Svi tre­ne­ri htje­li bi LeBro­na, ali bi zad­nji šut da­li Mic­ha­elu Jor­da­nu

Jor­dan je bio ele­gant­ni­ji ko­šar­kaš, ali LeBron Ja­mes je fi­zič­ki ipak osjet­no do­mi­nant­ni­ji

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - ZA­GREB Dra­žen Braj­dić

U 15 NBA se­zo­na Jor­dan je šest pu­ta osvo­jio nas­lov pr­va­ka, dok je LeBron Ja­mes u 14 se­zo­na sti­gao do tri pr­ste­na U pre­dve­če­rje ovo­go­diš­njeg NBA fi­na­la War­ri­or­sa i Cav­sa po­ve­la se ve­li­ka de­ba­ta o to­me tko je ve­ći ko­šar­kaš. Umi­rov­lje­ni Mic­ha­el Jor­dan ili ak­tiv­ni LeBron Ja­mes. A to vam je kao da ras­prav­lja­te tko je bo­lji Be­et­ho­ven ili Bach, Mic­he­lan­ge­lo ili Le­onar­do, Pe­le ili Ro­nal­do, Be­atle­si ili Sto­ne­si... Ni­je to ni pr­vi ni po­s­ljed­nji put da će se po fo­ru­mi­ma, ali i u me­di­ji- ma, ras­prav­lja­ti na tu te­mu. Ne­za­hval­no je us­po­re­đi­va­ti igra­če iz raz­li­či­tih epo­ha, a is­to ta­ko i igra­če raz­li­či­tih po­zi­ci­ja. Mic­ha­el Jor­dan (198 cm, 98 kg) bio je bra­nič-šu­ter, sko­rer ne­vje­ro­jat­na atle­tiz­ma i iz­nim­ne la­ko­će pos­ti­za­nja ko­še­va, 10 pu­ta bio je naj­bo­lji stri­je­lac li­ge, do­du­še u vri­je­me ka­da se ipak igra­lo za ni­jan­su sla­bi­je u obra­ni ne­go da­nas. LeBron Ja­mes (203 cm, 113 kg) je pak Su­per­man da­naš­nje NBA li­ge, kril­ni igrač ko­ji mo­že igra­ti na svih pet po­zi­ci­ja u mom­ča­di i ko­ji na vanj­skim po­zi­ci­ja­ma do­mi­ni­ra tje­les­nom sna­gom od­nos­no bo­gom­da­nim fi­zi­ka­li­ja­ma ko­je je ople­me­nio teh­nič­kim de­ta­lji­ma. Ako bi­smo ocje­nji­va­li ele­gan­ci­ju, MJ sva­ka­ko bi bio u pred­nos­ti jer to ka­ko je on šu­ti­rao, pro­di­rao i pos­ti­zao ko­še­ve bi­lo je mo­to­rič­ko sa­vr­šens­tvo. A do­kaz nje­go­va atle­tiz­ma bio je nje­gov “hang ti­me”, spo­sob­nost da se za tre­nu­tak za­dr­ži u zra­ku dok nje­go­vi ču­va­ri is­to­dob­no pro­pa­da­ju. Ako bi pak kri­te­rij bi­la si­li­na, on­da je LeBron igrač s ko­jim se nit­ko u po­vi­jes­ti NBA li­ge ne mo­že mje­ri­ti. Osim bro­ja ko­še­va u do­igra­va­nju, pro­sje­ka sko­ko­va i asis­ten­ci­ja, u če­mu pred­nja­či LeBron, ve­ći dio zna­čaj­nih broj­ki još je na stra­ni Jor­da­na ko­ji je za­bi­jao vi­še, a ima i vi­še tro­fe­ja. Ka­ko osob­nih ta­ko i mom­čad­skih. Mic­ha­el je svo­je Bul­l­se odveo do šest NBA fi­na­la i is­to to­li­ko nas­lo­va. LeBron je pak s Cle­ve­lan­dom i Mi­ami­jem ušao u se­dam NBA fi­na­la, šest u ni­zu, iz ko­jih je tri pu­ta iz­i­šao kao pr­vak. No, kad to is­ti­če­mo on­da tre­ba re­ći i da je Jor­dan uza se imao sjaj­nog Scot­ti­ea Pip­pe­na, ne­vje­ro­jat­nog de­fen­ziv­ca Den­ni­sa Rod­ma­na, ali i jed­nog od naj­ve­ćih europ­skih ko­šar­ka­ša svih vre­me­na To­ni­ja Ku­ko­ča. Osim to­ga, tre­ni­rao ga je naj­tro­fe­ni­ji NBA tre­ner svih vre­me­na Phil Jac­k­son. A LeBron ni­je imao ni pri­bliž­no ta­ko kva­li­tet­nu po­sa­du i tre­ne­re.

