Luka Mo­drić - tri nas­lo­va, tre­ći SP, a sti­že i tre­će di­je­te

Luka u zna­ku bro­ja tri - ima tri nas­lo­va pr­va­ka Eu­ro­pe, lo­vi tre­ći SP s Hr­vat­skom, a sti­že mu i tre­će di­je­te...

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - To­mis­lav Da­so­vić ZA­GREB

Đu­ro Ba­go spa­sio je Lu­ku Mo­dri­ća kad ni­je do­zvo­lio da ga po­nov­no po­ša­lju na ka­lje­nje u BiH, pre­po­ru­čio ga je za­pre­šić­kom In­te­ru U 333. bro­ju tjed­ni­ka Max ana­li­zi­ra­mo ka­ri­je­ru naj­bo­lje­ga hr­vat­skog no­go­me­ta­ša Lu­ke Mo­dri­ća kroz for­mu­lu 3+3+3: tri osvo­je­ne Li­ge pr­va­ka, tro­je dje­ce (usko­ro) i lov na tre­ći SP s Hr­vat­skom (na­kon Nje­mač­ke 2006. i Bra­zi­la 2014.). Re­dos­li­jed troj­ki mo­gao bi bi­ti i dru­ga­či­ji jer Lu­ki je, na­rav­no, obi­telj­ska idi­la uvi­jek na pr­vom mjes­tu, a s la­ko­ćom bi­smo mo­gli pro­na­ći i tro­ji­cu naj­važ­ni­jih su­igra­ča u ka­ri­je­ri, kao i tro­ji­cu tre­ne­ra či­je su ga od­lu­ke us­mje­ri­le pre­ma svjet­skom vr­hu.

Ku­že, Bi­lić, Mo­urin­ho...

Pri­mje­ri­ce, na tom po­pi­su struč­nja­ka svo­je mjes­to naš­li bi Jo­sip Ku­že, kod ko­je­ga je Mo­drić po­čeo zvjez­da­ni us­pon u Di­na­mu, za­tim Sla­ven Bi­lić, ko­je­mu je Luka 2006. po­sao sto­žer­ni re­pre­zen­ta­ti­vac, te sva­ka­ko Jo­se Mo­urin­ho, či­jim je an­ga­žma­nom Mo­drić do­ve­den u Re­al Ma­drid u lje­to 2012. go­di­ne ia­ko je pred­sjed­nik Pe­rez to­me pru­žao ot­por. U pri­či o pre­sud­nim Mo­dri­će­vim tre­ne­ri­ma kroz ka­ri­je­ru ne­pra­ved­no se za­gu­bio je­dan iz­nim­no va­žan ak­ter. Ne­dav­no smo saz­na­li je­dan go­to­vo bi­za­ran po­da­tak, ka­ko je Di­na­mo, na­kon Mo­dri­će­va po­vrat­ka iz Zrinj­skog (gdje je bio naj­bo­lji igrač li­ge), u lje­to 2004. go­di­ne po­nov­no že­lio Lu­ku pos­la­ti u – Mos­tar! Dak­le, opet bi ga se odrek­li i opet bi bi­li sprem­ni iz­lo­ži­ti ga ‘ka­uboj­šti­ni’ Tre­bi­nja, Ba­nja­lu­ke i os­ta­lih ‘gr­ba­vi­ca’ Pre­mi­jer­ne li­ge BiH. No ta­da je taj zlo­čin pre­ma ple­me­ni­to­me no­go­me­ta­šu spri­je­čio na­do­bud­ni Di­na­mov tre­ner Đu­ro Ba­go pre­po­ru­čiv­ši Lu­ku še­fu In­te­ra Bran­ku Lalj­ku. Ak­ci­ja je bi­la mu­nje­vi­ta i Luka je umjes­to u Mos­ta­ru za­vr­šio u Za­pre­ši­ću i ta­mo po­čeo hva­ta­ti za­let pre­ma Ma­dri­du... Kru­na Lu­ki­na zvjez­da­no­ga po­ho­da u naj­ve­ćem svjet­skom klu­bu tre­ća je ti­tu­la eu­rop­skog pr­va­ka, prem­da – mo­žda je to bla­sfe­mi­ja – nas­lov iz Car­dif­fa na­šao se u sje­ni Re­alo­va pr­vo­ga mjes­ta u Pri­me­ri na­kon pet go­di­na. Bio je to je­di­ni tro­fej ko­ji je Lu­ki ne­dos­ta­jao pa je i pros­la­va u Ma­la­gi u po­s­ljed­njem ko­lu špa­njol­skog pr­vens­tva mo­žda bi­la i emo­tiv­ni­ja ne­go car­dif­f­ska. Luka Mo­drić sa­da ima tri eu­rop­ske kru­ne s Re­al Ma­dri­dom, jed­na­ko kao Ser­gio Ra­mos, Car­va­jal, Is­co, Nac­ho, Ca­se­mi­ro, Mar­ce­lo, Ba­le, Ben­ze­ma, Pe­pe, Va­ra­ne, Sa­vio, Hi­er­ro, Ro­ber­to Car­los, Ra­ul, Mo­ri­en­tes, Gu­ti, Ca­sil­las, Ka­ran­ka, Re­don­do i Cris­ti­ano Ro­nal­do, ko­ji ima i jed­nu s Man­c­hes­ter Uni­te­dom, dok Kro­os ima dvi­je s Re­alom i jed­nu s Bayer­nom. Sva ova ve­li­ka ime­na po­seb­no su po­glav­lje no­vi­je Re­alo­ve po­vi­jes­ti, jed­na­ko slav­ni, re­no­mi­ra­ni i gran­di­oz­ni kao i ge­ne­ra­ci­ja Pu­ska­sa, Di Ste­fa­na, Ko­pe i ne­po­nov­lji­vo­ga Fran­cis­ca Gen­ta, je­di-

