Ci­je­li ži­vot skri­vao sam svoj su­per­ta­lent

Po­bjed­nik RTL-ova showa “Su­per­lju­di” Dar­ko Đor­đe­vić, ko­ji je ne­vje­ro­jat­nom me­mo­ri­jom za­pa­njio re­gi­ju, od­ma­le­na je znao da je dru­ga­či­ji, ali se ni­je htio is­ti­ca­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - sce­na@ve­cer­nji.net Iva Sti­li­no­vić Gra­ho­vac ZA­GREB

U fi­nal­noj emi­si­ji sav­la­dao je iz­a­zov u ko­jem je mo­rao upam­ti­ti ras­po­red šest koc­ki­ca i pri­pa­da­ju­će bro­je­ve u tri­de­set ni­zo­va - Is­kre­no, ni u jed­nom tre­nut­ku ni­sam oče­ki­vao po­bje­du. Ka­da sam čuo svo­je ime, ni­sam znao što se do­ga­đa. Bi­lo je kao u snu! Ubr­zo me apla­uz iz ci­je­lo­ga stu­di­ja vra­tio u re­al­nost. Mis­lim da se ova­ko ne­što mo­že do­ži­vje­ti sa­mo jed­nom u ži­vo­tu - re­kao nam je po­bjed­nik RTL-ova showa „Su­per­lju­di“, Be­ogra­đa­nin Dar­ko Đor­đe­vić, ko­ji je u fi­nal­noj emi­si­ji sav­la­dao iz­a­zov u ko­jem je mo­rao upam­ti­ti ras­po­red šest koc­ki­ca i bro­je­ve ko­ji su bi­li okre­nu­ti pre­ma nje­mu, i to u 30 ni­zo­va. Tim je pot­hva­tom Dar­ko sa 28,6 pos­to gla­so­va od­nio ti­tu­lu su­per­čo­vje­ka i na­gra­du od 25 ti­su­ća eura. - Dje­ca su bi­la sa mnom u stu­di­ju i od­mah su po­tr­ča­la da me za­gr­le i čes­ti­ta­ju. Bi­li su odu­šev­lje­ni i ja­ko po­nos­ni. Bi­lo je i su­za ra­dos­ni­ca. Su­pru­ga je bi­la pre­sret­na. Re­agi­ra­la je ja­ko emo­tiv­no, to vi­še što tre­nu­tač­no ni­je s na­ma. Rek­la je ka­ko odav­no vje­ru­je da sam ja nje­zin su­per­čo­vjek! - ka­že Dar­ko, ko­ji se za fi­na­le ovo­ga spe­ci­fič­nog showa pri­pre­mao ra­de­ći na kon­cen­tra­ci­ji jer je, ka­ko ka­že, že­lio što vi­še bi­ti fo­ku­si­ran na za­da­tak. No ni­je raz­miš­ljao o kom­plek­s­nos­ti ci­je­le si­tu­aci­je, su­dje­lo­va­nju u fi­na­lu, od­go­vor­nos­ti, at­mo­sfe­ri... Ot­krio je da je još kao di­je­te pri­mi­je­tio da se raz­li­ku­je od os­ta­lih.

Šo­ki­rao vlas­ti­tu oko­li­nu

- U jed­nom tre­nut­ku po­mis­lio sam da svi raz­miš­lja­ju kao i ja, ali da to ne ko­ris­te, pa sam se jed­nos­tav­no uk­la­pao u oko­li­nu. Ni­sam se že­lio is­ti­ca­ti. S go­di­na­ma sam shva­tio da to ni­je ta­ko, ali opet se ni­sam is­ti­cao. Ovo je pr­vi put da po­ka­zu­jem svo­je umi­je­će pa su i me­ni bli­ski lju­di šo­ki­ra­ni – go­vo­ri Dar­ko ko­je­mu oštar um po­ma­že i u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu, od­nos­no na­čin raz­miš­lja­nja ka­da je ri­ječ o ško­lo­va­nju, uče­nju stra­nih je­zi­ka ili ra­du s dje­com. - S dje­com vjež­bam, po­se­bi­ce ka­da je u pi­ta­nju ško­la. Tru­dim se škol­skim za­da­ci­ma pris­tu­pi­ti na druk­či­ji na­čin te im to objas­ni­ti. Učim dje­cu da vi­zu­ali­zi­ra­ju ono što ra­de ka­da je god to mo­gu­će, ali is­to ta­ko da sva­ka ak­ci­ja ima re­ak­ci­ju, da tre­ba ko­ris­ti­ti lo­gi­ku – re­kao je ovaj 36-go­diš­nji po­do­fi­cir ko­ji već pri­mje­ću­je da nje­go­va dje­ca ima­ju ve­lik po­ten­ci­ja­la kre­nu­ti ta­ti­nim sto­pa­ma jer su, ka­ko ka­že, ja­ko pro­nic­lji­vi i mo­gu iz­ne­na­di­ti pos­tup­ci­ma i pi­ta­nji­ma. Upi­ta­li smo Dar­ka i ko­je vri­jed­nos­ti že­li pre­ni­je­ti svo­joj dje­ci te što naj­vi­še ci­je­ni kod lju­di.

Obi­telj hu­ma­ni­ta­ra­ca

- Kod čo­vje­ka me ne in­te­re­si­ra ni ko­ju je ško­lu net­ko za­vr­šio, ni iz ko­jeg druš­tve­nog slo­ja do­la­zi, jer ako ne­ma ljud­ske oso­bi­ne, ne­ma­mo o če­mu raz­go­va­ra­ti. Svo­ju dje­cu od­ga­jam u tom smje­ru. Že­lim da bu­du do­bri i po­šte­ni lju­di. Že­lim da zna­ju da ni­šta na svi­je­tu ne mo­že za­mi­je­ni­ti pra­ved­nost, kao i da za vri­je­dan rad i trud sli­je­di na­gra­da - is­kren je su­per­čo­vjek, ko­jeg je ti­je­kom showa fas­ci­ni­rao pe­to­go­diš­nji An­đe­lo Ba­ća­ni, ma­li ma­te­ma­ti­čar ge­ni­jal­nog uma. Na­gra­du od 25 ti­su­ća eura pla­ni­ra u do­go­vo­ru sa su­pru­gom, ko­ja je u mi­rov­noj mi­si­ji u Afri­ci i ni­je ju vi­dio če­ti­ri mje­se­ca, po­tro­ši­ti za „krov nad gla­vom“, dio nov­ca na­mi­je­nio je bliž­nji­ma, a dio će da­ti u hu­ma­ni­tar­ne svr­he.

Osvo­je­nih 25 ti­su­ća ku­na po­di­je­lit će bliž­nji­ma i oni­ma ko­ji tre­ba­ju po­moć

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.