Bul­l­si ja­ki i bez Jor­da­na

Uos­ta­lom, ka­da je LeBron oti­šao u Mi­ami, nje­go­vi Cav­si su slje­de­će se­zo­ne iz­bo­ri­li sa­mo 19 po­bje­da i do­ži­vje­li 63 po­ra­za. Ka­da je pak Jor­dan pr­vi put odus­tao od ko­šar­ke i od­lu­čio igra­ti bej­z­bol, nje­go­vi Bul­l­si su i bez nje­ga pos­ti­gli 55 po­bje­da i na­kon to­ga do­seg­nu­li po­lu­fi­na­le Is­toč­ne kon­fe­ren­ci­je. Mic­ha­el je, za­pra­vo, bio “hlad­no­krv­ni ubo­ji­ca” na ko­šar­ka­škom te­re­nu. Nje­go­va že­lja za po­bje­đi­va­njem na­di­la­zi­la je sve su­par­nič­ke i on je bio spre­man po­seg­nu­ti za svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma sa­mo da osje­ti slast po­bje­de o ko­joj je bio ovis­nik. Mo­žda bi mno­gi tre­ne­ri, po­go­to­vo oni ko­ji ne vo­le se­bič­na su­per­sta­ra, ra­di­je iz­a­bra­li LeBro­na, no is­to ta­ko bi ti is­ti upra­vo Jor­da­nu da­li lop­tu u po­s­ljed­njem na­pa­du za nas­lov. I ni­ko­me dru­gom pri­je nje­ga. Uos­ta­lom, ni­je za­lud slav­ni NCAA tre­ner Bog­gy Knig­ht (In­di­ana) ka­zao da je Jor­dan net­ko tko bo­lje ra­di svoj po­sao od bi­lo ko­ga dru­go­ga u bi­lo ko­jem dru­gom pos­lu na ovom pla­ne­tu. LeBron jest ko­ris­ni­ji igrač za mom­čad. Ne­se­bič­ni­ji je, bo­lji je do­da­vač, ali i ska­kač, no ne­ma ta­kav ubi­lač­ki ins­tin­kt kao Jor­dan. Uos­ta­lom, iz­gu­bio je če­ti­ri fi­na­la, a i ne­ke važ­ne utak­mi­ce jer se pa­si­vi­zi­rao. Kao da mu se tu i ta­mo znao pot­kras­ti ka­kav psi­ho­lo­ški zas­toj. No, LeBron je taj ko­ji svo­je su­igra­če či­ni bo­lji­ma, a Jor­dan je taj ko­ji je svo­ju mom­čad či­nio pr­va­kom. Uos­ta­lom, u raz­dob­lju iz­me­đu 1991. i 1998., u svom “pri­me-ti­meu”, Jor­dan je osvo­jio šest nas­lo­va pr­va­ka, is­to to­li­ko nas­lo­va naj­bo­ljeg igra­ča fi­na­la (MVP) te

LeBron Ja­mes pra­vo je ču­do pri­ro­de i iz­gle­da kao klon Ma­gi­ca i Kar­la Ma­lo­nea Sta­tis­ti­ku Mic­he­ala Jor­da­na ‘na­ru­šio’ je nje­gov pr­vi od­la­zak u mi­ro­vi­nu