no­ga no­go­me­ta­ša ko­ji je čak šest pu­ta bio europ­ski pr­vak. No put Lu­ki­na Re­ala pre­ma vr­hu Eu­ro­pe bio je ne­us­po­re­di­vo te­ži, du­lji, zah­tjev­ni­ji, uto­li­ko i sla­đi. Luka je u tri Re­alo­va ju­ri­ša pre­ma europ­skoj ti­tu­li na­ni­zao 51 nas­tup, pos­ti­gao tri po­got­ka i sku­pio šest asis­ten­ci­ja, što su za­pra­vo bez­vri­jed­ne broj­ke u us­po­red­bi s nje­go­vim or­ga­ni­za­cij­skim i mis­li­lač­kim spo­sob­nos­ti­ma, ne­pro­cje­nji­vim i ne­na­dok­na­di­vim ele­men­ti­ma u Re­alo­voj po­bjed­nič­koj stra­te­gi­ji. Naj­pros­ti­je re­če­no, Re­al Ma­drid bi bez Lu­ke os­tao bez elek­trič­ne ener­gi­je, a sve nje­go­ve al­ter­na­ti­ve bi­le bi tek ne­po­uz­da­ni – agre­ga­ti.

Tri naj­važ­ni­ja su­igra­ča

A tko su ona tre­ća Lu­ki­na 3, tro­ji­ca naj­važ­ni­jih su­igra­ča? U ini­ci­jal­noj fa­zi se­ni­or­ske ka­ri­je­re sva­ka­ko je to bio Ve­dran Ćor­lu­ka, naj­bo­lji, naj­o­da­ni­ji i naj­po­uz­da­ni­ji pri­ja­telj, ta­lent ko­ji je mo­rao pro­ći ka­lje­nje u Za­pre­ši­ću. Ve­dran i Luka u raz­ma­ku od po­la go­di­ne bi­li su vra­će­ni u Di­na­mo, u ko­je­mu su sku­pa odra­di­li dvi­je šam­pi­on­ske se­zo­ne, a od 2006. os­lon­ci su hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Pri­ja­telj i su­igrač broj 2 po važ­nos­ti sva­ka­ko – Ga­reth Ba­le. – Moj je naj­bo­lji pri­ja­telj Luka Mo­drić. S njim sam još iz vre­me­na ka­da smo igra­li za Tot­ten­ham. Luka je naš naj­bo­lji igrač na tre­nin­zi­ma. Uvi­jek je ta­ko kons­tan­tan, nit­ko u mom­ča­di ni­je spo­so­ban za do­da­va­nja po­put nje­go­vih. Bio sam s njim u Tot­ten­ha­mu i u Re­al Ma­dri­du ta­ko da sam se to­ga na­gle­dao stvar­no ja­ko pu­no – ka­zao je Vel­ša­nin za na­še­ga Lu­ku. Ba­le je za­pra­vo igrač s ko­jim je Luka naj­du­lje di­je­lio svla­či­oni­cu: po če­ti­ri go­di­ne u Tot­ten­ha­mu i Re­al Ma­dri­du. Lu­ki­na kre­ativ­nost na­pra­vi­la je od Ba­lea ta­da naj­skup­lje­ga no­go­me­ta­ša svi­je­ta... Na tre­će­mu je