kog na­tje­ca­nja krat­ko­me­traž­nog fil­ma. – Na­gra­da pu­bli­ke naj­važ­ni­ja je na­gra­da, dra­go mi je da je moj film ta­ko to­plo prim­ljen u Za­gre­bu – na­po­me­nu­la je auto­ri­ca, za­hva­liv­ši svo­me ti­mu što je ulo­žio to­li­ko lju­ba­vi ko­ju sa­da od pu­bli­ke do­bi­va na­trag. Pu­bli­ka je za naj­bo­lji du­go­me­traž­ni film oda­bra­la “Moj ži­vot kao tik­vi­ca” Cla­udea Bar­ra­sa, ko­ji je okup­lje­ni­ma u ki­nu Eu­ro­pa za­hva­lio vi­de­opo­ru­kom. Po­pis na­gra­đe­nih pro­na­đi­te na stra­ni­ca­ma Ani­ma­fes­ta.

Sr­ca pu­bli­ke osvo­ji­li su “Moj ži­vot kao tik­vi­ca” i “Je­že­va ku­ća”, ko­ja je do­bi­la i po­seb­no priz­na­nje

Re­da­te­lji­ca Eva Cvi­ja­no­vić pri­ma dva važ­na priz­na­nja za mno­gi­ma omi­lje­nu “Je­že­vu ku­ću”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.