Rijeka do­vo­di He­be­ra iz Sla­ve­na Be­lu­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Rijeka je bli­zu do­vo­đe­nja po­ja­ča­nja, ri­ječ je o na­pa­da­ču Sla­ve­na Be­lu­pa, Bra­zil­cu He­be­ru. Ri­je­ča­ni i far­ma­ce­uti već du­go pre­go­va­ra­ju o tran­sfe­ru Bra­zil­ca, no sve je za­pe­lo jer je klub iz Ko­priv­ni­ce na­vod­no tra­žio 600.000 eura. No, on­da su ci­je­nu ipak sni­zi­li, pre­go­vo­ri su sve bli­že za­vr­šet­ku i He­ber bi već pr­vog da­na pri­pre­ma, a Rijeka star­ta s pri­pre­ma­ma već da­nas, tre­bao bi­ti dio mom­ča­di ko­ja će se s Ma­tja­žom Ke­kom spre­ma­ti za no­vu se­zo­nu u HNL-u i kva­li­fi­ka­ci­je za Li­gu pr­va­ka. He­ber je proš­le se­zo­ne za Sla­ven Be­lu­po za­bio de­set go­lo­va te upi­sao dvi­je asis­ten­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.