mjes­tu, na­rav­no, ne­za­us­tav­lji­vi, go­ro­pad­ni, vječ­no glad­ni Cris­ti­ano Ro­nal­do, či­ji su gol­ge­ter­ski re­kor­di pro­dukt vr­hun­ske or­ga­ni­za­ci­je i re­da u Re­alo­voj igri, na­rav­no pod di­ri­gent­skim šta­pi­ćem Lu­ke Mo­dri­ća. Ako je u Ro­nal­do­voj pr­voj fa­zi u Re­alu ključ­ni su­igrač bio Mesüt Özil, u po­s­ljed­njih pet go­di­na o Cris­ti­ano­vu imi­džu naj­bo­lje­ga igra­ča svi­je­ta bri­ne se – Luka Mo­drić. Po­s­ljed­nje CR-ove dvi­je Zlat­ne lop­te no­se i Lu­kin pot­pis, a u pri­pre­mi je i tre­ća, ta­ko­đer zas­lu­ga hr­vat­sko-por­tu­gal­ske ko­pro­duk­ci­je. Na­ju­pe­čat­lji­vi­ji Lu­kin ‘su­igrač’ kroz sve go­di­ne pro­fe­si­onal­ne ka­ri­je­re, ži­vot­ni os­lo­nac su­pru­ga Va­nja, s ko­jom je u bra­ku 2011. go­di­ne i ko­ja mu je po­da­ri­la si­na Iva­na i kćer­ki­cu Emu, dok je tre­će di­je­te na pu­tu i sti­že ove je­se­ni. Lu­ki, kao briž­no­me ocu i su­pru­gu, obi­telj je uvi­jek bi­la na pr­vom mjes­tu pa su su­pru­ga i dje­ca bi­li ne­dav­no i na fi­na­lu Li­ge pr­va­ka u Car­dif­fu. Lu­ki­nih 3+3+3 u slje­de­ćoj go­di­ni do­bit će još jed­nu troj­ku, tre­će Svjet­sko pr­vens­tvo. Ne­će­mo bi­ti nes­krom­ni i tra­ži­ti od Mo­dri­ća svjet­ski nas­lov, ali na­do­mak 33. go­di­ne ima­mo se pra­vo na­da­ti ba­rem – bron­ci. Eto, sve u zna­ku bro­ja 3...

Luka je s Re­alom tri­put sti­gao na europ­ski vrh, osvo­jio je Li­gu pr­va­ka 2014. go­di­ne, po­tom 2016. te ove go­di­ne

Europ­ski pr­vak

Pr­vak Špa­njol­ske Po pr­vi put Mo­dri­će se ove se­zo­ne oki­tio tim nas­lo­vom, sa­mo taj tro­fej ne­dos­ta­jao mu je u bo­ga­toj riz­ni­ci

REUTERS

Nas­lov eu­rop­skog pr­va­ka pros­la­vio je s Ko­va­či­ćem i obi­te­lji

Re­pre­zen­ta­ci­ja I sam Mo­drić je ka­zao da će bi­ti pot­pu­no sre­tan kad i s Hr­vat­skom na­pra­vi vle­ike stva­ri, imat će pri­li­ku valj­da u Ru­si­ji

Tot­ten­ham U tom lon­don­skom klu­bu Ga­reth Ba­le i Luka pos­ta­li su pri­ja­te­lji, sad di­je­le svla­či­oni­cu Re­ala

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.