če­ti­ri tro­fe­ja za naj­ko­ris­ni­jeg igra­ča li­ga­škog di­je­la se­zo­ne (MVP). Do­du­še, valj­da re­ći da LeBron sa­da ima jed­nak broj nas­lo­va pr­va­ka ko­li­ko ih je, s 31 go­di­nom, imao i Jor­dan. Dak­le, vri­je­me je na nje­go­voj stra­ni jer se či­ni da će spo­ri­je sta­ri­ti od Jor­da­na ko­je­mu dru­gi po­vra­tak u ko­šar­ku i “pros­ti­tu­ira­nje” u mom­ča­di Wa­shin­g­to­na uop­će ni­su tre­ba­li. I upra­vo zbog to­ga je ta sli­ka ma­lo za­mag­lje­na, a da ni­je bi­lo te epi­zo­de, Jor­dan bi i u slu­ča­ju ovog od­mje­ra­va­nja bio ne­do­dir­ljiv. Za raz­li­ku od LeBro­na Ja­me­sa, ko­ji je u NBA li­gu do­šao iz­rav­no na­kon sred­nje ško­le, i ne po­miš­lja­ju­ći na stu­dij, Mic­ha­el Jor­dan je na Nor­th Ca­ro­li­na Uni­ver­sity od­s­lu­šao tri go­di­ne. Za to vri­je­me osvo­jio je i nas­lov sve­uči­liš­nog pr­va­ka SAD-a pod vod­stvom le­gen­dar­nog tre­ne­ra De­ana Smit­ha. Na NBA par­ke­ti­ma Jor­dan je pr­vi bek ko­ji je pre­uzeo do­mi­na­ci­ju nad li­gom od cen­ta­ra kao što su bi­li Ge­or­ge Mi­kan, Bill Ru­ssell, Wilt Cham­ber­la­in i Ka­re­em Ab­dul-Jab­bar. LeBron, u tje­les­nom smis­lu, pak dje­lu­je kao da je ge­net­ski klo­ni­ran jer je u per­cep­ci­ji NBA fa­no­va on ne­ka vr­sta hi­bri­da iz­me­đu le­pr­ša­vog Ma­gi­ca Joh­n­so­na i sna­ga­to­ra Kar­la Ma­lo­nea. Vje­ro­jat­no za­to su ga no­vi­na­ri Fox Sport­sa pro­gla­si­li za dru­gog naj­ve­ćeg ko­šar­ka­ša svih vre­me­na. Po­go­di­te iza ko­ga.

