U Vo­di­ca­ma se sku­pi­la kre­ma do­ma­će es­tra­de

Ja­smin Sta­vros, Želj­ko Be­bek, Ne­da Ukra­den, Zlat­ko Pe­ja­če­vić i Da­ni­je­la Mar­ti­no­vić do­ka­za­li zvjez­da­ni sta­tus

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - ZA­GREB Ja­na Ba­čić sce­na@ve­cer­nji.net

La­na Jur­če­vić se ta­ko­đer po­tru­di­la ima­ti upe­čat­ljiv scen­ski nas­tup pa je dio nas­tu­pa bi­la u ka­di, a pje­va­la je pje­smu “Kim Kar­da­shi­an“ Na glav­nom tr­gu u Vo­di­ca­ma ovo­ga je vi­ken­da odr­žan CMC fes­ti­val. Tra­di­ci­onal­no, fes­ti­val je oku­pio naj­bo­lja ime­na hr­vat­ske glaz­be­ne sce­ne ko­ja su pu­bli­ci pri­ušti­la od­lič­nu za­ba­vu. U re­vi­jal­nom di­je­lu nas­tu­pi­li su Alen Ni­že­tić, Da­ni­je­la Mar­ti­no­vić, Ivan Zak, Ja­smin Sta­vros, Jo­le, La­na Jur­če­vić, Li­di­ja Ba­čić, Luka Ba­si, Luka Ni­že­tić, Max Ho­zić, Me­ja­ši, Mia, Mla­den Gr­do­vić, Ne­da Ukra­den, Ni­na Do­nel­li, Ri­al­da, Sla­vo­nia Band, Ser­gej Ćet­ko­vić, Ton­či & Ma­dre Ba­de­ssa, Trio gušt, Zlat­ko Pe­ja­ko­vić, Želj­ko Be­bek i dru­gi.

Sa si­nom na po­zor­ni­ci

Be­be­ku se na po­zor­ni­ci na gi­ta­ri pri­dru­žio sin Zvo­ni­mir pa su za­jed­no iz­ve­li pje­smu “Ono ne­što na­še”. Za­nim­ljiv je bio i nas­tup Li­di­je Ba­čić jer joj se na po­zor­ni­ci pri­dru­žio vo­di­telj Da­li­bor Pet­ko, i to tran­sfor­mi­ran u nju, baš kao što smo ga ne­dav­no gle­da­li u showu “Tvo­je lice zvu­či poz­na­to”. Li­di­ja je bi­la odje­ve­na u vru­će hla­či­ce s prin­tom hr­vat­ske ša­hov­ni­ce u znak pot­po­re no­go­me­ta­ši­ma ko­ji su igra­li s Is­lan­dom. a iz­ve­la je pje­smu „Glu­pac­ho mo­ja“. La­na Jur­če­vić se ta­ko­đer po­tru­di­la ima­ti upe­čat­ljiv scen­ski nas­tup pa je dio nas­tu­pa bi­la u ka­di. Pje­va­la je pje­smu „Kim Kar­da­shi­an“, a ka­ko je objas­ni­la, htje­la je pri­ka­za­ti gla­mu­roz­ni ži­vot star­le­te pa je ka­dom na po­zor­ni­ci im­pro­vi­zi­ra­la spa cen­tar. Ple­sa­či su glu­mi­li vi­za­žis­te i fri­ze­re, a La­na je za iz­ved­bu do­bi­la gro­mo­gla­san plje­sak. Mi­lje­nik pu­bli­ke Ivan Zak iz­veo je hit “Ni­či­ja”.

Kon­cert tri mu­ške­ti­ra

An­drea Šuš­nja­ra s gru­pom Ma­ga­zin pred­sta­vi­la se nji­ho­vim no­vim hi­tom „Že­na, a ne broj“. Mia Dim­šić de­bi­ti­ra­la je na CMC fes­ti­va­lu, a pred­sta­vi­la se autor­skom pje­smom „Be­zi­me­ni“. Na­kon fes­ti­val­skog di­je­la kon­cert su odr­ža­la tri mu­ške­ti­ra - Zlat­ko Pe­ja­ko­vić, Mla­den Gr­do­vić i Ja­smin Sta­vros. Želj­ko Be­bek za­tvo­rio je fes­ti­val te osvo­jio na­gra­du za hit go­di­ne „Ja po ka­fa­na­ma“.

An­drea Šuš­nja­ra s gru­pom Ma­ga­zin pred­sta­vi­la se no­vim hi­tom “Že­na, a ne broj” Želj­ko Be­bek za­tvo­rio je fes­ti­val te osvo­jio na­gra­du za hit go­di­ne “Ja po ka­fa­na­ma” Ne ide joj sta­re­nje CINDY CRAWFORD: Do­živ­lja­va­la sam se­be kao dje­voj­ku ko­ja se na­la­zi na nas­lov­ni­ci Vo­gu­ea, a on­da je odjed­nom mo­ja kći pos­ta­la ta dje­voj­ka Su­per­mo­de­lu je bi­lo te­ško pre­va­li­ti pe­de­se­tu go­di­nu BIG PICTURES

Ton­či Hu­ljić, Jo­le, La­na Jur­če­vić i Ivan Zak ras­pa­me­ti­li su okup­lje­ne na glav­nom tr­gu u Vo­di­ca­ma

Mi­lje­ni­ci pu­bli­ke

Vru­će hla­či­ce sa ša­hov­ni­com Li­di­ja Ba­čić iz­ra­zi­la je pot­po­ru no­go­me­ta­ši­ma ko­ji su igra­li s Is­lan­dom te iz­ve­la pje­smu “Glu­pac­ho mo­ja“

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.