Ot­kri­la taj­nu: uz te­nis je se­dam go­di­na i ple­sa­la

Omi­lje­ne pod­lo­ge bi­le su joj be­ton i tra­va, ali sad će joj to bi­ti zem­lja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - An­ton Fi­lić an­ton.fi­lic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Vo­lje­la bih osvo­ji­ti i pre­os­ta­la tri Grand Slam tur­ni­ra, ali znam da za to još mo­ram pro­li­ti po­to­ke zno­ja, is­tak­nu­la je Os­ta­pen­ko

Bez Se­re­ne Wil­li­ams, Ma­ri­je Ša­ra­po­ve (ne­će je bi­ti ni­ti u Wim­ble­do­nu zbog oz­lje­de) i s ra­nim is­pa­da­njem An­ge­lique Ker­ber, ovo je bio “otvo­re­ni” Ro­land Gar­ros. Zna­lo se da će­mo do­bi­ti no­vu po­bjed­ni­cu, sa­mo je pi­ta­nje bi­lo tko će to bi­ti.

Sre­ća pra­ti hra­bre: 54 vi­ne­ra

I uka­za­la se Je­le­na Os­ta­pen­ko, mla­da te­ni­sa­či­ca iz Le­to­ni­je, pri­je Pa­ri­za tek 47. na WTA lis­ti, ko­ja čak i ni­je bi­la naj­bo­lja te­ni­sa­či­ca svo­je zem­lje, ne­go je to Anas­ta­sja Se­vas­to­va (19.) ko­ju je u tre­ćem ko­lu iz­ba­ci­la na­ša Pe­tra Mar­tić. Sa sa­mo 20 go­di­na i dva da­na Je­le­na je osvo­ji­la Ro­land Gar­ros i ta­ko odu­še­vi­la te­ni­ski svi­jet. Naj­mla­đa je po­bjed­ni­ca u Bu­lonj­skoj šu­mi još od 1997. go­di­ne ka­da je taj tur­nir s 19. go­di­na i 300 da­na osvo­ji­la na­ša Iva Ma­jo­li. Naj­mla­đa svih vre­me­na ipak je Mo­ni­ca Se­les ko­ja je 1990. go­di­ne osvo­ji- la Ro­land Gar­ros sa sa­mo 16 i pol go­di­na! Ia­ko re­la­tiv­no ne­iskus­na, pa ia­ko do­sad ni­je osvo­ji­la ni­ti je­dan tur­nir (čak ni onaj ra­zi­ne 125 kao što je bol­ski), Le­ton­ka ru­sko-ukra­jin­skog po­dri­je­tla hra­bro se no­si­la u fi­na­lu, ni­je se pre­da­la ni­ti kad je pro­tiv Si­mo­ne Ha­lep iz­gu­bi­la pr­vi set i u dru­gom gu­bi­la sa 0:3. Iz­nim­no agre­siv­nom i na­pa­dač­kom igrom (u fi­na­lu je po­go­di­la čak 55 vi­ne­ra) za­di­vi­la je te­ni­ski svi­jet. Na­pra­vi­la je, is­ti­na, i 54 ne­pri­si­lje­ne po­gre­ške, ali sre­ća pra­ti hra­bre. A Os­ta­pen­ko ju je zna­la iz­a­zva­ti. - Ne mo­gu vjerovati da sam po­bjed­ni­ca Ro­land Gar­ro­sa. Još mi se či­ni kao da sa­njam i uop­će ne znam kad ću shva­ti­ti što sam na­pra­vi­la. U po­čet­ku sam bi­la ner­voz­na, ali tad sam rek­la se­bi “ne­maš što iz­gu­bi­ti, sa­mo se bo­ri i uži­vaj”. Za­igra­la sam agre­siv­ni­je i meč pre­okre­nu­la u svo­ju ko­rist. Že­lje­la bih osvo­ji­ti i pre­os­ta­la tri Grand Slam tur­ni­ra, ali znam da za to još mo­ram pro­li­ti po­to­ke zno­ja - ka­za­la je Os­ta­pen­ko ko­ja će od po­ne­djelj­ka bi­ti 12. te­ni­sa­či­ca svi­je­ta.

Otac joj je bio no­go­me­taš

Dje­voj­ka iz Ri­ge po­seb­no je na­rav­no odu­še­vi­la svo­je Le­ton­ce. U glav­nom gra­du Ri­gi fi­na­le su na ve­li­kom ekra­nu na naj­ve­ćem grad­skom tr­gu gle­da­le ti­su­će na­vi­ja­ča. Pred­sjed­nik dr­ža­ve Ra­imon­ds Ve­jo­nis na­zvao je Je­le­ni­nu maj­ku Je­le­nu Ja­kov­lje­vu, ko­ja joj je ujed­no i tre­ne­ri­ca (uz Špa­njol­ku Ana­bel Me­di­nu Gar­ri­gu­es) i čes­ti­tao joj na tom ve­li­kom us­pje­hu nje­zi­ne kće­ri. Pr­va je to Grand Slam kru­na ko­ja do­la­zi u tu ma­le­nu bal­tič­ku zem­lju. Os­ta­pen­ko je pos­ta­la he­ro­inom, ali ne sa­mo u svo­joj zem­lji. Is­pi­sa­la je jed­nu od naj­ljep­ših baj­ki u po­vi­jes­ti te­ni­sa... Is­tak­ni­mo još ne­ke za­nim­lji­vos­ti iz Je­le­ni­ne bi­ogra­fi­je. Otac Jev­ge­nij Os­ta­pen­ko biv­ši je no­go­me­taš, a sta­ri­ji po­lu­brat Mak­sim za­vr­šio je umjet­nič­ku aka­de­mi­ju u Ka­li­for­ni­ji i os­tao ži­vje­ti on­dje. Je­le­na go­vo­ri ru­ski, le­ton­ski i en­gle­ski, a ima i ku­ji­cu ko­joj je da­la ime Ju­lje­ta. Se­dam go­di­na ba­vi­la se ple­som za ko­ji da­nas ka­že da joj je pu­no po­mo­gao i u te­ni­su. Na nje­zi­noj WTA stra­ni­ci pi­še da su joj omi­lje­ne pod­lo­ge be­ton i tra­va, a od tur­ni­ra Wim­ble­don, ali vje­ru­je­mo da će se to sad pro­mi­je­ni­ti u ko­rist zem­lje i Ro­land Gar­ro­sa.

Je­le­na Os­ta­pen­ko ka­že da još ne mo­že vjerovati da je osvo­ji­la Ro­land Gar­ros. Či­ni joj se da sa­nja i uop­će ne zna kad će shva­ti­ti što je na­pra­vi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.