LeBron ima šan­su na če­lo

Do­du­še, ovih da­na foxov­ci za­go­va­ra­ju LeBro­na kao naj­ve­ćeg svih vre­me­na, no da bi oko to­ga doš­lo do ne­ke vr­ste kon­sen­zu­sa kri­lu Cav­sa po­tre­ban je još po­ko­ji po­je­di­nač­ni i mom­čad­ski nas­lov, za što ima li­je­pu pri­li­ku upra­vo u fi­na­lu s War­ri­or­si­ma. Za­pra­vo, net­ko je do­bro us­t­vr­dio da iz­me­đu LeBro­na i eti­ke­te GOAT (Gre­atest Of All Ti­me – naj­bo­lji svih vre­me­na) sto­je “Rat­ni­ci” iz Oak­lan­da, od­nos­no dvo­ji­ca biv­ših MVP-a li­ge, Step­hen Cur­ry i Ke­vin Du­rant. Ako i pro­tiv tak­vih War­ri­or­sa, ko­ji su fa­vo­ri­ti na kla­di­oni­ca­ma, i ove go­di­ne odve­de Cav­se do pri­jes­to­lja, on­da će to bi­ti pra­vi tre­nu­tak za re­fe­ren­du­sko pi­ta­nje “Je li LBJ već sa­da ve­ći od MJ-a?” U sva­kom slu­ča­ju, od ak­tu­al­nih NBA zvi­jez­da, či­ni se da je sa­mo LeBron Ja­mes u sta­nju pres­ti­ći Jor­da­na. Ima 32 go­di­ne i pred njim je još ne­ko­li­ko pro­duk­tiv­nih se­zo­na. No, da bi­smo si po­mo­gli u va­ga­nju dvo­ji­ce ve­li­ka­na, za­vi­ri­li smo u ne­ko­li­ko rang-lis­ta naj­bo­ljih ko­šar­ka­ša svih vre­me­na u NBA li­gi. Ran­ker.com, spe­ci­ja­li­zi­ra­ni por­tal za sve vr­ste ran­gi­ra­nja, ka­že: 1. Mic­ha­el Jor­dan, 2. Ka­re­em Ab­dul-Jab­bar, 3. Wilt Cham­ber­la­in, 4. Ma­gic Joh­n­son, 5. Lar­ry Bird, 6. Bill Ru­ssell, 7. Ko­be Bryant, 8. Shaqu­il­le O’Ne­al, 9. Ha­ke­em Ola­juwon, 10. Tim Dun­can, 11. Ju­li­us Er­ving, 12. Os­car Ro­bert­son, 13. LeBron Ja­mes... Por­tal the­top­tens.com, ko­ji se ba­vi pos­tav­lja­njem top 10 lis­ta sve­ga i sva­če­ga, LeBro­na ima pos­tav­lje­nog pu­no vi­še, no još ni­je na sa­mom vr­hu, pr­vi je Mic­ha­el Jor­dan, a tre­ći LeBron Ja­mes. Ne­ka ime­na se stal­no po­nav­lja­ju u svim an­ke­ta­ma. Iz­me­đu 1957. i 1969. Bill Ru­ssell je čak 11 pu­ta odveo svo­je Bos­ton Cel­tic­se do nas­lo­va pr­va­ka. Wilt Cham­ber­la­in bio je cen­tar ko­ji je jed­ne se­zo­ne imao pro­sjek od 50 ko­še­va i 25 sko­ko­va. Ma­gic Joh­n­son je u La­ker­si­ma, s ko­ji­ma je osvo­jio če­ti­ri nas­lo­va, Ka­re­em Ab­dul-Jab­bar pos­ti­gao je naj­vi­še ko­še­va u po­vi­jes­ti NBA li­ge, a po­put Jor­da­na, ima šest nas­lo­va i šest MVP tro­fe­ja, a bio je i MVP fi­na­la s 38 go­di­na. Ono što LeBro­na tre­nu­tač­no gu­ra u pr­vi plan jest to što je on je­di­ni ak­tiv­ni igrač me­đu svi­ma s ko­ji­ma ga se us­po­re­đu­je. A svje­ža sje­ća­nja uvi­jek su ocje­nji­vač­ka pred­nost, po­go­to­vo u oči­ma onih ko­ji ve­li­ka­ne iz proš­los­ti ni­kad ni­su gle­da­li uži­vo. No, is­to ta­ko tre­ba re­ći da je LeBron u sta­nju sva­ku da­naš­nju NBA mom­čad uves­ti u do­igra­va­nje, čak i ovo­go­diš­nje Bro­ok­lyn Net­se, jer je tje­les­no naj­moć­ni­ji vanj­ski igrač ko­ji se ika­da po­ja­vio. Su­ma su­ma­rum, na­še je miš­lje­nje da je Jor­dan još is­pred LeBro­na, ali da po­to­nji ima ja­ko do­bre iz­gle­de da u pro­du­žet­ku ka­ri­je­re ipak pres­tig­ne Naj­ve­ćeg.

Ras­pra­va s po­kri­ćem - tko je bo­lji?

U go­di­na­ma ko­je su još pred njim LeBron Ja­mes mo­že pres­ti­ći le­gen­dar­nog Jor­da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.